6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|பெயர்ச்சொல்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

1.இடுகுறிப்பெயரை வட்டமிடுக
பறவை
மண்
முக்காலி
மரங்கொத்தி

2. காரணப்பெயரை வட்டமிடுக
மரம்
வளையல்
சுவர்
யானை

3. இடுகுறிசிறப்புப்பெயரை வட்டமிடுக
வயல்
வாழை
மீன்கொத்தி
பறவை

பெயர்ச்சாெற்களை அகரவரிசையில் எழுதுக.
பூனை, தையல், தேனி, ஓணான், மான், வௌவால், கிளி, மாணவன், மனிதன், ஆசிரியர், பழம்

அடிக்கோடிட்ட சாெல் எவ்வகைப் பெயர்ச்சொல் என்பதை எழுதுக.
1. விடியலில் துயில் எழுந்தவன்.

அடிக்கோடிட்ட சாெல் எவ்வகைப் பெயர்ச்சொல் என்பதை எழுதுக.
2. இறைவனைக் கை தாெழுதேன்.

அடிக்கோடிட்ட சாெல் எவ்வகைப் பெயர்ச்சொல் என்பதை எழுதுக.
3. புகழ்பூத்த மதுரைக்குச் சென்றேன்

அடிக்கோடிட்ட சாெல் எவ்வகைப் பெயர்ச்சொல் என்பதை எழுதுக.
4. புத்தகம் வாங்கி வந்தேன்

அடிக்கோடிட்ட சாெல் எவ்வகைப் பெயர்ச்சொல் என்பதை எழுதுக.
5. கற்றலைத் தாெடர்வாேம் இனி

அடிக்கோடிட்ட சாெல் எவ்வகைப் பெயர்ச்சொல் என்பதை எழுதுக.

6. நன்மைகள் பெருகும் நனி

சொற்றொடரை முறையாக வரிசைப்படுத்துங்கள்
1. சிறைக்கோட்டத்தை அறக்கோட்டமாக மாற்றுமாறு மன்னனிடம் வேண்டினாள்
2. மணிமேகலை மணிபல்லவத் தீவிற்குச் சென்றாள்
3. சிறைச்சாலைக்குச் சென்று உணவிட்டாள்
4. அமுதசுரபியைப் பெற்றாள்
5. ஆதிரையிடம் சென்று முதல் உணவைப் பெற்றாள்

2 4 5 3 1
1 3 5 2 4
5 3 1 4 2
2 4 3 1 5

III. ஒலி வேறுபாடறிந்து வாக்கியத்தில் அமை
அரம் – அறம்
A. அரம் – மரத்தை அறுக்க அரம் பயன்பட்டது
B. அறம் – உதவி என்று வருபவருக்கு அறம் செய்ய வேண்டும்
மனம் – மணம்
A. மனம் – என் தவறினை எண்ணி மனம் நொந்துவிட்டேன்
B. மணம் – என் தோட்டத்தில பூக்களின் மணம் வீசியது

IV. இருபொருள் தருக
1. ஆறு – நதி
ஆறு – எண்
2. திங்கள் – சந்திரன்
திங்கள் – வாரத்தின் இரண்டாம் நாள்
3. ஓடு – வீட்டின் கூரையில் அமைப்பது
ஓடு – வேகமாக ஓடுதல்
4. நகை – சிரி
நகை – அணிகலன்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| பெயர்ச்சொல்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| அறிவியல் ஆத்திசூடி

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: