9TH BOTANYSTUDY NOTES |சூழ்நிலை அறிவியல்| TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 1. “இயற்கையானது தன்னைத்தானே புத்துணர்வுடன் புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது” எனக் கூறியவர்?

ஹெலன் கெல்லர்

 1. வளி மண்டலமானது எத்தனை சதவீதம் நைட்ரஜனை கொண்டுள்ளது?

78%

 1. நைட்ரஜனை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது எனினும் அவை என்ன வடிவில் நைட்ரஜனை எடுத்துக்கொள்கின்றன ?

அமோனியாவாக ,அமினோ அமிலங்களாக அல்லது நைட்ரேட் உப்புகளாக

 1. செயல்படும் நிலையில் இருக்கும் வளிமண்டல நைட்ரஜனை உயிரினங்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் செயல்படும் கூட்டுப்பொருள் ஆக மாற்றும் நிகழ்வு என்ன பெயர்?

நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

 1. தாவரங்கள் நைட்ரஜனை நைட்ரேட் அயனிகள் ஆக உறிஞ்சி எவற்றை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்துகின்றன?

புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலஙகள

 1. நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருள்களை கெட்டழிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் அமோனியா சேர்மங்களாக சிதைவுறச் செய்யும் நிகழ்வுக்கு என்ன பெயர் ?

அமோனியாவாதல்

 1. அமோனியா சேர்மங்கள் ஆக்சிஜனேற்ற செயல்முறை மூலம் கரையக்கூடிய நைட்ரேட் உப்புகளாக  மாற்றப்படுவதற்கு என்ன பெயர்?

 நைட்ரேட்டாதல்

 1. நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் எவை?

அசட்டோபேக்டர் ( மண்ணில்) ,ரைசோபியம் (வேர் முண்டுகளில் நீலப்பச்சைப்பாசி- நாஸ்டாக்

 1. அமோனியாவாதல் சுழற்சியில் பங்குபெறும் நுண்ணுயிரி எது ?

அழுகவைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள்

 1. நைட்ரேட்டாதல் நிலையில் பங்குபெறும் நுண்ணுயிரிகள் எவை?

நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியா :நைட்ரசோமோனாஸ் ,நைட்ரோபாக்டர்

 1. நைட்ரஜன் வெளியேற்றும் நிலையில் பங்குபெறும் நுண்ணுயிரிகள்?

சூடோமோனாஸ்

 1. வளிமண்டலத்தில் உள்ள கார்பன்டை ஆக்சைடு ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தாவரங்களுக்குஅ சென்று என்னவாக மாற்றமடைகிறது ?

கார்போஹைட்ரேட் (மாவுப்பொருள்)

 1. ஒரு உயிரினத்தின் எந்த ஒரு பண்போ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியோ அந்த உயிரினத்தை அதன் வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கேற்ப ஒத்துப் போக வைப்பதற்கு என்ன பெயர்?

தகவமைப்பு

 1. நீருக்குள் அல்லது நீர்நிலைகளின் அருகில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஹைடிரோபைட்ஸ்

 1. வேர்கள் நன்கு வளர்ச்சி அடையாமல் உள்ள தகவமைப்பை பெற்ற நீர் தாவரம் எது?

 வேலம்பாசி (ஹைட்ரில்லா)

 1. வேர்கள் இல்லாத தகவமைப்பை பெற்ற நீர் தாவரம் எது?

உல்பியா

 1. தாவர உடலம் பெரிதும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் தகவமைப்பு பெற்றுள்ள நீர்தாவரம் எது?

லெம்னா

 1. வறண்ட நில தாவரங்கள் என்ன திசுக்களில் நீரை சேமித்து வைக்கின்றன?

பாரன்கைமா திசுக்கள்

 1. உழவனின் நண்பன் என அழைக்கப்படுவது எது?

மண்புழுக்கள்

 1. உலக நீர் தினம் எப்போது பின்பற்றப்படுகிறது?

 மார்ச் 22

 1. ஐ.யூ.சி.என் நோக்கம் என்ன?

இயற்கையை மதிக்கக்கூடிய மற்றும் பாதுகாக்கக்கூடிய நேர்மையான உலகம்

 1. இந்தியா உலக நிலப்பரப்பில் எத்தனை சதவீதம் பரப்பளவை கொண்டது?

 2.4 சதவீதம்

 1. இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் பதியப்பட்ட சிற்றினங்கள் உள்ளன ?
SEE ALSO  11TH HISTORY STUDY NOTES | பிற்கால சோழர்கள் பாண்டியர்கள் | TNPSC GROUP EXAMS

7.8 சதவீதம்

 1. இந்தியாவில் எத்தனை தாவரச் சிற்றினங்கள் பதியப்பட்டுள்ளது?

 45 ஆயிரம்

 1. இந்தியாவில் எத்தனை விலங்கு சிற்றினங்கள் பதியப்பட்டுள்ளது?

 91,000

 1. உயிரியல் பல்வகைத் தன்மை கொண்ட மிக முக்கியமான 34 இடங்களில் எத்தனை இடங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன ?

4 :இமயமலை ,மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், வடகிழக்கு  பகுதிகள் ,நிக்கோபார் தீவுகள்

 1. இந்தியா எப்போது முதல் ஐ.யூ.சி.என் -ல் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறது?

 1969

 1. எங்கு எப்போது ஐ.யூ.சி.என் தோற்றுவிக்கப்பட்டது?

அக்டோபர் 5 ,1948, கிலாண்ட், சுவிட்சலாந்து


9TH BOTANYSTUDY NOTES |சூழ்நிலை அறிவியல்| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  9TH BOTANYSTUDY NOTES |தாவர செயலியியல்| TNPSC GROUP EXAMS

 

 

Leave a Comment

error: