6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மயங்கொலிகள்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

1.சிரம் என்பது ______________ (தலை / தளை)

2. இலைக்கு வேறு பெயர் ______________ (தளை / தழை)

3. வண்டி இழுப்பது ______________ (காலை / காளை)

4. கடலுக்கு வேறு பெயர் ______________ (பரவை / பறவை)

5. பறவை வானில் ______________ (பரந்தது / பறந்தது)

6. கதவை மெல்லத் ______________ (திரந்தான் / திறந்தான்)

7. பூ ______________ வீசும். (மணம் / மனம்)

8. புலியின் ______________ சிவந்து காணப்படும். (கன் / கண்)

9. குழந்தைகள் ______________ விளையாடினர். (பந்து / பன்து)

10. வீட்டு வாசலில் ______________ போட்டர். (கோளம் / கோலம்)

II. தொடர்களில் உள்ள மயங்கொலிப் பிழைகளை திருத்தி எழுதுக
1. எண் வீட்டுத் தோட்டத்தில் மலர்கள் மனம் வீசின.
2. தேர்த் திருவிலாவிற்கு செண்றனர்.
3. வாழைப்பலம் உடலுக்கு மிகவும் நல்ளது.

III. பொருள் வேறுபாடறிந்து எழுதுக
1. போரில் பயன்படுத்துவது வாள் / பூனைக்கு உள்ளது வால்
2. வாசலில் போடுவது காேலம் / பந்தின் வடிவம் கோளம்

IV. பொருள் வேறுபாடு உணர்க
1. ஏரி – குளம் / ஏறி – மேலே ஏறி
2. கூரை – வீட்டின் கூரை / கூறை – புடவை
3. வாணம் – வெடி / வானம் – ஆகாயம்
4. பணி – வேலை / பனி – குளிர்ச்சி
5. விலை – பொருளின் மதிப்பு / விளை – உண்டாக்குதல் / விழை – விருப்பம்
6. இலை – செடியின் இலை / இளை – மெலிந்து போதல் / இழை – நூல் இழை

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மயங்கொலிகள்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  TNPSC UNIT 8 ONELINER NOTES -14|பத்துப்பாட்டு அறிமுகம்

Leave a Comment

error: