1. "வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே!" இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

2. "வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே!" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?

See Answer:
alert-success

3. சி.சுப்ரமணிய பாரதியார் நடத்திய இதழ்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

4. பாரதியார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

5. பாரதியாரை பாரதிதாசன் எவ்வாறு புகழ்ந்துள்ளார்?
See Answer:
alert-success

6. "முந்தை மொழிக்கெல்லாம் மூத்தவளே மூவேந்தர் அன்பே எழில்மகவே எந்தம் உயிர்" என செந்தமிழ் அந்தாதியை பாடியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

7. "நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

8. தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

9. தமிழில் நமக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப் பழமையான இலக்கண நூல்?
See Answer:
alert-success

10. தொல்காப்பியம் எத்தனை அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

11. தொல்காப்பியத்தில் ஒவ்வொரு அதிகாரமும் எத்தனை இயல்களைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

12. புலியின் இளமைப் பெயர் என்ன ?

See Answer:
alert-success

13. சிங்கத்தின் இளமைப் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

14. யானையின் இளமை பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

15. பசுவின் இளமைப் பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

16. கரடியின் இளமைப் பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

17. புலியின் ஒலிமரபு என்ன?
See Answer:
alert-success

18. சிங்கத்தின் ஒலிமரபு என்ன?
See Answer:
alert-success

19. யானையின் ஒலிமரபு என்ன ?
See Answer:
alert-success

20. பசுவின் ஒலி மரபு என்ன?
See Answer:
alert-success

21. கரடியின் ஒளிமரபு என்ன?
See Answer:
alert-success

22. தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒலியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவத்தைக் குறிப்பதாக அமைந்தது இவ்வரிவடிவம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. ஓர் ஒலிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை எவ்வாறு அழைப்பர்?
See Answer:
alert-success

24. கல்வெட்டுகள் எந்த நூற்றாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன?
See Answer:
alert-success

25. செப்பேடுகள் எந்த நூற்றாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன?
See Answer:
alert-success

26. கல்வெட்டுகள்,செப்பேடுகள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் வரிவடிவங்கள் எத்தனை வகையாகப் பிரிக்கலாம்?
See Answer:
alert-success

27. வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிகப் பழைய தமிழ் எழுத்து முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

28. சேர மண்டலம் ,பாண்டிய மண்டலம் ஆகிய பகுதிகளில் எந்த நூற்றாண்டு காலத்தில் கிடைக்கும் சாசனங்களில் வட்டெழுத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன?
See Answer:
alert-success

29. எந்த நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் கல்வெட்டுகளில் பழைய தமிழ் எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

30. பதினோராம் நூற்றாண்டு எந்த சோழனின் ஆட்சிக் காலமாகும்?
See Answer:
alert-success

31. கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன ?
See Answer:
alert-success

32. "கண்ணெழுத்து படுத்த எண்ணுப் பல்பொதி" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?

See Answer:
alert-success

33. எந்த கல்வெட்டில் தமிழ் எழுத்தும் வட்டெழுத்தும் எழுதப்பட்டுள்ளன?
See Answer:
alert-success

34. எகர ஒகர குறில் எழுத்துகளை குறிக்க என்ன வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலம் முதல் பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

35. அகர வரிசை உயிர்மெய் குறில் எழுத்துகளை நெடில் எழுத்தாக கருத என்ன வழக்கம் பின்பற்றப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

36. ஐகார எழுத்துக்களை குறிப்பிட என்ன பழக்கம் பின்பற்றப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

37. எகர வரிசை உயிர்மெய் குறில் எழுத்துக்களை ஔகார எழுத்துக்களாக கருதப்பட பின்பற்றப்பட்ட விளக்கம் என்ன?
See Answer:
alert-success

38. மகர எழுத்தை குறிப்பிட என்ன விளக்கம் பின்பற்றப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

39. தமிழ் எழுத்துக்களின் மிகப்பெரும் சீர்திருத்தத்தை செய்தவர்?
See Answer:
alert-success

40. எ என்னும் இடத்திற்கு கீழ் கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் ஒ என்னும் எழுத்திற்கு சுழியிட்டு ஓ என்னும் எழுத்தாகவும் உருவாக்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

41. ஏகார ஓகார வரிசை உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துக்களை குறிக்க இரட்டை கொம்பு ,இரட்டை கொம்பு டன் கால் சேர்த்து புதிய வரிவடிவத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

42. யார் செய்த எழுத்து சீர்திருத்தங்கள் சில ஏற்கப்பட்டு தமிழக அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

See Answer:
alert-success

43. தமிழில் சொல் என்பதற்கு என்ன பொருள் ?
See Answer:
alert-success

44. எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே என்பது யாருடைய கூற்று?
See Answer:
alert-success

45. மொழியை எத்தனை வகைப்படுத்துவர்?
See Answer:
alert-success

46. நெட்டெழுத்து ஏழே ஓரெழுத்து ஒருமொழி எனக் கூறுபவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

47. குற்றெழுத்து ஒன்று தனித்து நின்று சொல்லாவது இல்லை என்பதை குற்றெழுத்து ஐந்தும் மொழிநிறைபு இலவே எனக் கூறுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

48. நாற்பது நெடில்கள் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாக வரும் எனக் கூறுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

49. நொ,து என்னும் உயிர்மெய் எழுத்துக்களும் பொருளுடைய ஓரெழுத்து மொழி ஆகும் எனக் கூறுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

50. அம்பு விரைந்து செல்வது போல சென்று உரிய கடமை புரிபவன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டான் ?
See Answer:
alert-success

51. அம்புவிடும் கலையை எவ்வாறு அழைப்பர் ?
See Answer:
alert-success

52. அம்பு விடுவதில் வல்லவனை எவ்வாறு அழைப்பர்?

See Answer:
alert-success

53. ஏவுகின்ற அம்பைப் போல கூர்‌முள்ளை உடைய முள்ளம்பன்றியின் பழம்பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

54. அம்பையை எயபவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவர் ?
See Answer:
alert-success

55. எயினரது மகளிர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவர்?
See Answer:
alert-success

56. செந்தமிழ் அந்தணர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

57. இரா.இளங்குமரனார் எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

58. இரா.இளங்குமரனார் தொகுத்த நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

59. இரா இளங்குமரனார் எந்த ஊரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை, பாவாணர் நூலகம் அமைத்துள்ளார்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை