மேலும் படிக்கவும்

எல்லாம் காட்டு

NEW 10th SCIENCE| CHEMICAL AND ITS REACTIONS ONELINERS | வேதி வினைகள் ஒரு வரி வினாக்கள்| TNPSC GROUP 1,2,4

1. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வினைபடு பொருட்கள் இணைந்து ஒரு சேர்மம் உருவாகும் வினை எவ்வாறு…

NEW 10th SCIENCE| CARBON AND ITS COMPOUNDS ONELINERS | கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் ஒரு வரி வினாக்கள்| TNPSC GROUP 1,2,4

1. எவ்வளவு கார்பன் சேர்மங்கள் பூமியில் காணப்படுகின்றன? See Answer: alert-success 2. க…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை