மேலும் படிக்கவும்

எல்லாம் காட்டு

TAMIL ONLINE TEST | GROUP 4 11TH TAMIL IYAL 02 | இயல் 02

பாடவாரியான  ஒரு வரி வினாக்களுக்கு-- CLICK HERE /preview /button   alert-success முந்தைய ஆண்டு TNPSC…

TAMIL ONLINE TEST | GROUP 4 11TH TAMIL IYAL 01 | இயல் 01

பாடவாரியான  ஒரு வரி வினாக்களுக்கு-- CLICK HERE /preview /button   alert-success முந்தைய ஆண்டு TNPSC…

NEW 10th SOCIAL| STATE GOVERNMENT ONELINERS | மாநில அரசு ஒரு வரி வினாக்கள்| TNPSC GROUP 1,2,4

1. அரசியலமைப்பின் எந்தப் பகுதி மாநிலங்களுக்கான சீரான அமைப்பினைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது? See …

NEW 10th SCIENCE| LIGHT ONELINERS | ஒளியியல் ஒரு வரி வினாக்கள்| TNPSC GROUP 1,2,4

1. ஒளி என்ன வடிவில் பரவுகிறது? See Answer: alert-success 2. ஒளி செல்லும் பாதை எவ்வாறு…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை