1. இயற்பியல் அளவுகள் எத்தனை வகைப்படும் ?
See Answer:
alert-success

2. இயற்பியல் அளவுகளின் வகைகள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

3. வேறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் குறிப்பிட இயலாத இயற்பியல் அளவுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

4. அடிப்படை அளவுகளை அளந்தறிய பயன்படும் அலகுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

5. SI அலகு முறையில் எத்தனை அடிப்படை அளவுகள் உள்ளன ?
See Answer:
alert-success

6. நீளத்தின் அடிப்படை அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

7. நிறையின் அடிப்படை அலகு என்ன ?
See Answer:
alert-success

8. நேரத்தின் அடிப்படை அலகு என்ன ?
See Answer:
alert-success

9. வெப்பநிலையின் அடிப்படை அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

10. மின்னோட்டத்தின் அடிப்படை அலகு என்ன ?
See Answer:
alert-success

11. பொருளின் அடிப்படை அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

12. ஒளிச்செறிவின் அடிப்படை அலகு என்ன?

See Answer:
alert-success

13. அடிப்படை அளவுகளை பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ பெறப்படும் அளவுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

14. பொருள் ஒன்றின் மேற்பரப்பின் அளவு அதன் ____ எனப்படும்?
See Answer:
alert-success

15. பரப்பளவின் சமன்பாடு ?
See Answer:
alert-success

16. ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட சதுரம் ஒன்றினுள் அடைபடும் பரப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

17. ஒரு முப்பரிமாண பொருள் வெளியில் அல்லது சூழ் இடத்தில் ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் இடமே அதன்____ எனப்படும்.
See Answer:
alert-success

18. கன அளவின் சமன்பாடு?
See Answer:
alert-success

19. கன அளவின் SI அலகு
See Answer:
alert-success

20. கனசதுரத்தின் பருமன் சமன்பாடு ?
See Answer:
alert-success

21. கனசெவ்வகத்தின் பருமன் சமன்பாடு?
See Answer:
alert-success

22. கோல வடிவத்தின் பருமன் சமன்பாடு ?

See Answer:
alert-success

23. உருளை வடிவத்தின் பருமன் சமன்பாடு?
See Answer:
alert-success

24. திரவங்களின் கன அளவை குறிக்க பயன்படும் பொதுவான அலகு எது?
See Answer:
alert-success

25. ஒரு லிட்டர் என்பது எத்தனை cc ஆகும் ?
See Answer:
alert-success

26. ஒரு கேலன் என்பது?
See Answer:
alert-success

27. ஒரு அவுன்ஸ் என்பது?
See Answer:
alert-success

28. ஒரு குவார்ட் என்பது?
See Answer:
alert-success

29. பொருள் லேசானது அல்லது கனமானதா என்பதனைத் தீர்மானிக்கும் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

30. _____என்பது அதன் ஓர் அலகு பருமனில் அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறைக்குச் சமமாகும் .
See Answer:
alert-success

31. அடர்த்தியின் SI அலகு ?
See Answer:
alert-success

32. அடர்த்தியின் CGSI அலகு ?

See Answer:
alert-success

33. அதிக அடர்த்தியை கொண்ட பொருள்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

34. குறைந்த அடர்த்தியை கொண்ட பொருள்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

35. விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி?
See Answer:
alert-success

36. காற்றின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

37. மண்ணெண்ணெயின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

38. நீரின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

39. பாதரசத்தின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

40. மரத்தின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

41. அலுமினியத்தின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

42. இரும்பின் அடர்த்தி

See Answer:
alert-success

43. தாமிரத்தின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

44. வெள்ளியின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

45. தங்கத்தின் அடர்த்தி
See Answer:
alert-success

46. அண்மை நிலையில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

47. சேய்மை நிலையில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

48. பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள சராசரி தொலைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

49. ஒரு வானியல் அலகு என்பது எத்தனை கிலோமீட்டர் ?
See Answer:
alert-success

50. நமது சூரியக் குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள விண்மீன்?
See Answer:
alert-success

51. வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம்?
See Answer:
alert-success

52. ஒரு ஒளியாண்டு என்பது எவ்வளவு தொலைவு?

See Answer:
alert-success

53. பூமியானது நமது அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது ?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை