1. "பண்ணின்தமிழ் இசைபாடலின் பழவெய்முழவு அதிரக்" இவ்வரிகள் இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

2. சுந்தரர் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்?

See Answer:
alert-success

3. சுந்தரர் பாடிய தேவாரப் பாடல்கள் எத்தனையாவது திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன ?
See Answer:
alert-success

4. யார் இயற்றிய நூலை முதல்நூலாக கொண்டு சேக்கிழார் பெரியபுராணத்தை படைத்தார்?
See Answer:
alert-success

5. யார் மூவர் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு தேவாரம் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

6. தேவாரம் என்பதன் பொருள் என்ன ?
See Answer:
alert-success

7. பதிகம் என்பது எத்தனை பாடல்களைக் கொண்டது?
See Answer:
alert-success

8. "ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல் " இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

9. கலித்தொகை என்ன பாவகையால் ஆன நூல்?
See Answer:
alert-success

10. கலிப்பா எத்தனை பிரிவுகளை உடையது?
See Answer:
alert-success

11. கலித்தொகையை தொகுத்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

12. மண் பானை செய்வதற்கு மணலை பக்குவப்படுத்த என்னென்ன கலக்க வேண்டும்?

See Answer:
alert-success

13. பானை செய்ய பயன்படும் சக்கரத்திற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

14. எத்தனை வகை மூங்கில்கள் உண்டு?
See Answer:
alert-success

15. குழந்தைகளை படுக்க வைக்க பயன்படும் பாய் எது?
See Answer:
alert-success

16. உட்கார்ந்து உண்ண உதவுவது என்ன பாய் ?
See Answer:
alert-success

17. உட்காரவும் படுக்கவும் உதவுது என்ன பாய்?
See Answer:
alert-success

18. திருமணத்துக்கு பயன்படுத்துவது என்ன பாய் ?
See Answer:
alert-success

19. இஸ்லாமிய தொழுகைக்கு பயன்படுத்துவது என்ன பாய் ?
See Answer:
alert-success

20. "கூம்பொடு மீப்பாய் களையாது "இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

21. தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எது?
See Answer:
alert-success

22. பிரம்பின் தாவரவியல் பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

23. பிரம்பின் கொடி வகை எங்கிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

24. ஒரு சொல்லின் பொருளை அறிய பயன்படுவதற்கு பெயரென்ன?
See Answer:
alert-success

25. ஒரு பொருள் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ள பயன்படுவது எது ?
See Answer:
alert-success

26. இசைக்கருவி எத்தனை வகையாகப் பிரிப்பர் ?
See Answer:
alert-success

27. இசைக்கருவிகளை இசைத்து பாடல் பாடுவோர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?
See Answer:
alert-success

28. "நல்லியாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கிப் பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

29. இசைக்கருவிகள் எத்தனை வகைப்படும்?
See Answer:
alert-success

30. விலங்குகளின் தோலால் மூடப்பட்டு செய்யப்படும் கருவிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

31. நரம்பு அல்லது தந்திகளை உடைய இசைக்கருவிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

32. காற்றை பயன்படுத்தி இசைக்கப்படுபவை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

33. ஒன்றோடொன்று மோதி இசைக்கப்படுபவை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

34. இடை சுருங்கிய ஒரு கைபறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

35. உடுக்கையின் உடல் பகுதி எதனால் ஆனது?
See Answer:
alert-success

36. பெரிய உடுக்கைக்கு பெயரென்ன?
See Answer:
alert-success

37. சிறிய உடுக்கைக்கு பெயரென்ன ?
See Answer:
alert-success

38. "தண்டுடுக்கை தாளந்தக்கை சாரநடம் பயில்வார்" இவ்வரிகள் இடம்பெற்றது?
See Answer:
alert-success

39. ஐந்து முகங்களை உடைய முரசு வகையைச் சேர்ந்த கருவிக்கு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

40. குடமாழாவிற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

41. புல்லாங்குழல் எத்தனை துளைகள் உடையதாக இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

42. புல்லாங்குழல் எத்தனை விரல் நீளம் உடையதாக இருக்கும்?

See Answer:
alert-success

43. புல்லாங்குழல் எந்தவகை மரங்களால் செய்யப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

44. கொன்றைக்குழல், முல்லைக்குழல் , ஆம்பல் குழல் என பல வகையான குழல்கள் இருந்ததாக கூறும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

45. இயற்கையான இசைக்கருவி எது ?
See Answer:
alert-success

46. "சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

47. சாலரா இசைக்கருவியின் வேறு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

48. வட்டவடிவமான மணி வகையைச் சேர்ந்த இசைக் கருவி எது ?
See Answer:
alert-success

49. சேகண்டி இசைக் கருவிக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

50. பலா மரத்தினால் செய்யப்பட்டு விலங்கு தோலினால் கட்டப்படும் கருவிக்கு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

51. திமிலைக்கருவி என்ன வடிவத்தில் அமைந்திருக்கும்?
See Answer:
alert-success

52. திமிலை தோல்கருவிக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

53. "வெங்குரல் பம்பை கண்டை வியன்துடி திமிலை தட்டி " இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

54. பழங்காலத்தில் செய்திகளைத் தெரிவிக்க என்ன கருவி பயன்படுத்தப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

55. பகைவர்களின் ஆநிரை கவரச் செல்லும் போது என்ன கருவியை முழக்குவர்?
See Answer:
alert-success

56. மத்து என்பது என்னுடைய பெயர்?
See Answer:
alert-success

57. இசைக் கருவிகளுக்கு எல்லாம் தளம் அடிப்படையாகும். மத்து+தளம்=மத்தளம் என்று ஆகியது எனக் கூறுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

58. மத்தளம் இரண்டுகைகளாலும் இசைக்கப் படுவதால் இதனை எவ்வாறு அழைப்பர்?
See Answer:
alert-success

59. "மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத..."இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

60. தமிழர்கள் போர் துணையாக கொண்ட கருவிகளில் முதன்மையானது எது?
See Answer:
alert-success

61. எத்தனை வகையான முரசுகள் பழந்தமிழ் நாட்டில் புழக்கத்தில் இருந்தன?
See Answer:
alert-success

62. தமிழ் மக்களிடம் 36 வகையான முரசுகள் வழக்கத்தில் இருந்ததாக கூறும் நூல் எது?

See Answer:
alert-success

63. மாக்கண் முரசம் என்று குறிப்பிடும் நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

64. ஒரே முகத்தை உடைய முரசு வகையைச் சேர்ந்த இசைக் கருவி எது?
See Answer:
alert-success

65. மண்ணமைமுழவு என எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

66. "கலைஉணக் கிழிந்த முழவுமருள் பெரும்பழம் இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer:
alert-success

67. இருபத்தோரு நரம்புகளைக் கொண்ட யாழ் எது?
See Answer:
alert-success

68. 21 நரம்புகள் கொண்ட மீன் வடிவில் அமைந்த யாழ் எது?
See Answer:
alert-success

69. 14 நரம்புகள் கொண்ட யாழ்?
See Answer:
alert-success

70. எத்தனை நரம்புகளைக் கொண்ட நரம்புக்கருவி வீணையாகும்?
See Answer:
alert-success

71. பரிவாதினி எனும் வீணை எந்த பல்லவ மன்னன் காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை