1. முதன்முதலில் செல் என்ற சொல்லினை பயன்படுத்தி திசுக்களின் அமைப்பினை விளக்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

2. ராபர்ட் ஹூக் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்?

See Answer:
alert-success

3. மைக்ரோகிராபியா எனும் நூலை எந்த ஆண்டு வெளியிட்டார்?
See Answer:
alert-success

4. செல் என்னும் சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

5. செல்லுலா என்னும் லத்தீன் மொழிச் சொல்லின் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

6. செல்லை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவின் பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

7. செல் எத்தனை முக்கிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

8. செல்லின் முக்கிய பகுதிகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

9. செல்லின் பல்வேறு பணிகளைச் செய்வதற்காக செல்லினுள் பல உறுப்புகள் காணப்படுகின்றன இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

10. ஒரு மீட்டரில் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

11. பாக்டீரியாக்கள் எந்த அளவில் காணப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

12. ஒரு செல்லால் ஆன நெருப்புக் கோழியின் முட்டையின் விட்டம் எவ்வளவு?

See Answer:
alert-success

13. நமது உடலில் மிக நீளமான செல்லாக கருதப்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

14. பாக்டீரியா ,அமீபா ,கிளாமிடோமோனஸ் மற்றும் ஈஸ்ட் ஆகியவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டு?
See Answer:
alert-success

15. ஸ்பைரோகைரா எதற்கு எடுத்துக்காட்டு?
See Answer:
alert-success

16. மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

17. பொதுவாக செல்கள் எத்தனை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது?
See Answer:
alert-success

18. தெளிவான உட்கருவினை கொண்டிருக்காத செல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

19. புரோகேரியாட்டிக் செல்களின் உட்கரு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?
See Answer:
alert-success

20. இப்புவியில் முதன் முதலில் உருவான செல் எது?
See Answer:
alert-success

21. புரோகேரியாட்டிக் செல்லின் அளவு என்ன?
See Answer:
alert-success

22. தெளிவான உட்கருவை கொண்டுள்ள செல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. எந்த செல்கள் ஒன்று முதல் இரண்டு மைக்ரான் விட்டம் கொண்டவையாக உள்ளன?
See Answer:
alert-success

24. எந்த செல்கள் பத்து முதல் நூறு மைக்ரான் விட்டம் கொண்டவையாக உள்ளன?
See Answer:
alert-success

25. எந்த செல் நுண்ணுறுப்புகளைச் சுற்றி சவ்வு காணப்படுவதில்லை?
See Answer:
alert-success

26. எந்த செல் நுண்ணுறுப்புகளைச் சுற்றி சவ்வு காணப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

27. எந்த செல்களில் நியுக்ளியோலஸ் காணப்படுவதில்லை?
See Answer:
alert-success

28. எந்த செல்களில் நியுக்ளியோலஸ் காணப்படும்?
See Answer:
alert-success

29. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் செல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?
See Answer:
alert-success

30. எந்த செல்களில் சென்டிரியோல் காணப்படுவதில்லை?
See Answer:
alert-success

31. விலங்கு செல்கள் எப்போதும் எந்த வடிவில் இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

32. செல்லை பாதுகாத்து செல்லிற்கு உறுதி மற்றும் வலிமையை தருவது ஆகிய முக்கிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் செல்லின் பாகம் எது?

See Answer:
alert-success

33. செல்சுவரின் சிறப்பு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

34. செல் இருக்கு பாதுகாப்பு தருவது செல்லின் போக்குவரத்திற்கு உதவுவது எது ?
See Answer:
alert-success

35. செல் சவ்வின் சிறப்பு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

36. நீர் அல்லது ஜெல்லி போன்ற செல்லில் உள்ள நகரும் பொருள் எது?
See Answer:
alert-success

37. சைட்டோபிளாசமனத்தின் சிறப்பு பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

38. செல்லிற்கு தேவையான அதிக சக்தியை உருவாக்கி தருவது எது?
See Answer:
alert-success

39. மைட்டோகாண்ட்ரியா எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

40. பசுங்கணிகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

41. செல்லின் மூளையாக செயல்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

42. உட்கருவின் சிறப்பு பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

43. நியூக்ளியஸின் உள்ளேயும் வெளியேயும் பொருள்களை அனுப்புவது எது?
See Answer:
alert-success

44. உட்கரு உறையின் வேறு பெயர்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை