மேலும் படிக்கவும்

எல்லாம் காட்டு

NEW 10TH SCIENCE | PLANT AND ANIMAL FLUID CIRCULATIONS ONELINERS | தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சுற்றோட்டம் ஒரு வரி வினாக்கள்| TNPSC GROUP 1,2,4

1. தாவரங்களின் வேர்கள் மூலம் உறிஞ்சப்பட்டு நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்கள் எதன் வழியாக அனைத்து உறு…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை