6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மொழி முதல், இறுதி எழுத்துகள்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

பின்வரும் தொடர்களில் அடிக்கோடிட்ட சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்களை எழுதுக.
1. கம்ப்யூட்டர் துறையில் உங்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

2. காலிங்பெல்லை அழுத்தினான் கணியன்.

3. மனிதர்கள் தங்கள் வேலைகளை எளிதாக்க மிஷின்களைக் கண்டுபிடித்தனர்.

4. இன்று பல்வேறு துறைகளிலும் ரோபோ பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மொழி முதல், இறுதி எழுத்துகள்

 

SEE ALSO  7TH GEOGRAPHY STUDY NOTES |நிலத்தோற்றங்கள்| TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

error: