1. எந்த இயற்கை வளத்தில் இருந்து சிலிக்கான் என்ற தனிமம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

2. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

3. மனிதனின் தேவையை நிறைவு செய்யும் எந்த ஒரு பொருளும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

4. ஒரு பொருளை வளமாக மாற்றுவதற்கான காரணிகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

5. வளங்கள் எத்தனை வகைப்படும்?
See Answer:
alert-success

6. இயற்கையில் இருந்து நேரடியாக பெறப்படும் அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

7. இயற்கை வளங்கள் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

8. தோற்றத்தின் அடிப்படையில் உயிருள்ள அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

9. உயிர் இல்லாத அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

10. வளர்ச்சி நிலையின் அடிப்படையில் வளங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

11. தற்போது பயன்படுத்தப்படுவதும் அதன் இருப்பின் அளவும் அறியப்பட்டிருக்கும் வளங்கள் எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

12. தற்பொழுது அதிக பயன்பாட்டில் இல்லாததும் அதன் அளவு மற்றும் இருப்பிடம் அறியப்படாமல் இருக்கும் வளம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

13. நிலப்பரப்பில் உள்ள ஈஸ்ட்டை விட மிகுந்த ஆற்றல் உடையது எது ?
See Answer:
alert-success

14. ஈஸ்ட் எதில் பயன்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

15. புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் வளங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

16. ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட வளங்கள், பின்னர் கால சுழற்சிக்கு ஏற்ப புதுப்பித்துக் கொள்ள இயலும் தன்மையுடைய வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

17. குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ள அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

18. வளங்கள் அதன் பரவலின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

19. ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படும் வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

20. உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலும் காணப்படும் வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

21. உரிமையின் அடிப்படையில் வளங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

22. தனிநபருக்கு மட்டும் சொந்தமான வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?

See Answer:
alert-success

23. ஒரு பகுதியில் வாழும் மக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள வளத்தினை பயன்படுத்திக் கொள்வர் இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

24. ஒரு நாட்டின் அரசியல் எல்லைக்குட்பட்ட நிலப்பகுதிகள் மற்றும் பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

25. உலகின் பெரும் மருந்தகம் என அழைக்கப்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

26. வெப்ப மண்டல மழை காடுகள் பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களில் எத்தனை சதவீதம் மருத்துவ குணம் கொண்ட தாவரங்கள்?
See Answer:
alert-success

27. எந்த ஒரு நாட்டின் எல்லைக்கு உட்பட்ட மிகப்பரந்த திறந்தவெளி பெருங்கடல் பகுதியில் காணப்படும் வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

28. எந்த வகை திமிங்கலத்திலிருந்து திமிங்கல புனுகு பெறப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

29. ஒரு பவுண்டு (0.454 கி.கி)திமிங்கல புனுகின் விலை எவ்வளவு மதிப்புடையது?
See Answer:
alert-success

30. இயற்கை வளங்கள் தொழில்நுட்பத்தினால் மாற்று உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு புதிய பொருள்களாக கிடக்கின்றன.இவ்வாறு பெறப்பட்ட வளங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

31. மூலப் பொருட்களிலிருந்து வேறு பயன்பாட்டு பொருள்களாக மாற்றும் செயல்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

32. இயற்கையிலிருந்து புதிய வளங்களை உருவாக்கும் தனிநபர் குழுக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

33. முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலையில் கிடைக்கப்படும் பொருள்களை பகிர்வதற்கான போக்குவரத்து மற்றும் வணிக அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

34. "வளங்கள் மனிதனின் பேராசைக்கு அன்று அவனது தேவைக்காக மட்டுமே" எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

35. "உலகில் வளங்கள் குறைவதற்கு மனித இனமே காரணம்" எனக் கூறுபவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

36. வளங்களை சரியாக பயன்படுத்தும் திறன் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

37. வளத்தினை கவனமாக கையாளுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

38. நிகழ்கால தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து வருங்காலத் தலைமுறையினர்க்கும் போதுமான வளங்களை விட்டு வைத்து சமநிலை தன்மையோடு ஏற்படும் வளர்ச்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

39. வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எனில் எத்தனை வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் ?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை