6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| துன்பம் வெல்லும் கல்வி


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

1.மாணவர் பிறர் _______ நடக்கக் கூடாது.
போற்றும்படி
தூற்றும்படி
பார்க்கும்படி
வியக்கும்படி

2. நாம் _______ சொற்படி நடக்க வேண்டும்.
இளையோர்
ஊரார்
மூத்தோர்
வழிப்போக்கர்

3. கைப்பொருள் என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது _______
கையில் + பொருள்
கைப் + பொருள்
கை + பொருள்
கைப்பு + பொருள்

4. மானம் + இல்லா என்னும் சொல்லைப் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்________
மானம்இல்லா
மானமில்லா
மானமல்லா
மானம்மில்லா

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| துன்பம் வெல்லும் கல்வி

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| கண்மணியே கண்ணுறங்கு

Leave a Comment

error: