1. எந்த ஆண்டு முதன்முதலாக இந்தியாவில் மின்சாரம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது?
See Answer:
alert-success

2. கல்கத்தா மின்வினியோகம் முதல் அனல்மின் நிலையத்தை எப்போது தோற்றுவித்தது?

See Answer:
alert-success

3. சென்னையில் பேசின் பாலத்தில் அனல்மின்நிலையம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

4. அணுவின் உட்கருவானது எவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது?
See Answer:
alert-success

5. நியூட்ரான்கள் என்ன மின்சுமை உடையது ?
See Answer:
alert-success

6. புரோட்டான்கள் என்ன மின் சுமை உடையது?
See Answer:
alert-success

7. மின்னூட்டம் என்ன அலகினால் அளவிடப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

8. ஒரு கூலும் என்பதன் மதிப்பு என்ன?
See Answer:
alert-success

9. மின்னோட்டம் பொதுவாக என்ன எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

10. மின்னூட்டங்களின் ஓட்டம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

11. மின்னோட்டத்தின் குறியீடு என்ன?
See Answer:
alert-success

12. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு என்ன?

See Answer:
alert-success

13. கடத்தியின் ஏதேனும் ஓர் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பில் ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஒரு கூலூம் மின்னூட்டம் பாய்ந்தால் அக்கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

14. எலக்ட்ரான்களின் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னர் நகரும் நேர் மின்னூட்டச்களே மின்னோட்டத்திற்கு காரணம் என்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

15. எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் உண்மையில் மின்கலத்தின் எதிர்முனையில் இருந்து நேர்முனை வரை நடைபெறுகிறது இது எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

16. மின்னோட்டமானது என்ன கருவியால் அளவிடப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

17. ஒரு சுற்றில் அம்மீட்டரானது என்ன இணைப்பில் மட்டும் இணைக்கப்படவேண்டும் ?
See Answer:
alert-success

18. 1 மில்லி ஆம்பியர் என்பது?
See Answer:
alert-success

19. 1 மைக்ரோ ஆம்பியர் என்பது?
See Answer:
alert-success

20. எது இருந்தால் மட்டுமே கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டமானது செல்லும் ?
See Answer:
alert-success

21. ஓர் அலகு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியில் இருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகர்த்த தேவைப்படும் ஆற்றலின் அளவு என்ன ?
See Answer:
alert-success

22. மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் SI அலகு என்ன?

See Answer:
alert-success

23. இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாட்டை என்ன கருவி கொண்டு அளவிடலாம்
See Answer:
alert-success

24. மின்சுற்றில் பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் அல்லது தடுக்கும் ஒரு மின் உறுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

25. ஒரு மின் உறுப்பின் மின்தடை என்பது எவற்றுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் ஆகும் ?
See Answer:
alert-success

26. மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகித மதிப்பு அதிகம் எனில் மின்தடையின் மதிப்பு என்னவாகும்?
See Answer:
alert-success

27. கடத்தி ஒன்றின் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் திறன் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

28. பொதுவாக மின்கடத்துதிறன் எந்த எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

29. மின்கடத்துதிறனின் அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

30. பொருள் ஒன்று தன் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதை எவ்வளவு வலிமையாக எதிர்க்கும் என அளவிட்டுக் கூறும் பொருளின் அடிப்படை பண்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

31. மின்தடை எண்ணின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

32. தாமிரக் கம்பி போன்ற ஒரு கடத்தியின் வழியே பாயும் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

See Answer:
alert-success

33. மிகச்சிறிய அளவிலான மின்னோட்டத்தை மிகக் குறைந்த காலத்திற்கு உருவாக்கும் மூலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

34. மின்சாரத்தை நேரடியாகவோ அல்லது எளிதாகவோ பெற முடியாத மின் சாதனங்களுக்கு மின்சாரத்தை வழங்கும் சாதனம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

35. பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் மின்கலன்கள் எத்தனை வகைப்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

36. பயன்படுத்தப்பட்ட பின்பு மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாத மின்கலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

37. பயன்படுத்தப்பட்ட பின்பு மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்யக்கூடிய மின்கலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

38. உலர் மின்கலங்கள் யாரால் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

39. உலர் மின்கலத்தின் எதிர்மின்வாய் அல்லது ஆனோடாக செயல்படுவது எது ?
See Answer:
alert-success

40. உலர் மின்கலங்களில் மின் பகுளியாக செயல்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

41. சுற்றில் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தை உருவாக்க வல்ல வேதி வினைகளை உருவாக்கும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

42. எந்த ஆண்டில் முதல் மின்கலனான வால்டிக் குவியல் உருவாக்கப்பட்டது?

See Answer:
alert-success

43. நவீன மின்கலன் கண்டுபிடிப்பதற்கு யார் பெரிதும் காரணமானவர் ?
See Answer:
alert-success

44. ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தை பாய செய்யவும் நிறுத்தவும் பயன்படுவது?
See Answer:
alert-success

45. மின்கலனின் குறியீட்டில் நீளமான கோடு எதனை குறிக்கிறது?
See Answer:
alert-success

46. மின்கலனின் குறியீட்டில் குறுகிய கோடு எதனை குறிக்கிறது?
See Answer:
alert-success

47. எத்தனை வகையான மின்சுற்றுகள் உருவாக்க முடியும் ?
See Answer:
alert-success

48. ஒரு குறிப்பிட்ட அணுக்களோடு ஒன்றமையாத துகள்கள் அங்குமிங்குமாக உலோகங்களில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

49. மின்னோட்டம் கடத்தும் பண்பின் அடிப்படையில் பொருட்களை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் ?
See Answer:
alert-success

50. இயங்கும் அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை கொண்டிருக்கும் பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

51. இயங்கும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை கொண்டிராத பொருள்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

52. தளர்வாக பிணைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களை கொண்ட அணுக்களால் ஆன பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

53. மின்னூட்டங்களின் ஓட்டம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

54. பொருள்களின் மின்கடத்துதிறனானது எதனை சார்ந்திருக்கும்?
See Answer:
alert-success

55. சிம் கார்டுகள், கணினிகள் மற்றும் ஏடிஎம் கார்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சிப்புகளானது எந்த குறைக்கடத்திகளால் உருவாக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

56. மின்னோட்டத்தின் மூன்று மிக முக்கிய விளைவுகள் எவை ?
See Answer:
alert-success

57. ஒரு கம்பியின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது மின் ஆற்றலானது என்ன ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

58. நிக்ரோம் எதனுடைய கலவை?
See Answer:
alert-success

59. மின்னோட்டத்தின் விளைவினால் வெப்பம் உருவாக்கப்படும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

60. மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவை பாதிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

61. மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை 1819 ஆம் ஆண்டு விளக்கியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

62. மின்னோட்டங்களின் காந்த பண்பு எதற்கு பயன்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

63. வேறுபட்ட கடத்து திறன் கொண்ட திரவங்கள் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது அவை வேதி வினைகளை ஏற்படுத்துகின்றன .இந்த நிகழ்விற்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

64. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சிறு வயதில் என்ன காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

65. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அமெரிக்காவிலுள்ள எந்தப் பள்ளியில் படித்தார்?
See Answer:
alert-success

66. இயற்கை மற்றும் சோதனை தத்துவம் (natural and experimental philosophy) என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

67. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனின் முதல் கண்டுபிடிப்பு எது ?
See Answer:
alert-success

68. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒலி வரைவி (கிராமபோன்) எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்?
See Answer:
alert-success

69. பிளாட்டினம் கம்பிச்சுருள் ஐ பயன்படுத்தி தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எந்த ஆண்டு முதல் மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தார்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை