6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|நீங்கள் நல்லவர்

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


 

1.பரிசு பெறும்போது நம் மனநிலை ……………… ஆக இருக்கும்
கவலை
துன்பம்
மகிழ்ச்சி
சோர்வு

2. வாழ்வில் உயர கடினமாக ……………… வேண்டும்.
பேச
சிரிக்க
நடக்க
உழைக்க

II. எதிர்ச்சாெல் எழுதுக
1. நன்மை x
2. நல்லவர் x
3. எழுவது x
4. காெடுப்பது x

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|நீங்கள் நல்லவர்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|ஆசியஜோதி

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: