6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மனதை கவரும் மாமல்லபுரம்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
1. கலைகளும் இலக்கியங்களும் ஒருநாட்டின் __________________

2. பல்லவ அரசன் ___________________ மற்போரில் சிறந்நதவன்

3. ஐந்து இரதங்கள் உள்ள இடம் ________________ எனப்படும்

4. பல்லவ அரசன் நரசிம்மன் _______________ சேர்ந்தவர்

5. ________________ உள்ள இடம் மாமல்லபுரம்

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மனதை கவரும் மாமல்லபுரம்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| திருக்குறள்-1

Leave a Comment

error: