TNPSC TAMIL NOTES PDF | TNSCERT 11TH TAMIL இயல் 02 QUESTIONS AND ANSWERS

Telegram Logo GIF TNPSC TAMIL NOTES PDF | TNSCERT 11TH TAMIL இயல் 02 QUESTIONS AND ANSWERS

DOWNLOAD OUR OFFICIAL APP FROM PLAYSTORE⬇️


CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PDF


 1. உழவு உலகிற்கு அச்சாணி என கூறியவர் யார்?
 • வள்ளுவர்
 1. உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் எனக் கூறியவர் யார்?
 • பாரதியார்
 1. பனைமரத்தை எத்தனை அடி இடைவெளி விட்டு நடவேண்டும்?
 • மூன்றடிக்கு மூன்றடி
 1. பனைமரம் பலன் தர எத்தனை ஆண்டுகளாகும்?
 • பதினோரு ஆண்டுகள்
 1. ஏழைகளின் கற்பக விருட்சம் என அழைக்கப்படுவது எது?
 • பனைமரம்
 1. ஒரு பொருளை மேம்படுத்தப்பட்ட மாற்றுப் பொருளாக மாற்றுவதற்கு பெயர் என்ன?
 • மதிப்புக் கூட்டுப் பொருள்
 1. வைக்கோல் பற்றி மிகச் சிறந்த ஆய்வு செய்தவர் யார்?
 • ஜப்பான் அறிஞர் மசானபு ஃபுகோகா
 1. “இயற்கை அனைத்தையும் வாரி வழங்கும் தாய் அதேநேரம் எளிதில் சிதைந்து விடும் வகையில் மென்மையானதும் கூட” எனக் கூறியவர் யார்?
 • மசானபு ஃபுகோகா
 1. “விவசாயத்தின் வசந்த காலமாக இயற்கை வேளாண்மை எல்லா காலத்திலும் திகழும்” எனக் கூறியவர் யார்?
 • மசானபு ஃபுகோகா
 1. ஐந்து விவசாய மந்திரங்கள் எனக் கூறப்படுபவை?
 • உழப்படாத நிலம், ரசாயன உரம் இல்லாத உற்பத்தி,பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்படாத பயிர்பாதுகாப்பு, தண்ணீர் நிறுத்தாத நெல் சாகுபடி,ஒட்டுவிதை இல்லாமல் உயர் விளைச்சல்
 1. ஐந்து விவசாய மந்திரங்களை உலகுக்கு சொன்னவர் யார்?
 • மசானபு ஃபுகோகா
 1. ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி எனும் நூல் எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது?
 • 1978
 1. ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?
 • மசானபு ஃபுகோகா
 1. உளுந்திற்கு ஊடுபயிராக விளைவிப்பது எது?
 • நெல்
 1. உளுந்தின் வேர் முடிச்சுகளில் இருக்கும் தனிமம் எது?
 • நைட்ரஜன்
 1. ஏதிலி குருவிகள் எனும் கவிதையை இயற்றியவர் யார்?
 • அழகிய பெரியவன்
 1. “…போகும் வழியெல்லாம் தூக்கணாங் குருவி கூடுகள் காற்றில் ஆடும் புல் வீடுகள்…” இவ்வரிகளை இயற்றியவர்?
 • அழகிய பெரியவன்
 1. உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் எப்போது?
 • மார்ச் 20
 1. அழகிய பெரியவனின் இயற்பெயர் என்ன?
 • அரவிந்தன்
 1. அழகிய பெரியவன் பிறந்த இடம் எது?
 • பேரணாம்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டம்
 1. அரவிந்தனின் எந்த புதினம் தமிழக அரசின் விருது பெற்றது?
 • தகப்பன் கொடி
 1. அழகிய பெரியவன் எந்த ஆண்டில் தமிழக அரசின் விருது பெற்றார்?
 • 2003
 1. அழகிய பெரியவனின் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் என்னென்ன?
 • குறடு,நெரிக்கட்டு
 1. அழகிய பெரியவனின் கவிதைத் தொகுப்புகள் என்னென்ன?
 • உனக்கும் எனக்குமான சொல்,அரூப நஞ்சு
 1. அரவிந்தனின் கட்டுரைத் தொகுப்புகள் என்னென்ன?
 • மீள் கோணம், பெருகும் வேட்கை
 1. வேளாண்மை இலக்கியத்தின் கருவூலம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?
 • பள்ளு/திருமலை முருகன் பள்ளு
 1. உழவர் உழத்தியரது வாழ்க்கையில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை எளிய நடையில் நயம்பட வெளிப்படுத்துவது எந்த சிற்றிலக்கியத்தின் உட்கோள் ஆகும்?
 • பள்ளு சிற்றிலக்கியம்
 1. “… மலரில் ஆரளி இந்துளம் பாடும் மடைஇ டங்கணி வந்துளம் ஆடும்…”இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
 • திருமலை முருகன் பள்ளு
 1. “…குலமின் னார்மழை பெய்யெனப் பெய்யும் குடங்கை ஏற்பவர் செய்யெனச் செய்யும்…”இவ்வரிகளில் குறிப்பிடப்படும் நாடு எது?
 • வடகரை நாடு
 1. “…இளமின் னார்பொன் னரங்கில் நடிக்கும்- முத்(து) ஏந்தி வாவித் தரங்கம் வெடிக்கும்..”-இவ்வரிகளில் குறிப்பிடப்படும் நாடு எது?
 • தென்கரை நாடு
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு நூலை இயற்றியவர் யார்?
 • பெரியவன் கவிராயர்
 1. வடகரை நாடு என அழைக்கப்படுவது?
 • திருமலை
 1. தென்கரை நாடு என அழைக்கப்படுவது?
 • குற்றாலம்
 1. பள்ளுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்ன?
 • உழத்திப் பாட்டு
 1. பள்ளு தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் எந்த இலக்கிய வகையைச் சாரும்?
 • புலன்
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு கூறும் நெல் வகைகள் எத்தனை?
 • 23
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு கூறும் மாடு வகைகள் எத்தனை?
 • 8
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு கூறும் உழவுக்கருவிகள் எத்தனை
 • 10
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு கூறும் நெல் வகைகள் என்னென்ன?
 • சீரகசம்பா,பைங்குழலாள், சீதாபோகம், ரங்கஞ்சம்பா, மணல்வாரி ,அதிக்கிராதி, அரிக்ராவி, முத்துவெள்ளை, புழுகுசம்பா, சொரிகுரம்பை,புத்தன்வாரி,சிறைமீட்டான்,கார்நெல்,அரியநாயகன்,கருங்சூரை,பூம்பாளை,குற்றாலன்,பாற்கடுக்கன், கற்பூரப்பாளை, காடைகழுத்தன்,மிளகுசம்பா,பனைமுகத்தன்,மலைமுண்டன்,திருவரங்கன்,குருவைக்கிள்ளை
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு கூறும் மாடு வகைகள் என்னென்ன?
 • காரி,தொந்திகாளை,மால்காளை,மறைக்காளை,மயிலைக்காளை,மேழைக்காளை,செம்மறையான்,கருமறையான்
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு கூறும் உழவுக் கருவிகள் என்னென்ன?
 • கலப்பை, நுகம், பூட்டு, கயிறு ,வள்ளைக்கை ,உழக்கோல்,கொழு,கயமரம்,மண்வெட்டி,வடம்
 1. கண்காணம் என்பது எந்தத் தொழிலில் கையாளப்படும் ஒரு சொல்
 • பயிர்த் தொழில்
 1. கங்காணம் என்றால் என்ன?
 • நாள்தோறும் வயலில் நெல் அறுவடை செய்து களத்தில் ஒப்படி செய்யப்படும் நெல் அளவு என்பதாகும்
 1. ஒப்பனையை மேற்பார்வை செய்பவரை குறிக்கும் சொல்?
 • கண்காணி
 1. பண்புளிப் பட்டணம் எங்கு உள்ளது?
 • குற்றாலத்துக்கு அருகில் திருநெல்வேலி மாவட்டம்
 1. பண்புளிப் பட்டணம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
 • பண்பை / பண்பொழில்
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு யாரை பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொண்டு பாடப்பட்டுள்ளது?
 • முருகக் கடவுள்
 1. திருமலை முருகன் பள்ளுவில் பயின்று வந்துள்ள பா வகைகள் என்னென்ன?
 • கலித்துறை கலிப்பா சிந்து
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு இருக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்னென்ன?
 • பள்ளிசை மற்றும் திருமலை அதிபர் பள்ளு
 1. திருமலை முருகன் பள்ளு நூலின் ஆசிரியரின் காலம் என்ன?
 • பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு
 1. “..காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போதவிழ்….”இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
 • ஐங்குறுநூறு
 1. “..காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போதவிழ்….”இவ்வரிகளை ஐங்குறுநூறு நூலில் பாடியவர் யார்?
 • பேயனார்
 1. “..காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போதவிழ்….”இவ்வரிகள் பாடப்பட்ட திணை எது?
 • முல்லைத் திணை
 1. ஐங்குறுநூற்றின் அடிவரையரை என்ன?
 • 3 அடி சிற்றெல்லை 6 அடி பேரெல்லை
 1. ஐங்குறுநூறு என்ன பாக்களால் ஆன நூல்?
 • அகவற்பா
 1. ஐங்குறுநூறு எத்தனை பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது?
 • 500 பாடல்கள்
 1. குறிஞ்சித்திணை பாடிய புலவர் யார்?
 • கபிலர்
 1. முல்லைத்திணை பாடிய புலவர் யார்?
 • பேயனார்
 1. மருதத்திணை பாடிய புலவர்?
 • ஓரம்போகியார்
 1. நெய்தல் திணைப் பாடிய புலவர் யார்?
 • அம்மூவனார்
 1. பாலைத்திணை பாடிய புலவர் யார்?
 • ஓதலாந்தையார்
 1. ஐங்குறுநூற்றின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலை பாடியவர் யார்
 • பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்
 1. ஐங்குறு நூலைத் தொகுத்தவர் யார்?
 • புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்
 1. ஐங்குறுநூறு தொகுப்பித்தவர் யார்?
 • யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை
 1. பேயனார் இயற்றிய எத்தனை பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன?
 • 105 பாடல்கள்
 1. யானைடாக்டர் என்னும் சிறுகதையை எழுதியவர் யார்
 • ஜெயமோகன்
 1. எந்த விலங்கை காட்டின் மூலவர் என அழைக்கின்றனர்?
 • யானைகள்
 1. நிகண்டுகளில் யானையைக் குறிக்கும் வேறு சொற்கள் என்னென்ன?
 • கயம்,வேழம், களிறு,பிளிறு, களபம்,மாதங்கம், கைம்மா,வாரணம்,

அஞ்சனாவதி, அத்தி, அத்தினி, அரசுவா,அல்லியன், அனுபமை,ஆனை,இபம், இரதி, குஞ்சரம், வல்விலங்கு, கரி ,அஞ்சனம்

 • யானைகளில் மூன்று சிற்றினங்கள் என்ன?
 • ஆப்பிரிக்க புதர்வெளி யானைகள் ,ஆப்பிரிக்கக் காட்டு யானைகள் ,ஆசிய யானைகள்
 1. பொதுவாக யானைகள் உயிர்வாழும் ஆண்டு எவ்வளவு
 • 70 ஆண்டுகள்
 1. “..காழ்வரை நில்லாக் கடுங்களிற்று ஒருத்தல் யாழ்வரைத் தங்கி யாங்கு..” எனும் வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
 • கலித்தொகை
 1. யானை டாக்டர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
 • வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி
 1. வனப்பேணுநர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது எது?
 • வேணுமேனன் ஏலீஸ் விருது
 1. வி கிருஷ்ணமூர்த்தி வேணுமேனன் ஏலீஸ் விருது விருதினை

எப்போது பெற்றார்

 • 2000
 1. தமிழகக் கோவில் யானைகளுக்கு வான புத்துணர்ச்சி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி அரசின் மூலம் செயல்படுத்தியவர் யார்?
 • வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி
 1. ஜெயமோகன் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்?
 • நாகர்கோவில்
 1. ஜெயமோகன் எழுதிய நாவல்கள் என்னென்ன?
 • விஷ்ணுபுரம் ,கொற்றவை
 1. ஜெயமோகன் யானையை பாத்திரமாக வைத்து எழுதிய கதைகள் என்னென்ன?
 • ஊமைச்செந்நாய், மத்தகம்
 1. யானை டாக்டர் எனும் சிறுகதை எந்த புதினத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது?
 • அறம்
 1. தமிழிசை இயக்கத்தின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவர் யார்?
 • ஆபிரகாம் பண்டிதர்
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதர் எங்கு பிறந்தார்?
 • தென்காசிக்கு அருகில் உள்ள சாம்பவர் வடகரை
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதரின் காலம் என்ன
 • 1859 – 1919
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதர் எங்கு ஆசிரியராக பணியாற்றினார்?
 • திண்டுக்கல்
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதர் மக்களால் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்?
 • பண்டுவர்
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதர் தஞ்சையில் குடியேறிய பின்னர் மக்கள் அவரை எவ்வாறு அழைக்க தொடங்கினர்?
 • பண்டிதர்
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதர் உருவாக்கிய அமைப்பின் பெயர் என்ன
 • சங்கீத வித்தியா மகாஜன சங்கம்
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதருடைய இசைத் தமிழ் தொண்டின் சிகரம் எனப்படுவது எது?
 • கருணாமிர்த சாகரம்
 1. ஆபிரகாம் பண்டிதர் எத்தனை வயது வரை வாழ்ந்தார்?
 • 71 ஆண்டுகள்
 1. “… மீன்கள் கோடி கோடி சூழ வெண்ணிலாவே ! ஒரு வெள்ளி ஓடம் போல வரும் வெண்ணிலாவே!..”இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
 • கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை

TNPSC TAMIL NOTES PDF | TNSCERT 11TH TAMIL இயல் 02 QUESTIONS AND ANSWERS

Leave a Comment

Please disable your adblocker this site!

You cannot copy content of this page