6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| கண்மணியே கண்ணுறங்கு


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

1.“பாட்டிசைத்து” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது _______
பாட்டி + சைத்து
பாட்டி + இசைத்து
பாட்டு + இசைத்து
பாட்டு+சைத்து

2. “கண்ணுறங்கு” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது _______
கண் + உறங்கு
கண்ணு + உறங்கு
கண் + றங்கு
கண்ணு + றங்கு

3. “வாழை + இலை” என்னும் சொல்லைப் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்________
வாழையிலை
வாழைஇலை
வாழலை
வாழிலை

4. “கை + அமர்த்தி” என்னும் சொல்லைப் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்________
கைமர்த்தி
கைஅமர்த்தி
கையமர்த்தி
கையைமர்த்தி

5. “உதித்த” என்ற சொல்லிற்கு எதிர்ச்சொல்________
மறைந்த
நிறைந்த
குறைந்த
தோன்றிய

சேர்த்து எழுதுக
1. மூன்று + தேன் =
2. மூன்று + கனி =
3. மூன்று + தமிழ் =
4. பூ + சோலை =
5. நன்மை + தமிழ் =

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| கண்மணியே கண்ணுறங்கு

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| மூதுரை

Leave a Comment

error: