6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| தமிழ்நாட்டில் காந்தி

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


 


1.காந்தியடிகளிடம் உடை அணிவதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஊர்
கோவை
மதுரை
தஞ்சாவூர்
சிதம்பரம்

2. காந்தியடிகள் எந்தப் பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ கற்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்?
நாமக்கல் கவிஞர்
திரு.வி.க
உ.வே.சா
பாரதியார்

பொருத்துக
1. இலக்கிய மாநாடு பாரதியார்
2. தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர் சென்னை
3. குற்றாலம் ஜி.யு.போப்
4. தமிழ்க்கையேடு அருவி

2 1 4 3
1 4 2 3
3 2 1 4
4 1 2 3

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| தமிழ்நாட்டில் காந்தி

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| துன்பம் வெல்லும் கல்வி

Leave a Comment

error: