6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| வளரும் வணிகம்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


 

1.வீட்டுப் பயன்பாட்டிற்காகப் பாெருள் வாங்குபவர்_______
நுகர்வோர்
தொழிலாளி
முதலீட்டாளர்
நெசவாளி

2. “வணிகம் + சாத்து” என்பதைச் சேர்த்து எழுதக்கிடைக்கும் சொல் _______
வணிகசாத்து
வணிகம்சாத்து
வணிகச்சாத்து
வணிகத்துசாத்து

3. “பண்டம் + மாற்று” என்பதைச் சேர்த்து எழுதக்கிடைக்கும் சொல் _______
பண்டமாற்று
பண்டம்மாற்று
பண்மாற்று
பண்டுமாற்று

4. “வண்ணப்படங்கள்” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது _______
வண்ணம்+படங்கள்
வண்ணப்+படங்கள்
வண்ண+படங்கள்
வண்ணமான+படங்கள்

5. “விரிவடைந்த” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது _______
விரி + வடைந்த
விரி + அடைந்த
விரிவு + அடைந்த
விரிவ் + அடைந்த

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| வளரும் வணிகம்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  12TH HISTORY STUDY NOTES | தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் | TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

error: