6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|பசிப்பிணி போக்கிய பாவை


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

1.மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலையை அழைத்துச் சென்ற தீவு …………………
இலங்கைத்தீவு
இலட்சத்தீவு
மணிபல்லவத்தீவு
மாலத்தீவு

2. மணிமேகலை கையில் இருந்த அமுதசுரபியில் உணவு இட்ட பெண் …………………
சித்திரை
ஆதிரை
காயசண்டிகை
தீவதிலகை

பிரித்து எழுதுக
1. வெண்மணல் =
2. கையிலிருந்த =
3. அறநெறி =

எதிர்ச்சொல் தருக
1. பெருமை x
2. இட்ட x
3. பெறு x

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| பசிப்பிணி போக்கிய பாவை

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  8TH ZOOLOGY STUDY NOTES |வளரிளம் பருவம் அடைதல்| TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

error: