1. அடிப்படைத் திசுக்களால் ஆன ஒன்றிணைந்து உறுப்புகளின் கூட்டமைப்பால் உருவானது எது?
See Answer:
alert-success

2. உறுப்புகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்தல்____ எனப்படும்.

See Answer:
alert-success

3. நமது உடலில் எத்தனை உறுப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

4. நமது உடலிலுள்ள உறுப்பு மண்டலங்கள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

5. மனிதனின் எலும்பு மண்டலம் எத்தனை எலும்புகளை உடையது ?
See Answer:
alert-success

6. எலும்பு மண்டலம் எத்தனை பிரிவுகளைக் கொண்டது?
See Answer:
alert-success

7. மனித உடலின் செங்குத்தான அச்சை உருவாக்குவது எது?
See Answer:
alert-success

8. அச்சுச்சட்டகமானது என அழைக்கப்படுபவை எவை?
See Answer:
alert-success

9. மார்பு வளையங்கள், இடுப்பு வளையங்கள், கை கால் எலும்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது எது?
See Answer:
alert-success

10. வாய்க்குழியின் அடித்தளத்தில் காணப்படும் எழும்பு எது?
See Answer:
alert-success

11. நமது முகத்திலேயே எந்த எலும்பு மிகப்பெரியது மட்டும் உறுதியானது ?
See Answer:
alert-success

12. விலா எலும்பு கூடு எத்தனை இணைகள் கொண்ட வளைந்த தட்டையான விலா எலும்புகளை கொண்டுள்ளது?

See Answer:
alert-success

13. மனிதனின் கை கால் எலும்புகள் எத்தனை இணைகளைக் கொண்டவை?
See Answer:
alert-success

14. நமது உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் மிகச் சிறியது எது?
See Answer:
alert-success

15. அங்கவடி (stapes) நீளம் என்ன?
See Answer:
alert-success

16. நமது உடலில் உள்ள நீளமான எலும்பு?
See Answer:
alert-success

17. மனிதனின் எலும்புக் கூட்டில் எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன ?
See Answer:
alert-success

18. உடலில் எத்தனை வகை தசைகள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

19. நம் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படும் தசைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

20. உணவுக் குழாய் ,சிறுநீர்ப்பை ,தமனிகள் மற்றும் பிற உள்ளுறுப்புகளின் சுவர்களில் காணப்படும் தசைகள் எது?
See Answer:
alert-success

21. மென் தசைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

22. இதய தசைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. உணவுக்குழாய் எவ்வளவு நீளம் உடைய தசையால் ஆன நீண்ட குழல் ஆகும்?
See Answer:
alert-success

24. செரிமான சுரப்பிகள் என அழைக்கப்படுபவை?
See Answer:
alert-success

25. உமிழ்நீரில் ஸ்டார்ச்சினை சிதைக்கக்கூடிய எந்த நொதி அமைந்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

26. சிறுகுடல் எத்தனை மீட்டர் நீளமுடையது?
See Answer:
alert-success

27. சுவாச பாதைக்குள் உணவு செல்வதை தடுக்கும் அமைப்பு எது?
See Answer:
alert-success

28. நுரையீரலைச் சுற்றி இரு அடுக்குகளைக் கொண்ட ஒரு பாதுகாப்புப் படலம் காணப்படுகிறது. அதற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

29. நாசித் துவாரங்களின் வழியாக காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் உள்ளிழுக்கப்பட்டு நுரையீரல்களில் உள்ள கார்பன்டை ஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

30. ரத்த ஓட்ட மண்டலம் வழியாக ஆக்சிஜன் உடல் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டு அங்குள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

31. செல்கள் வழியாக ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக் கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளியிடுகின்றன.இதற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

32. எந்த வாயு சுண்ணாம்பு நீரைப் பாலாக மாற்றும் தன்மையுடையது?

See Answer:
alert-success

33. மனிதனின் ஒவ்வொரு நுரையீரலிலும் ஏறக்கூடிய எத்தனை மில்லியன் நுண் காற்றுப் பைகள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

34. நமது உடலில் உள்ள சுவாச வாயுக்கள், உணவு சத்துப்பொருட்கள், ஹார்மோன்கள் ,கழிவு ப்பொருள்கள் போன்றவற்றை கடத்துகிறது?
See Answer:
alert-success

35. இதயம் எத்தனை அறைகளைக் கொண்டது?
See Answer:
alert-success

36. இதயம் இரு சுவர்களைக் கொண்ட எந்த உறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

37. நமது உடலில் எத்தனை வகையான ரத்தக்குழாய்கள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

38. மூன்று வகையான ரத்தக் குழாய்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

39. இரத்த அணுக்கள் எத்தனை வகைப்படும்?
See Answer:
alert-success

40. ரத்த அணுக்களின் வகைகள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

41. இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் எங்கு உருவாக்கப்படுகின்றன ?
See Answer:
alert-success

42. நாடித்துடிப்பு எதனால் ஏற்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

43. ஒரு மனிதனின் சராசரி நாடித்துடிப்பு ஒரு நிமிடத்திற்கு?
See Answer:
alert-success

44. வலது வென்டிரிக்கிளிலிருந்து நுரையீரலுக்கு ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்வது எது?
See Answer:
alert-success

45. நுரையீரலில் இருந்து இரத்தத்தை இடது ஏட்ரியத்திற்கு எடுத்துச் செல்வது எது?
See Answer:
alert-success

46. இதயத்திலிருந்து உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குருதியை எடுத்து செல்ல பயன்படுவது எது ?
See Answer:
alert-success

47. தமனிகள் எந்த நிறத்தில் காணப்படுகின்றன ?
See Answer:
alert-success

48. உடலின் பிற பகுதிகளில் இருந்து இதயத்திற்கு ரத்தத்தைக் கொண்டு வருவது எது?
See Answer:
alert-success

49. சிரைகள் என்ன நிறத்தில் காணப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

50. மூளையை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்?
See Answer:
alert-success

51. மூளையின் பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

52. உடலின் மத்திய கட்டுப்பாட்டு மையம் என அழைக்கப்படுவது எது ?

See Answer:
alert-success

53. மூளையில் ஒருவர் தனது வாழ்நாளில் சேமித்து வைக்கக் கூடிய தகவல்கள் எவ்வளவாக கூறப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

54. கண் எத்தனை பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

55. சுவையானது எத்தனை பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

56. மனித உடலின் மிகப்பெரிய உணர் உறுப்பு எது?
See Answer:
alert-success

57. நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் உற்பத்தி செய்யும் வேதிப்பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

58. பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் இருப்பிடம் எது?
See Answer:
alert-success

59. பீனியல் சுரப்பியின் இருப்பிடம் எது?
See Answer:
alert-success

60. தைராய்டு சுரப்பியின் இருப்பிடம் எது ?
See Answer:
alert-success

61. தைமஸ் சுரப்பியின் இருப்பிடம் எது?
See Answer:
alert-success

62. கணையத்தின் இருப்பிடம் எது?

See Answer:
alert-success

63. அட்ரினல் சுரப்பியின் இருப்பிடம் எது?
See Answer:
alert-success

64. இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் இடம் இருப்பிடம் எது?
See Answer:
alert-success

65. சிறுநீரகங்கள் என்ன வடிவத்தில் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

66. சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அலகு எது?
See Answer:
alert-success

67. நமது உடலில் எத்தனை சதவீதம் நீர் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

68. நமது மூளையில் உள்ள சாம்பல் நிறப்பகுதியில் எத்தனை சதவீதம் நீர் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

69. கொழுப்பு செல்களில் எத்தனை சதவீதம் நீர் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

70. நாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நீர் அருந்துகிறோம்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை