9TH GEOGRAPHY STUDY NOTES |நீர் கோளம்| TNPSC GROUP EXAMS

 


 1. புவிக்கோளத்தில் நீர் வளம் மிகுந்து காணப்படுவதால் இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

நீல கோளம்

 1. புவியின் மேற்பரப்பில் எத்தனை சதவீத நீரானது கடல் நீராக உள்ளது?

97%

 1. புவியின் மேற்பரப்பில் எத்தனை சதவீத நீரானது பனிப்பாறைகளாகவும், பனிமுகடுகளாகவும், ஆறுகள் ,ஏரிகள் மற்றும் குளங்களாகவும் ,நிலத்தடி நீராகவும், ஒரு சிறுபகுதி காற்றில்

 

 நீராவியாகவும் காணப்படுகிறது?

 3%

 1. புவியின் மீது நீரின் இயக்கமானது மேலும் கீழும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதற்கு பெயரென்ன?

நீரியல் சுழற்சி

 1. நீரியல் சுழற்சியின் முக்கிய செயல்பாடுகள் என்னென்ன?

3 :ஆவியாதல், நீர் சுருங்குதல் மற்றும் மழை பொழிவு

 1. புவியில் காணப்படும் நீர் வளம் எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?

இரண்டு நன்னீர் மற்றும் உவர் நீர்

 1. எது தூய்மையான நீராக கருதப்படுகிறது?

மழைநீர்

 1. நன்னீரின் பெரும்பகுதி என்ன நிலையில் காணப்படுகிறது ?

 உறைந்த நிலையில் பனிக்கவிகைகளாகவும் (Icecap),பனியாறுகளாகவும் (Glaciers) காணப்படுகிறது

 1. நன்னீரின் எத்தனை சதவீத நீரானது ஆறுகள், நீரோடைகள் ,ஏரிகள் மற்றும் குளங்களில் நீர்ம நிலையில் காணப்படுகிறது?

1 %

 1. புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீரானது நீர்க்கொள் பாறைகள் வழியாக ஊடுருவி சென்று நிலத்தின் அடியில் சேமிக்கப்படுகிறது இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

நிலத்தடிநீர்

 1. ஆயிரம் ஏரிகளின் நிலம் என அழைக்கப்படும் நாடு எது ?

பின்லாந்து

 1. பின்லாந்து நாட்டில் எத்தனை ஏரிகள் காணப்படுகின்றன?

1,87,888 ஏரிகள்

 1. நிலத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீரின் மேல் மட்ட நிலைக்குப் பெயர் என்ன ?

நிலத்தடி நீர்மட்டம் (water table)

 1. நீர் நீர்கொள் பாறைகளின் வழியாக ஊடுருவி சென்று நீர் உட்புகாப் பாறையின் மேல் பகுதியில் தேங்கி நிற்கும் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

நீர்க்கொள் படுகை (Aquifers)

 1. புவியின் வட அரைக்கோளம் எத்தனை சதவீத நிலப்பரப்பை கொண்டுள்ளது?

 61%

 1. புவியின் தென் அரைக்கோளம் எத்தனை சதவீத நீர்ப்பரப்பை கொண்டுள்ளது?

81%

 1. நிலம் மற்றும் நீர் பரவலின் அடிப்படையில் வட அரைக்கோளம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

நில அரைக்கோளம்

 1. நிலம் மற்றும் நீர் பரவலின் அடிப்படையில் தென் அரைக்கோளம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 நீர் அரைக்கோளம்

 1. அதிக அளவிலான உணவு மற்றும் கனிம வளங்களை கொண்டிருப்பதால் எவை புவிக் கோளத்தின் வளக்கிண்ணமாகக் கருதப்படுகிறது?

கடல்களும் பெருங்கடல்களும்

 1. புவி எத்தனை சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது?

 71%

 1. கடல்வாழ் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பிற்காக யார் மேற்கொண்ட முயற்சிகளைப்  பாராட்டி ‘தி டைம் இதழ்’ , “கோளத்தின் கதாநாயகன்” என்ற பட்டத்தை முதன்முதலில் வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது?

சில்வியா ஏர்ல்

 1. சில்வியா ஏர்ல் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த கடல் ஆராய்ச்சி நிபுணர் ?

 அமெரிக்கா

 1. பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பெற்ற கடல் ஆராய்ச்சியாளரான ஜாக்குவெல் யுவெஸ் காஸ்டோவ் எந்த ஆண்டு ‘போரின் சிலுவை’ விருதை வென்றார்?

1945

 1. பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பெற்ற கடல் ஆராய்ச்சியாளரான ஜாக்குவெல் யுவெஸ் காஸ்டோவ் எந்த ஆண்டு ‘அமெரிக்க அதிபரின் சுதந்திர பதக்கம்’ விருதை வென்றார்?

 1985

 1. கடலடி பரப்பில் என்னென்ன நிலத்தோற்றங்கள் காணப்படுகின்றது?

 கண்டத்திட்டு (continental shelf),கண்டச் சரிவு(continental slope), கண்ட உயர்ச்சி(continental rise) ,கடலடி சமவெளிகள் அல்லது ஆபிசல் சமவெளிகள்(deep sea flair/ abyssal flyer), கடல் பள்ளம் அல்லது அகழிகள்(ocean deep), கடலடி மலைத் தொடர்கள்(oceanic ridge)

 1. நிலத்திலிருந்து கடலை நோக்கி மென் சரிவுடன் கடலில் மூழ்கி உள்ள ஆழமற்ற பகுதிக்குப் பெயர் என்ன?

கண்டத்திட்டு

 1. கண்டத்திட்டு எதற்கு புகழ் பெற்ற இடம்?

செழிப்பான மீன்பிடித் தளங்கள்

 1. நியூபவுண்ட்லாந்திலுள்ள ‌கிராண்ட் பாங்க் (The Grand Bank)எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

  கண்டத்திட்டு

 1. எது ஆழமற்ற பகுதியாக இருப்பதினால் சூரிய ஒளி நன்கு ஊடுருவி சென்று கடல் புற்கள், கடற்பாசி மற்றும் பிளாங்டன் போன்றவை நன்கு வளர்வதற்கு சாதகமாக உள்ளது?

கண்டத்திட்டு

 1. எந்தப் பகுதி ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் எண்ணெய் எடுப்பதற்கும், சுரங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் சிறந்த இடமாக விளங்குகின்றது?

கண்டத்திட்டு

 1. இந்தியாவின் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு குறித்த ஆய்வுகளையும் உற்பத்தியையும் மேற்கொண்டு வரும் மிகப்பெரிய நிறுவனம் எது?

ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு நிறுவனம்

 1. கண்டத்திட்டின் விளிம்பிலிருந்து வன் சரிவுடன் ஆழ் கடலை நோக்கி சரிந்து காணப்படும் பகுதியின் பெயரென்ன?
SEE ALSO  9TH TAMIL IYAL 09 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

 கண்டச் சரிவு

 1. கண்ட மேலோட்டிற்க்கும் கடலடி மேலோட்டிற்க்கும் இடையில் ஒரு எல்லையை உருவாக்குவது எது?

கண்டச் சரிவு

 1. கடலடி பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் அகழிகள் காணப்படுவது எந்தப் பகுதியின் சிறப்பம்சம்?

 கண்டச் சரிவு

 1. கண்ட சரிவிற்கும் கடலடி சமவெளிக்கும் இடையில் காணப்படும் நில தோற்றத்திற்கு பெயரென்ன ?

கண்ட உயர்ச்சி

 1. கடலடியில் வண்டல் விசிறிகளை கொண்டுள்ள பகுதி எது?

  கண்ட உயர்ச்சி

 1. கண்ட உயர்ச்சியிலிருந்து மத்திய கடலடி மலைத் தொடர்கள் வரை பரவியுள்ள பகுதிக்கு பெயர் என்ன? 

ஆழ்கடல் சமவெளி அல்லது அபிசெல் சமவெளி

 1. ஆழ்கடல் சமவெளியின் தனித்துவம் வாய்ந்த நிலத்தோற்றங்கள் என்னென்ன ?

அபிசல் குன்றுகள் ,கடல்  குன்றுகள்,கடல் மட்ட குன்றுகள் , பவளப் பாறைகள் மற்றும் பவள திட்டுகள் (Atolls)

 1. பெருங்கடலின் மிக ஆழமான பகுதி எது?

 அகழி

 1. அகழிகள் மொத்த கடலடி பரப்பில் எத்தனை சதவீதத்திற்கு மேல் காணப்படுகிறது?

 7%

 1. பெரும்பாலான வலிமையான நில அதிர்வுகள் ,நிலநடுக்கம் மேல்மையப்புள்ளி (Epicentre) பெரும்பாலும் எந்த பகுதியில் காணப்படுகிறது?

கடலடி பள்ளம் / அகழிகள்

 1. உலகின் மிக ஆழமான கடலடி உறிஞ்சித் துளைக்கு பெயர் என்ன?

 ட்ராகன் துளை

 1. அப்பகுதியில் வாழும் மீனவர்களால் டிராகன் துளை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 தென்சீனக் கடலின் கண்

 1. கடல் அடியில் காணப்படும் தொடர்ச்சியான மலைத்தொடர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

கடலடி மலைத் தொடர்கள்

 1. கடலடி மலைத் தொடர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றது ?

இரண்டு நிலத்தட்டுக்கள் விலகி செல்வதனால்

 1. கடலடி மலைத் தொடர் என்ன பாறைகளினால் ஆனது?

இளம் பசால்ட் பாறைகள்

 1. கடலின் ஆழத்தை அளவிடக்கூடிய ஓர் அலகு எது?

பாத்தோம்கள் (Fathoms)

 1. ஒரே அளவிலான ஆழம் கொண்ட இடங்களை வரைபடத்தில் இணைக்கும் கற்பனை கோட்டிற்கு பெயர் என்ன?

 சம ஆழக்கோடு (Isobath)

 1. ஒரே அளவிலான உப்புத்தன்மை கொண்ட பகுதிகளை வரைபடத்தில் இணைக்கும் கற்பனை கோட்டிற்கு பெயர் என்ன?

சம உவர்ப்புக்கோடு (Isohaline)

 1. பெருங்கடல் நீரின் இயக்கங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருப்பவை எவை?

வெப்பநிலை ,உவர்ப்பியம் ,அடர்த்தி, சூரியன் ,நிலவின் ஈர்ப்பு சக்தி மற்றும் காற்று

 1. கடல்நீர் இயக்கங்களில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாக கருதப்படுவது எது?

அலைகள்

 1. அலைகளின் உயரம் எதனை பொறுத்து அமையும்?

காற்றின் வேகம் ,அது நீடிக்கும் காலம் மற்றும் அதன் திசை

 1. காற்று கடலின் மேற்பரப்பில் வீசும் போது என்ன அலைகள் உருவாகின்றன?

 சிற்றலைகள்

 1. அலை ஆற்றல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் இந்தியாவில் எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன?

கேரளக் கடற்கரையில் உள்ள விழிஞ்சியம் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்

 1. சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் கடல் நீர் உயர்ந்து தாழ்வது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 ஓதங்கள்

 1. ஓதங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

 இரண்டு:  உயர் ஓதங்கள் (Spring tides) மற்றும் தாழ் ஓதங்கள்(neap tides)

 1. உயர்‌ ஓதங்கள் எப்போது ஏற்படும் ?

பூமி ,சூரியன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது (அமாவாசை மற்றும் முழுநிலவு தினங்களில்)

 1. தாழ் ஓதங்கள் எப்போது ஏற்படும்?

 பூமி, சூரியன் மற்றும் சந்திரன் செங்குத்து கோணத்தில் வரும்போது

 1. இந்தியாவில் எந்த பகுதிகளில் ஓதசக்தி உற்பத்தி செய்ய சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்த மண்டலங்களாக அறியப்பட்டுள்ளன?

காம்பே வளைகுடா, கட்ச் வளைகுடா மற்றும் சுந்தரவன சதுப்பு நிலப் பகுதிகள்

 1. நாடுகளின் கடல் எல்லை என்பது அவற்றின் கடற்கரையில் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் கணக்கிடப்படுகிறது?

 12 கடல் மைல்கள்

 1. கடல் சட்டத்தின் மீதான மாநாடு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது?

2013

 1. பெருங்கடல்களின் மேற்பரப்பிலும் அதன் அடி ஆழத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும் நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 கடல் நீரோட்டம்

 1. பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள் வட அரைக்கோளத்தில் என்ன திசையில் நகருகின்றன ?

 கடிகார திசை

 1. பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள் தென் அரைக்கோளத்தில் என்ன திசையில் நகருகின்றன ?
SEE ALSO  9TH GEOGRAPHY STUDY NOTES |பேரிடர் மேலாண்மை பேரிடரை எதிர்கொள்ளுதல்| TNPSC GROUP EXAMS

 எதிர்க் கடிகார திசை

 1. கடல்நீரோட்டங்களை உருவாக்கும் காரணிகள் என்னென்ன?

புவியின் சுழற்சி ,வீசும் காற்று, கடல் நீரின் வெப்பம் மற்றும் உவர்ப்பியத்தில் உள்ள வேறுபாடு

 1. கடல் நீரோட்டங்கள் வெப்பத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ?

வெப்ப நீரோட்டம் மற்றும் குளிர் நீரோட்டம்

 1. தாழ் அட்சக்கோடு பகுதிகளிலிருந்து உயர் அட்சக்கோடு பகுதிகளை நோக்கி நகரும் நீரோட்டங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 வெப்ப நீரோட்டங்கள்

 1. உயர் அட்சப்பகுதிகளிலிருந்து தாழ் அட்சப் பகுதிகளை நோக்கி நகரும் நீரோட்டங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?

குளிர் நீரோட்டங்கள்

 1. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள கல்ஃப் வளைகுடா நீரோட்டம் மற்றும் பசுபிக் பெருங்கடலின் வட பசுபிக் புவியிடைக்கோட்டு நீரோட்டம் ஆகியவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

வெப்ப நீரோட்டங்கள்

 1. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள லாப்ராடர் நீரோட்டம் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலின் பெருவியன் நீரோட்டம் ஆகியவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

குளிர் நீரோட்டங்கள்

 1. இந்தியாவில் கடல்சார் அம்சங்கள் ,பெருங்கடல் பொறியியல் ,கடல் அகழாய்வு போன்றவற்றை பற்றி அறிந்துகொள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகளை எந்த நிறுவனம் மேற்கொள்கிறது ?

 தேசிய கடல்சார் நிறுவனம் (NIO)

 1. NIO ன் விரிவாக்கம் என்ன?

 National institute of oceanography

 1. தேசிய கடல்சார் நிறுவனம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?

01.01.1996

 1. தேசிய கடல்சார் நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது?

கோவாவிலுள்ள டோனா பௌலா

 1. கடல் நீர் மற்றும் கடலின் அடிப்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளை நாம் எவ்வாறு அழைக்கின்றோம் ?

கடல்வளங்கள்

 1. உலகின் மிக நீளமான பவளப்பாறை திட்டு எது?

 தி கிரேட் பேரியர் ரீப் (The great barrier reef)

 1. தி கிரேட் பேரியர் ரீப் (The great barrier reef) எவ்வளவு நீளம் பரவிக் காணப்படுகிறது?

 2,000  கிலோ மீட்டர் நீண்டு காணப்படுகிறது  (3,50,000 சதுர கிலோமீட்டர் பரவிக் காணப்படுகிறது)

 1. தி கிரேட் பேரியர் ரீப் (The great barrier reef) எங்கு அமைந்துள்ளது ?

ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து மாகாணத்தின் அருகே உள்ள பவளக்கடல்

 1. உலகின் ஏழு இயற்க்கை அதிசயங்களில் ஒன்றாக தி கிரேட் பேரியர் ரீப் (The great barrier reef) எதனால் அடையாளங்கண்டுள்ளது?

CNN

 1. நமீபியா கடற்கரையோர பகுதிகளில் பனி மூட்டமாக இருக்க செய்து, நமீபியா மற்றும் கல்காரி பாலைவனங்கள் வளர்ச்சியடைய உதவும் நீரோட்டம் எது?

 பென்குலா நீரோட்டம்

 1. பென்குலா நீரோட்டம் எந்த பெருங்கடலில் காணப்படுகின்றது ?

தென் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

 1. பென்குலா நீரோட்டம் எந்த வகை நீரோட்டம்?

  குளிர் நீரோட்டம்

 1. எந்த நீரோட்டம் லேப்ரடார் கடல் நீரோட்டத்தின் இணைவதன் விளைவாக நியூபவுண்ட்லாந்து கடற்கரையோர பகுதிகளில் அதிக பனிமூட்டம் உருவாகின்றது?

வளைகுடா நீரோட்டம்

 1. எந்த நீரோட்டம் கடல் வழிப் பயணத்திற்கு தடையாகவும் மற்றும் மிகப்பெரிய மீன்பிடி தளங்களில் ஒன்றாகவும் விளங்குகின்றது?

வளைகுடா நீரோட்டம்

 1. வளைகுடா நீரோட்டம் எந்தக் பெருங்கடலில் காணப்படுகிறது?

 வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

 1. வளைகுடா நீரோட்டம் எந்தவகை நீரோட்டம் ?

 வெப்ப நீரோட்டம்

 1. எந்த நீரோட்டம் உயர் அட்ச பகுதிகளிலுள்ள துறைமுகங்களில் ஆண்டு முழுவதும் பனி உறையாமல் இருக்க உதவுகின்றது? 

வட அட்லாண்டிக் நீரோட்டம்

 1. வட அட்லாண்டிக் நீரோட்டம் எந்தப் பெருங்கடலில் காணப்படுகிறது?

 வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

 1. வட அட்லாண்டிக் நீரோட்டம் எந்தவகை நீரோட்டம் ?

வெப்ப நீரோட்டம்

 1. எந்த நீரோட்டம் வளைகுடா நீரோட்டத்துடன் இணைவதன் விளைவாக பனி மூட்டத்தினை உருவாக்கி கடல் போக்குவரத்திற்கு தடையை ஏற்படுத்துகிறது?

லேப்ரடார் நீரோட்டம்

 1. லேப்ரடார் நீரோட்டம் எந்த கடல் பகுதியில் காணப்படுகிறது?

 வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

 1. லேப்ரடார் நீரோட்டம் எந்தவகை நீரோட்டம்?

குளிர் நீரோட்டம்

 1. சகாரா பாலைவனத்தின் விரிவாக்கத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீரோட்டம் எது?

கேனரி நீரோட்டம்

 1. கேனரி நீரோட்டம் எந்த பகுதிகளில் காணப்படுகிறது?

வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

 1. கேனரி நீரோட்டம் எந்த வகை நீரோட்டம் ?

குளிர் நீரோட்டம்

 1. அட்டகாமா பாலைவனமாகவே இருப்பதற்கு காரணமாக உள்ள நீரோட்டம் எது?

பெருவியன் நீரோட்டம்

 1. பெருவியன் நீரோட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்ன ?
SEE ALSO  6TH PHYSICS STUDY NOTES |வெப்பம்| TNPSC GROUP EXAMS

 ஹம்போல்டு நீரோட்டம்

 1. தென் அமெரிக்காவின் மேற்குப் பகுதியில் எல்நினோவினால் வானிலையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நீரோட்டம் எது ?

 பெருவியன் அல்லது ஹம்போல்ட் நீரோட்டம்

 1. இந்தியாவில் பருவ காற்று சரியான நேரத்தில் தொடங்குவதிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீரோட்டம் எது?

பெருவியன் அல்லது ஹம்போல்ட் நீரோட்டம்

 1. பெருவியன் அல்லது ஹம்போல்ட் நீரோட்டம் எந்த பகுதியில் காணப்படுகிறது?

 தென் பசிபிக் பெருங்கடல்

 1. பெருவியன் அல்லது ஹம்போல்ட் நீரோட்டம் என்ன வகை நீரோட்டம் ?

குளிர் நீரோட்டம்

 1. குரோஷியா நீரோட்டம் எந்த பகுதியில் காணப்படுகிறது?

 வட பசுபிக் பெருங்கடல்

 1. குரோஷியா நீரோட்டம் எந்தவகை நீரோட்டம்?

வெப்ப நீரோட்டம்

 1. எந்த நீரோட்டம் குரேஷியா நீரோட்டத்துடன் இணைவதால் ஹொக்கைடோ தீவில் அதிக பனி மூட்டத்தினை உருவாக்குவதுடன்  கடல் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாக உள்ளது?

 ஒயோஷியோ நீரோட்டம்

 1. ஒயோஷியோ நீரோட்டம் எங்கு காணப்படுகிறது ?

 வட பசுபிக் பெருங்கடல்

 1. ஒயோஷியோ நீரோட்டம் எந்த வகை நீரோட்டம்?

 குளிர் நீரோட்டம்

 1. அலாஸ்காவின் துறைமுகங்களை ஆண்டு முழுவதும் செயல்பட உதவும் நீரோட்டம் எது?

அலாஸ்கா நீரோட்டம்

 1. அலாஸ்கா நீரோட்டம் எங்கு காணப்படுகிறது?

 வட பசுபிக் பெருங்கடல்

 1. அலாஸ்கா நீரோட்டம் எந்தவகை நீரோட்டம்?

 வெப்ப நீரோட்டம்

 1. அரிசோனா மற்றும் சொனாரன் பாலைவனங்கள் உருவாக காரணமாக உள்ள நீரோட்டம் எது? 

கலிபோர்னியா நீரோட்டம்

 1. கலிபோனியா நீரோட்டம் எங்கு காணப்படுகிறது?

வட பசுபிக் பெருங்கடல்

 1. கலிபோர்னியா நீரோட்டம் எந்த வகை நீரோட்டம்?

குளிர் நீரோட்டம்

 1. எந்த நீரோட்டம் ஆஸ்திரேலியாவின் மேற்கு கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் மேகமூட்டத்தினை உருவாக்குகின்றது மற்றும் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய பாலைவனம் உருவாக காரணமாக உள்ளது?

மேற்கு ஆஸ்திரேலிய நீரோட்டம்

 1. மேற்கு ஆஸ்திரேலிய நீரோட்டம் எங்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது?

 இந்திய பெருங்கடல்

 1. மேற்கு ஆஸ்திரேலிய நீரோட்டம் எந்த வகை நீரோட்டம்?

 குளிர் நீரோட்டம்


9TH GEOGRAPHY STUDY NOTES |நீர் கோளம்| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

 

 

Leave a Comment

error: