1. ஒரு பொருள் புதிய பொருளை உருவாக்கும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

2. பொருள்களின் வடிவம் அளவு மற்றும் பருமனில் மட்டும் ஏற்படும் மாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

3. வேதியியலாளர்கள் எந்தப் பொருளை இயற்கை நிறங்காட்டி என அழைக்கின்றனர்?
See Answer:
alert-success

4. நாம் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் உப்பு எந்த இரண்டு வேதிப்பொருளால் ஆனது?
See Answer:
alert-success

5. இட்லி மாவில் மிருதுவான இட்லி தயாரிக்க பாக்டீரியாக்கள் நிகழ்த்தும் எந்த வேதி மாற்றம் காரணமாக அமைந்துள்ளது
See Answer:
alert-success

6. வெங்காயத்தை நறுக்கும் போது கண்களில் எரிச்சலுடன் கண்ணீர் வருவதற்கான காரணம்?
See Answer:
alert-success

7. சோப்பு மூலக்கூறுகளுக்கு எத்தனை முனைகள் உண்டு ? அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

8. நீர் வெறுக்கும் மூலக்கூறுகள் எதை நோக்கி செல்லும் ?
See Answer:
alert-success

9. சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருள் எது?
See Answer:
alert-success

10. தாவரங்களுக்கு தேவையான மூன்று முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

11. முதன்மை ஊட்டச் சத்துக்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

12. பயிர்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை அளிப்பதற்கு மண்ணில் சேர்க்கப்படும் கரிம மற்றும் கனிம பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

13. தாவரங்களுக்கு அளிக்கப்படும் உரங்கள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

14. நுண்ணுயிரிகளால் தொகுக்கப்பட்ட தாவர மற்றும் விலங்கு கழிவுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

15. மண்ணில் இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு தொழிற்சாலைகளில் வேதி மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் உரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

16. யூரியா உரத்தில் எத்தனை சதவீதம் நைட்ரஜன் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

17. சூப்பர் பாஸ்பேட் உரத்தில் பாஸ்பரஸ் எத்தனை சதவீதம் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

18. அமோனியம் சல்பேட் உரத்தில் நைட்ரஜன் எத்தனை சதவீதம் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

19. பொட்டாசியம் நைட்ரேட் உரத்தில் பொட்டாசியம் எத்தனை சதவீதம் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

20. 50 கிலோ கிராம் யூரியாவை பயன்படுத்தும்போது எத்தனை கிலோ கிராம் நைட்ரஜன் மண்ணில் சேர்க்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

21. உழவனின் நண்பன் என அழைக்கப்படுவது?
See Answer:
alert-success

22. சிமெண்ட் எவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கியுள்ளது ?

See Answer:
alert-success

23. சிமெண்ட்டின் கெட்டிப்படும் நேரத்தை தாமதமாக்குவது எது?
See Answer:
alert-success

24. எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் சிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

25. சிமெண்ட்டைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

26. சிமெண்ட் மணலுடன் நீரும் கலந்த கலவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

27. சிமெண்ட் மணல் ஜல்லி கற்கள் நீர் சேர்ந்த கலவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

28. இரும்புக் கம்பிகள் அல்லது எஃகு வலைகளை கற்காரையோடு சேர்த்துப் பெறப்படுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

29. ஜிப்சத்தின் வேதிப்பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

30. ஜிப்சத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

31. ஜிப்சத்தின் பயன்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

32. எப்சத்தின் வேதிப்பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

33. எப்சத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

34. மருத்துவத்துறையில் மனிதனின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அமைதிப்படுத்தியாக பயன்படுவது எது ?
See Answer:
alert-success

35. தோல்நோய்களை தீர்க்கும் களிம்புகளில் பயன்படுத்தப்படுவது?
See Answer:
alert-success

36. விவசாயத்தில் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க பயன்படுத்தப்படுவது?
See Answer:
alert-success

37. பாரிஸ் சாந்தின் வேதியியல் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

38. பாரிஸ் சாந்து மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

39. பாரிஸ் சாந்து தயாரிக்கப் பயன்படும் ஜிப்சம் எங்கு அதிகளவில் கிடைக்கிறது?
See Answer:
alert-success

40. பாரிஸ் சாந்துவின் பயன்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

41. பீனால் என்பது ____கரிம அமிலம்.
See Answer:
alert-success

பீனாலின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

See Answer:
alert-success

43. பீனாலின் தன்மை என்ன?
See Answer:
alert-success

44. பினாலின் கரைசல் நிறம் அற்றதாக இருப்பினும் மாசு காரணமாக எந்த நிற கரைசலாக மாற்றமடைகிறது?
See Answer:
alert-success

45. ஒரு பரப்பின் மீதோ அல்லது இரண்டு வெவ்வேறு பொருள்களின் பரப்பின் மீதோ பூசப்படும் ஒருவகையான பசை போன்ற பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

46. இயற்கையான ஒட்டு பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு எது?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை