6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|நால்வகைச் சொற்கள்


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

சாெல்வகையை அறிந்து பொருந்தாச் சாெல்லை தேர்ந்தெடு
1. அ) படித்தாள் ஆ) ஐ இ) மற்று ஈ) கு

2. அ) மதுரை ஆ) கால் இ) சித்திரை ஈ) ஆல்

3. அ) சென்ற ஆ) வந்த இ) சித்திரை ஈ) நடந்த

4. அ) மாநாடு ஆ) ஐ இ) உம் ஈ) மற்று

கீழ்க்காணும் தொடர்களில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தி எழுதுக
1. ஒரு அழகிய சிற்றூரில் ஓர் குளம் இருந்தது.

2. ஒரு இரவும் ஓர் பகலும் சேர்ந்தது ஒருநாள்.

3. அது இல்லாத இடத்தில் எதுவும் நடக்காது.

4. அஃது நகரத்திற்குச் செல்லும் சாலை.

5. அது ஒரு இனிய பாடல்.

III. அகரவரிசைப்படுத்து
பெண்கள், பாரதம், புதுமை, பீலி, பேருந்து, பூமி, பழங்கள், பொதுக்கூட்டம், பையன், போக்குவரத்து, பின்னிரவு.

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| நால்வகைச் சொற்கள்

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  8TH GEOGRAPHY STUDY NOTES |பாறை மற்றும் மண்| TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: