6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| அறிவியல் ஆத்திசூடி


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

உடல் நோய்க்கு ____________ தேவை.
A. ஔடதம்
B. இனிப்பு
C. உணவு
D. உடை

2. நண்பர்களுடன் _____________ விளையாடு
A. ஒருமித்து
B. மாறுபட்டு
C. தனித்து
D. பகைத்து

3. “கண்டறி” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது______
A. கண் + அறி
B. கண்டு + அறி
C. கண்ட + அறி
D. கண் + டற

4. “ஓய்வற” என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______
A. ஓய்வு + அற
B. ஓய் + அற
C. ஓய் + வற
D. ஓய்வு + வற

5. “ஏன் + என்று” என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைப்பது ________
A. ஏன்என்று
B. ஏனென்று
C. ஏன்னென்று
D. ஏனன்று

6. “ஔடதம் + ஆம்” என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைப்பது _________
A. ஔடதமாம்
B. ஔடதம்ஆம்
C. ஔடதாம்
D. ஔடதஆம்

III. எதிர்ச்சொற்களைப் பொருத்துக
1. அணுகு அ. தெளிவு
2. ஐயம் ஆ. சோர்வு
3. ஊக்கம் இ. பொய்மை
4. உண்மை ஈ. விலக

IV. பாடல் வரிகளுக்கேற்றவாறு முறைப்படுத்துக.
1. சிந்தனை கொள் அறிவியல்

2. சொல் தெளிந்து ஐயம்

3. கேள் ஏன் என்று

4. வெல்லும் என்றும் அறிவியல்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| அறிவியல் ஆத்திசூடி

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| கணியனின் நண்பன்

Leave a Comment

error: