மேலும் படிக்கவும்

எல்லாம் காட்டு

NEW 6TH GUPTA ONELINERS | குப்தர்கள் ஒரு வரி வினாக்கள் | TNPSC GROUP1,2,4

1. அலகாபாத் கல்வெட்டு யாருடைய காலத்தைச் சேர்ந்தது See Answer: alert-success 2. உதயகிரி…

MUGHAL IMPORTANT YEARS | முகலாயர்களின் முக்கிய வருடங்கள் | TNPSC GROUP 1,2,4

வருடங்கள் குறிப்புகள் வருடங்கள் பாபர் குறிப்புகள் [1526-1530] வருடங்கள் 1519-…

MUGHALS EXTRA NOTES-01 | TNPSC

மதம் 1.      வல்லபாச்சாரியார்   - மகன் வித்தால்நாத் கிருஷ்ண வழிபாட்டை பரப்புரை செய…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை