6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| சுட்டெழுத்துக்கள், வினா எழுத்துகள்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


 

கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
1. வினாப்பொருளைத்தரும் எழுத்துக்கள் __________________ என்று பெயர்

2. ஒன்றை சுட்டிக்காட்டி வருவது __________________ ஆகும்

3. அண்மை சுட்டு எழுத்து _________ ஆகும்

4. சேய்மை சுட்டு எழுத்து _________ ஆகும்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| சுட்டெழுத்துக்கள், வினா எழுத்துகள்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

 

SEE ALSO  10TH HISTORY STUDY NOTES | 19ம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்தம் | TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

error: