1. "இன்பம் பொலிகின்ற வானொலியாம் எங்கள் தமிழெனும் தேன்மொழியாம் " இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

2. நாமக்கல் கவிஞருக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

3. தமிழகத்தின் முதல் அரசவைக் கவிஞராக விளங்கியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

4. நாமக்கல் கவிஞர் என்னென்ன நூல்களை எழுதியுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

5. தமிழகத்தின் முதல் அரசவைக் கவிஞராக விளங்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

6. "நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

7. தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

8. தமிழில் நமக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப் பழமையான இலக்கண நூல் ?
See Answer:
alert-success

9. தொல்காப்பியம் எத்தனை அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

10. தொல்காப்பியத்தில் ஒவ்வொரு அதிகாரமும் எத்தனை இயல்களைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

11. வாயினால் பேசுவதும் கேட்பதும் மொழியின் எந்த நிலை?
See Answer:
alert-success

12. எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் எத்தனையாவது நிலை?

See Answer:
alert-success

13. எந்த மொழியானது உடனடி பயன்பாட்டுக்கு உரியது ?
See Answer:
alert-success

14. எந்த மொழியானது நீண்டகால பயன்பாட்டிற்கு உரியது?
See Answer:
alert-success

15. மொழியின் உயிர்நாடியாக விளங்குவது எது ?
See Answer:
alert-success

16. "பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதுமே உண்மையான மொழி; எழுதப்படுவதும் பறிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைத்துக் கருதப்படும் மொழியாகும் இவையே அன்றி வேறு வகை மொழி நிலைகளும் உண்டு. எண்ணப்படுவது ,இணைக்கப்படுவது கனவு காணப்படுவது ஆகியனவும் மொழியே ஆகும் எனக் கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

17. "எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பில் திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள வாகும்" எனக் கூறும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

18. மாறுபடும் ஒரே மொழியின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

19. மூலமொழியில் இருந்து பிரிந்து உருவாகும் புதிய மொழி எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

20. பேச்சு மொழியை என்ன வழக்கு என்று அழைப்பர்?
See Answer:
alert-success

21. எழுத்து மொழியை என்ன வழக்கு என்று கூறுவர்?
See Answer:
alert-success

22. பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை தொல்காப்பியர் எவ்வாறு அழைத்துள்ளார் ?
See Answer:
alert-success

24. தமிழில் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளதால் தமிழ் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

25. "எளிய நடையில் தமிழ்நூல் எழுதிடவும் வேண்டும்" எனக்கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

26. "செந்தமிழை செழுந்தமிழாக செய்வதுவும் வேண்டும்" எனக் கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை