6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| தமிழ்க்கும்மி


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. தாய் மொழியில் படித்தால் _____________ அடையலாம்
A. பன்மை
B. மேன்மை
C. பொறுமை
D. சிறுமை

2. தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் _____________ சுருங்கிவிட்டது
A. மேதினி
B. நிலா
C. வானம்
D. காற்று

3. “செந்தமிழ்” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____________
A. செந் + தமிழ்
B. செம் + தமிழ்
C. சென்மை + தமிழ்
D. செம்மை + தமிழ்

4. “பொய்யகற்றும்” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ____________
A. பொய் + அகற்றும்
B. பொய் + கற்றும்
C. பொய்ய + கற்றும்
D. பொய் + யகற்றும்

5. “பாட்டு+ இருக்கும்” என்பதைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைப்பது ____________
A. பாட்டிருக்கும்
B. பாட்டுருக்கும்
C. பாடிருக்கும்
D. பாடியிருக்கும்

6. “எட்டு + திசை” என்பதைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைப்பது ____________
A. எட்டுத்திசை
B. எட்டிதிசை
C. எட்டுதிசை
D. எட்டிஇசை

 

பிரித்து எழுதுக
1. காெட்டுங்கடி =
2. வழிகாட்டிருக்கும் =
3. செந்தமிழ் =
4. ஊற்றெனும் =
5. பாட்டிருக்கும் =

E. சேர்த்து எழுதுக
1. இளமை + காேதையர் =
2. பூட்டு + அறுக்கும் =
3. அறம் + மேன்மை =
4. பல + நூறு =
5. ஊற்று + எனும் =

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| தமிழ்க்கும்மி

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| திருக்குறள்

Leave a Comment

error: