1. அண்டத்தைப் பற்றி படிக்கும் படிப்பின் பெயர்?
See Answer:
alert-success

2. காஸ்மாஸ் என்பது எந்த மொழிச்சொல்?

See Answer:
alert-success

3. பேரண்டம் எப்போது உருவானதாக நம்பப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

4. ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும் நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

5. பெரு வெடிப்புக்குப் நிகழ்விற்கு பின் சுமார் எத்தனை வருடங்களுக்குப்பின் பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம் உருவானது?
See Answer:
alert-success

6. புவிக்கு அருகில் காணப்படும் விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் எவை?
See Answer:
alert-success

7. ஓர் ஓளியானது ஓராண்டு பயணிக்கும் தொலைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

8. ஒளியின் திசை வேகம் வினாடிக்கு எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

9. ஒலியின் திசை வேகம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

10. சோலார் என்பது எந்த மொழி சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

11. Sol என்ற லத்தீன் வார்த்தையின் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

12. சூரியன் சூரிய குடும்பத்தின் மொத்த நிறையில் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?

See Answer:
alert-success

13. சூரியன் எந்த வாயுக்களால் ஆனது?
See Answer:
alert-success

14. சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை?
See Answer:
alert-success

15. பூமியின் சூரிய ஒளி புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலம்?
See Answer:
alert-success

16. கோள் என்றால் என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

17. எந்த இரு கோள்களை தவிர மற்ற பிற கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனை எதிர் கடிகார சுற்றில் சுற்றி வருகிறது?
See Answer:
alert-success

18. "வாள் நிற விசும்பின் கோள்மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு" என்ற பாடல் பண்டைத் தமிழர்கள் சூரியன் மற்றும் பிற கோள்களைப் பற்றி அறிந்திருந்தனர் என குறிக்கும் எந்த சங்க நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

19. உட்புற கோள்கள் என அழைக்கப்படுபவை?
See Answer:
alert-success

20. உட்புற கோள்கள் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

21. வெளிப்புற கோள்கள் என அழைக்கப்படுபவை எவை?
See Answer:
alert-success

22. வெளிப்புறக் கோள்கள் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. வெளிப்புறக் கோள்களிலா வாயுக்கள் நிறைந்து காணப்படுவதால் அவை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

24. சிறு கோள் மண்டலம் எந்த இரு கிரகங்களுக்கு இடையே காணப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

25. சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கும் மிகச்சிறிய கோள் எது?
See Answer:
alert-success

26. புதன் கிரகமானது எந்த கடவுளின் பெயரால் மெர்குரி என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

27. இரட்டை கோள்கள் என அழைக்கப்படுபவை எவை?
See Answer:
alert-success

28. வெள்ளி கிரகம் தன்னை தானே சுற்றி கொள்ள எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது?
See Answer:
alert-success

29. வெள்ளி கிரகம் எந்த திசையில் சுற்றுகிறது?
See Answer:
alert-success

30. வெள்ளி கிரகம் எந்த கடவுளின் பெயரால் வீனஸ் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

31. வெள்ளி கிரகம் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

32. நிலவிற்கு அடுத்தபடியாக இரவில் பிரகாசமாக தெரியும் விண் பொருள் எது?

See Answer:
alert-success

33. சூரிய குடும்பத்தில் புவியானது எத்தனையாவது மிகப்பெரிய கோள்?
See Answer:
alert-success

34. பூமி வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

35. நமது சூரிய குடும்பத்தில் ரோமானிய மற்றும் கிரேக்க கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படும் கோள் எது?
See Answer:
alert-success

36. புவியின் துருவ விட்டம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

37. புவியின் நிலநடுக்கோட்டு விட்டம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

38. பூமி சூரியனை வினாடிக்கு எத்தனை கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சுற்றி வருகிறது ?
See Answer:
alert-success

39. சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு?
See Answer:
alert-success

40. நபது சூரிய குடும்பத்தின் இரண்டாவது மிகச் சிறிய கோள் ?
See Answer:
alert-success

41. செவ்வாய் எந்த கடவுளின் பெயரால் மார்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

42. செவ்வாயின் வேறு பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

43. செவ்வாய்க் கோள் சிகப்பு நிறமாக காட்சி அளிப்பதற்கான காரணம் என்ன?
See Answer:
alert-success

44. செவ்வாயின் துணைக்கோள்கள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

45. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் செவ்வாய் கோளின் வளிமண்டலம் மற்றும் தரைப்பகுதி ஆராய்வதற்காக எந்த ஆண்டு மங்கள்யான் விண்கலத்தை அனுப்பியது?
See Answer:
alert-success

46. செவ்வாய் கோளினை ஆராயும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது ?
See Answer:
alert-success

47. சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கோள்?
See Answer:
alert-success

48. வியாழன் கிரகம் சூரியனிடமிருந்து எத்தனையாவதாக அமைந்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

49. வியாழன் கிரகம் எந்த கடவுளின் பெயரால் ஜுபிடர் என அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

50. நிலா மற்றும் வெள்ளிக்கு அடுத்ததாக பிரகாசமாக விண்ணில் தெரிவது?
See Answer:
alert-success

51. நமது சூரிய குடும்பத்தில் எந்த கோள் தன்னச்சில் மிகவும் வேகமாக சுழல்கிறது?
See Answer:
alert-success

52. வியாழனுடைய மிகப்பெரிய துணைக்கோள்கள் என்னென்ன ?

See Answer:
alert-success

53. சூரிய குடும்பத்தின் இரண்டாவது பெரிய கோள்?
See Answer:
alert-success

54. சூரிய குடும்பத்தில் சனி கிரகம் சூரியனிலிருந்து எத்தனாவது அமைந்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

55. சனி கிரகம் எந்த கடவுளின் பெயரால் சாட்டர்ன்(saturn) என அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

56. சனி கிரகம் எத்தனை துணைக் கோள்களைக் கொண்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

57. சனிக்கிரகத்தின் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எது?
See Answer:
alert-success

58. சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் துணைக் கோள்களில் நைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் ஆகிய வாயுக்களைக் கொண்ட வளிமண்டலம் மற்றும் மேகங்கள் சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற ஒரே துணைக்கோள் எது?
See Answer:
alert-success

59. எந்த ஆண்டு யுரேனஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

60. யுரேனசைக் கண்டுபிடித்த வானியல் அறிஞர் யார்?
See Answer:
alert-success

61. தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள் எது?
See Answer:
alert-success

62. யுரேனஸ் சூரியனிடமிருந்து எத்தனாவதாக அமைந்துள்ளது ?

See Answer:
alert-success

63. யுரேனஸ் பச்சை நிறமாக தோன்றுவதற்கு காரணம் ?
See Answer:
alert-success

64. யுரேனஸ் எந்தக் கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

65. எந்த கிரகத்தின அச்சு மிகவும் சாய்ந்து காணப்படுவதால் தன் சுற்றுப்பாதையில் உருண்டு ஓடுவது போன்று சூரியனை சுற்றி வருகிறது?
See Answer:
alert-success

66. யுரேனஸின் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எது?
See Answer:
alert-success

67. ரோமானிய கடல் கடவுளின் பெயரைக் கொண்ட கிரகம் எது?
See Answer:
alert-success

68. நெப்டியூனின் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எது?
See Answer:
alert-success

69. நெப்டியூனில் காணப்படும் எந்த நிறம் யுரேனஸ் கோளிலிருந்து இதை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது?
See Answer:
alert-success

70. சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் ஐந்து குறுங்கோள்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

71. நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ளவும் புவியை சுற்றி வரவும் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்?
See Answer:
alert-success

72. நிலவு புவியில் இருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது?

See Answer:
alert-success

73. நிலவைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம்?
See Answer:
alert-success

74. சந்திராயன்-1 எப்போது விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

75. சூரியனை சுற்றி வரும் சிறிய திடப் பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

76. எந்த கோள்களுக்கிடையே சிறுகோள்கள் மண்டலம் காணப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

77. புவிக்கு அருகில் 76 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வரக்கூடிய விண்மீன் எது?
See Answer:
alert-success

78. ஹேலி விண்மீன் கடைசியாக எந்த ஆண்டு வானில் தென்பட்டது?
See Answer:
alert-success

79. புவியின் மேற்பரப்பை தாக்கும் விண்கற்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

80. புவி தன் அச்சில் எவ்வளவு சாய்ந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது?
See Answer:
alert-success

81. நில நடுக்கோட்டுப் பகுதியில் பூமியின் சுழலும் வேகம் எவ்வளவு ?
See Answer:
alert-success

82. 60° வடக்கு அட்சரேகையில் புவியின் சுழலும் வேகம் எவ்வளவு?

See Answer:
alert-success

83. புவியின் சுழலும் வேகம் எங்கு சுழியமாக இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

84. புவியானது எந்த திசையில் சுழலுகிறது?
See Answer:
alert-success

85. பூமியானது ஒரு முறை சுழல்வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்?
See Answer:
alert-success

86. புவியின் ஒளிபடும் பகுதியையும் ஒளிபடாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

87. எந்த காலம்வரை புவியின் வட அரைக்கோளம் சூரியனை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படும்?
See Answer:
alert-success

88. புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் நிகழ்விற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

89. புவி தம் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு தொலைவில் காணப்படும் நிகழ்வு
See Answer:
alert-success

90. எந்த காலம்வரை புவியின் தென் அரைக்கோளம் சூரியனை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படும்?
See Answer:
alert-success

91. எந்த நாட்களில் நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் சூரியனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும்?
See Answer:
alert-success

92. சம பகலிரவு நாட்கள் என அழைக்கப்படுபவை?

See Answer:
alert-success

93. எப்போது கடகரேகை மீது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் விழுவதால் வட அரைக்கோளத்தில் மிக நீண்ட பகல் பொழுதை கொண்டிருக்கும் ?
See Answer:
alert-success

94. எந்த நாள் கோடை கால கதிர் திருப்பம் என அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

95. எந்த நாள் குளிர் கால கதிர் திருப்பம் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

96. குளிர்கால கதிர் திருப்பத்தின்போது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் எந்த ரேகையின் மீது விழும்?
See Answer:
alert-success

97. உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய குறுகிய மண்டலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

98. லித்தோஸ்பியர்(lithosphere) என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

99. லித்தோஸ் என்ற கிரேக்க பதத்திற்கு என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

100. ஹைட்ரோஸ்பியர்(hydrosphere) என்ற சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

101. அட்மாஸ்பியர் (atmosphere) என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

102. வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் வாயுக்களில் முதன்மையான வாயுக்கள் எவை?

See Answer:
alert-success

103. பயோ என்ற கிரேக்கச் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ?
See Answer:
alert-success

104. மன்னார் உயிர்கோள பெட்டகம் இந்திய பெருங்கடலில் எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது?
See Answer:
alert-successPDF Download

You have to wait 30 seconds.

Download Timer

Post a Comment

புதியது பழையவை