11TH TAMIL GRAMMAR STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள்   மொழிமுதல் எழுத்துக்கள் எத்தனை?  22 (உயிர் எழுத்து 12 +மெய்யெழுத்து 10) உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை சொல்லின் முதலில் வரும்?  12 தனிமை வடிவில் சொல்லுக்கு முதலில் வராத எழுத்துகள்?  மெய்யெழுத்துக்கள் மெய்களில் எத்தனை வரிசைகள் உயிர்மெய் வடிவங்களாக சொல்லின் முதலில் வரும் ?  க,ங,ச,ஞ,த,ந,ப,ம,ய,வ எனும் பத்து வரிசைகள் எந்த சொல்லில் மட்டும் ங முதலில் வரும் ? … Read more

11TH TAMIL IYAL 10 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

  தாகூரின் சிதறிய கடிதங்கள் என்னும் கடிதம் எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது? 9, ஆகஸ்ட் 1894 தாகூர் குறிப்பிட்டுள்ள கிழக்கு வங்காளத்தின் பெரிய நதியின் பெயர் என்ன? பத்மா தாகூரின் மொழியிலும் வழி முடிவிலும் என்னும் கடிதம் எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது? 16, செப்டம்பர் 1929 கபோதாக்ஷி என்றால் என்ன? புறாக்கண்ணி மயூராக்ஷி என்பது? மயில் விழியாள் இச்சாமதி என்பது? விருப்புடையவள் “நமது தேசப் பற்று புத்தகமூட்டையால் உருவானது தேசத்து மக்களிடம் கொண்டுள்ள பற்று காரணமாக உண்டானதல்ல” … Read more

11TH TAMIL IYAL 09 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE நிறைமொழிமாந்தர் என்னும் சொல் எந்த நூலில் காணப்படுகிறது? தொல்காப்பியம் மற்றும் திருக்குறள் சித்தன் எனும் சொல் சிலப்பதிகாரத்தில் எந்த காதையில் இடம்பெறுகிறது? நாடுகாண் காதை பிறப்பறுத்தவர்கள் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார்? சித்தர்கள் “மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம்” இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது? அகத்திய ஞானம் சித்தர்கள் என்றால் என்ன பொருள்? நிறைவடைந்தவர் மனம் கருத்து ஆன்மா என்ற பொருளைக் கொண்ட தமிழில் … Read more

11TH TAMIL IYAL 08 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE ஜீவா எப்போது மறைந்தார்? ஜனவரி 18, 1963 ஜீவாவின் இயற்பெயர் என்ன? ப.ஜீவானந்தம் சுந்தர ராமசாமி எந்த ஊரைச் சார்ந்தவர்? நாகர்கோவில் சுந்தர ராமசாமி என்ன புனைப்பெயரில் கவிதைகள் எழுதியவர்? பசுவைய்யா சுந்தர ராமசாமி எழுதிய சிறுகதைகள் என்னென்ன? ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் ,காகங்கள் பசுவய்யா எழுதிய புதினங்கள் என்னென்ன ? ஒரு புளிய மரத்தின் கதை ,ஜே ஜே சில குறிப்புகள், குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் … Read more

11TH TAMIL IYAL 07 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE ஒரு சமூகத்தின் நாகரீகம் மற்றும் பண்பாட்டு மேன்மையை பிரதிபலிப்பது எது? கலை பெரியகோயிலின் கோபுரங்களில் உயரமானது? கேரளாந்தகன் கோபுரம் ராஜராஜன் எந்த நாட்டை வெற்றி கொண்டதை போற்றும் வகையில் கேரளாந்தகன் வாயில் கோபுரம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது? சேரநாடு ராஜராஜன் எந்த ஆண்டு சேர நாட்டை வெற்றி கொண்டார்? 988 கோயிலின் வாயில்களின் மேலே அமைக்கப்படுவது? கோபுரம் கோயிலின் அகநாழிகையின்மேல் அமைக்கப்படுவது ? விமானம் அகநாழிகை என … Read more

11TH TAMIL IYAL 06 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE ஆனந்தரங்கர் எந்த இடத்தின் வரலாற்றினை பதிவு செய்தார் ? புதுச்சேரி ஆனந்தரங்கர் எந்த நூற்றாண்டின் புதுவை வரலாற்றினை பதிவு செய்துள்ளார்? 18ம் நூற்றாண்டு தனி மனிதர் ஒருவரின் அன்றாட நிகழ்வுகளை அல்லது பணிகளை பதிவு செய்யும் ஏட்டின் பெயர் என்ன? நாட்குறிப்பு டைரி என்னும் சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது? டைரியம் என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் மூலமான டைஸ் எனும் சொலில் இருந்து நாட்குறிப்புகளின் முன்னோடியாக … Read more

11TH TAMIL IYAL 05 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE கற்பவர் மனதில் ஆழப் புதைந்துள்ள திறன்களை தோண்டி வெளிக் கொண்டு வருவதால் எந்த பொருளின் அடிப்படையில் கல்வி என வழங்கலாயிற்று? கல்லுதல் கல்வி கற்பதற்காக பிரிந்து செல்வதை எவ்வாறு அழைப்பர் ? ஓதற்பிரிவு ஓதற்பிரிவு பற்றி குறிப்பிடும் நூல் எது? தொல்காப்பியம், அகத்திணை எண்வகை மெய்ப்பாடு பற்றிக் கூறுவதும் நூல் எது? தொல்காப்பியம் எண்வகை மெய்ப்பாடு பற்றிக் கூறும்போது கல்வியின் பொருட்டு ஒருவருக்கு என்ன தோன்றுவதாக … Read more

11TH TAMIL IYAL 04 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE மூளையின் வடிவம் என்ன? அக்ரூட் கொரில்லாவின் மூளையைக் காட்டிலும் மனித மூளை எத்தனை மடங்கு கனம் அதிகம்? மூன்று மடங்கு மூளையை உடல் கணத்துடன் ஒப்பிட்டால் விகிதாச்சாரத்தில் மனிதனின் மூளை எத்தனை சதவீதம்? 5% யானையின் மூளையை அதன்கணத்துடன் ஒப்பிட்டால் விகிதாச்சாரத்தில் யானையின் மூளை சதவீதம் எவ்வளவு? 2% மனிதனின் மூளை பிறந்ததில் ஆரம்பித்து எத்தனை மடங்கு இளமையில் அதிகமாகிறது? மூன்று மடங்கு மனிதனின் மூளை … Read more

11TH TAMIL IYAL 03 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE மனித சமூகத்தின் ஆதிநிலம் எது? மலை தமிழ் அகத்திணையியல் மலை மற்றும் மலைசார்ந்த பகுதியை எவ்வாறு குறிக்கிறது? குறிஞ்சி மலை இடப்பெயர்கள் ஓர் ஆய்வு எனும் உரைநடையை எழுதியவர் யார்? ஆர். பாலகிருஷ்ணன் திராவிடர்களை மலை நில மனிதர்கள் என அழைத்தவர் யார் ? கமில்சுவலபில் “சேயோன் மேய மைவரை உலகம்” என உரைக்கும் நூல் எது ? தொல்காப்பியம் “விண்பொரு நெடுவரைக் குறிஞ்சிக் கிழவ”-இவ்வரிகள் … Read more

11TH TAMIL IYAL 02 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST ₹99/-:CLICK HERE உழவு உலகிற்கு அச்சாணி என கூறியவர் யார் ? வள்ளுவர் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் எனக் கூறியவர் யார்? பாரதியார் பனைமரத்தை எத்தனை அடி இடைவெளி விட்டு நடவேண்டும்? மூன்றடிக்கு மூன்றடி பனைமரம் பலன் தர எத்தனை ஆண்டுகளாகும்? பதினோரு ஆண்டுகள் ஏழைகளின் கற்பக விருட்சம் என அழைக்கப்படுவது எது? பனைமரம் ஒரு பொருளை மேம்படுத்தப்பட்ட மாற்றுப் பொருளாக மாற்றுவதற்கு பெயர் என்ன? மதிப்புக் … Read more

error: