6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| இன எழுத்துக்கள்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

1.மெல்லினத்திற்காக இன எழுத்து இடம்பெறாத நூல் எது?
மஞ்சள்
வந்தான்
கல்வி
தம்பி

2. தவறான சொல்லை கண்டறிக.
கண்டான்
வென்ரான்
நண்டு
வண்டு

II. பின்வரும் சொற்களைத் திருத்தி எழுதுக.
பிழையான சொல் திருத்தம்
தெண்றல் -தென்றல்
கன்டம் -கண்டம்
நன்ரி -நன்றி
மன்டபம் -மண்டபம்

 

இரு பொருள் தரக்கூடிய சொற்களைப் பயன்படுத்திச் சொற்றொடர்களை அமையுங்கள்.
(நூல், மாலை, ஆறு, படி)
1. நூல்
• ஆடை தைக்க உதவுவது நூல் / மூதுரை அற நூல்
2. மாலை
• இரத்தின மாலை விலைமதிப்பற்றது / சூரியன் மாலை நேரத்தில் மறைகிறது
3. ஆறு
• ராமு ஆறு மாதம் கழித்த பின் ஊருக்கு வந்தான் / தாமிரபரணி ஆறு வற்றாத ஆறு
4. படி
• தேர்வில் வெற்றியடைய நன்றாக படி / மாணவர் வாழ்வில் முன்னேற ஆசிரியர் ஒரு ஏணிப்படி போன்று செயல்படுகிறார்கள்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| இன எழுத்துக்கள்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  11TH POLITY STUDY NOTES | அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படை கருத்தாக்கங்கள் 2| TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

error: