6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| வளர் தமிழ்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக
1. ‘தொன்மை’ என்னும் சொல்லின் பொருள் _________________
A. புதுமை
B. பழமை
C. பெருமை
D. சீர்மை

2. ‘இடப்புறம்’ எனற சொல்லைப் பிரிக்கக் கிடைக்கும் சொல் _________________
A. இடன் + புறம்
B. இடது + புறம்
C. இட + புற
D. இடப் + புறம்

3. ‘சீரிளமை’ என்ற சொல்லைப் பிரிக்கக் கிடைக்கும் சொல் _________________
A. சீர் + இளமை
B. சீர்மை + இளமை
C. சீரி + இளமை
D. சீற் + இளமை

4. “சிலம்பு + அதிகாரம்” என்பதைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல் _________________
A. சிலம்பதிகாரம்
B. சிலப்பதிகாரம்
C. சிலம்புதிகாரம்
D. சிலபதிகாரம்

5. “கணினி + தமிழ்” என்பதைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல் ________
A. கணினிதமிழ்
B. கணினித்தமிழ்
C. கணிணிதமிழ்
D. கனினிதமிழ்

6. “தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்” என்று பாடியவர் ________
A. கண்ணதாசன்
B. பாரதியார்
C. பாரதிதாசன்
D. வாணிதாசன்

7. ‘மா’ என்னும் சொல்லின் பொருள்________
A. மாடம்
B. வானம்
C. விலங்கு
D. அம்மா

கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக
1. நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுவது ________________

2. தமிழில் நமக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப் பழமையான இலக்கண நூல் ________________

3. மொழியைக் கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் எனில் அது ________________ அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

சேர்த்து எழுதுக
1. செம்மை + மொழி –
2. பாகு + அல் + காய் –

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| வளர் தமிழ்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| இன்பத்தமிழ்

Leave a Comment

error: