1. புவியின் மேற்பரப்பு எத்தனை சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

2. புவியின் எத்தனை சதவீதம் நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது?

See Answer:
alert-success

3. முதல்நிலைத் நிலத்தோற்றங்கள் என அழைக்கப்படுபவை?
See Answer:
alert-success

4. சங்க இலக்கியத்தில் நில வகைப்பாடு எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

5. மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

6. காடும் காடு சார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

7. வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

8. கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

9. மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

10. மிகப் பெரிய நிலப்பரப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

11. பரந்த நீர்ப்பரப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

12. உலகில் எத்தனை கண்டங்கள் உள்ளன ?

See Answer:
alert-success

13. உலகில் உள்ள கண்டங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

14. உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் எது ?
See Answer:
alert-success

15. உலகின் மிகச்சிறிய கண்டம் ?
See Answer:
alert-success

16. புவியில் எத்தனை பெருங்கடல்கள் காணப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

17. புவியிலுள்ள பெருங்கடல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

18. இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்க கூடியதும் அல்லது இரண்டு பெரிய நீர் பரப்புகளைத் பிரிக்கக் கூடியதுமான மிகக்குறுகிய நிலப்பகுதிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

19. மிகப்பெரிய பெருங்கடல் எது ?
See Answer:
alert-success

20. மிகச்சிறிய பெருங்கடல் எது?
See Answer:
alert-success

21. இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் என அழைக்கப்படுபவை?
See Answer:
alert-success

22. சுற்றுப்புற நிலப்பகுதியை விட எத்தனை உயரத்துக்கு மேல் உயர்ந்து காணப்படும் நிலத்தோற்றம் மலைகள் என அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. தொடர்ச்சியாக நீண்டு காணப்படும் மலைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

24. இமய மலைத்தொடர் எங்கு உள்ளது ?
See Answer:
alert-success

25. ராக்கி மலைத்தொடர் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

26. ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் எங்குள்ளது?
See Answer:
alert-success

27. ஒரு மலைத்தொடரின் உயரமான பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

28. உலகிலேயே உயரமான சிகரம் எது?
See Answer:
alert-success

29. எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உயரம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

30. சர்வதேச மலைகள் தினம் எப்போது ?
See Answer:
alert-success

31. சமமான மேற்பரப்பைக் கொண்ட உயர்த்தப்பட்ட நிலப்பரப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

32. உலகத்தின் கூரை என அழைக்கப்படுவது எது?

See Answer:
alert-success

33. உலகிலேயே உயர்ந்த பீடபூமி எது?
See Answer:
alert-success

34. பீடபூமி சமமான மேற்பரப்பை கொண்டுள்ளதால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

35. சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

36. தென்னிந்தியாவிலுள்ள தக்காண பீடபூமி எதனால் ஆனது?
See Answer:
alert-success

37. தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பீடபூமிகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

38. கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 200 மீட்டருக்கும் குறைவான உயரம் கொண்ட நிலத்தோற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

39. தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய சமவெளிகள் எந்த ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டவை?
See Answer:
alert-success

40. பண்டைய நாகரீகங்களின் தொட்டில் என அழைக்கப்படுபவை?
See Answer:
alert-success

41. ஆறுகள் பனியாறுகள் காற்று மற்றும் கடல் அலைகள் போன்றவற்றின் முக்கிய செயல்கள் என்ன?
See Answer:
alert-success

42. புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பொருள்களை அரித்து அகற்றுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

43. அரிக்கப்பட்ட பாறைத் துகள்கள் கடத்தப்பட்டு தாழ்நிலப் பகுதிகளில் படிய வைக்கப்படுகின்றன இச்செயல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

44. விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது புவி என்ன நிறமாக காட்சியளிக்கும் ?
See Answer:
alert-success

45. உலகில் உள்ள பெரும் கடல் பரப்பில் பசுபிக் பெருங்கடல் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

46. உலகில் உள்ள பெரும் கடல் பரப்பில் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

47. உலகில் உள்ள பெருங்கடல் பரப்புகளில் இந்திய பெருங்கடல் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

48. உலகில் உள்ள பெருங்கடல் பரப்புகளில் தென் பெருங்கடல் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

49. உலகில் உள்ள பெருங்கடல்களில் ஆர்டிக் பெருங்கடல் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

50. புவியின் மிகப்பெரிய மற்றும் ஆழமான பெருங்கடல் எது?
See Answer:
alert-success

51. பசுபிக் பெருங்கடல் புவியின் மொத்த பரப்பளவில் எத்தனை பகுதியைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

52. பசுபிக் பெருங்கடலின் பரப்பளவு எவ்வளவு ?

See Answer:
alert-success

53. பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்கில் எவை எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன?
See Answer:
alert-success

54. பசுபிக் பெருங்கடலின் கிழக்கில் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளவை எவை?
See Answer:
alert-success

55. பசிபிக் பெருங்கடல் என்ன வடிவத்தில் காணப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

56. பசிபிக் பெருங்கடலின் நிலையும் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கும் நீர்ச்சந்தி எது?
See Answer:
alert-success

57. புவியின் ஆழமான பகுதி எது?
See Answer:
alert-success

58. மரியானா அகழியின் ஆழம் எவ்வளவு ?
See Answer:
alert-success

59. பசுபிக் பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

60. பசுபிக் பெருங்கடலில் உள்ள தீவுகள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

61. பசிபிக் பெருங்கடலை பற்றி எரிமலைகள் தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளதால் பசிபிக் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

62. பசிபிக் என பெயரிட்டவர் யார் ?

See Answer:
alert-success

63. பசுபிக் என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

64. புவியின் இரண்டாவது பெரிய பெருங்கடல் எது?
See Answer:
alert-success

65. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

66. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் புவியின் மொத்த பரப்பளவில் எத்தனை பங்கை கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

67. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளவை ?
See Answer:
alert-success

68. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் என்ன வடிவத்தை போன்று உள்ளது?
See Answer:
alert-success

69. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் மத்திய தரைக் கடலையும் இணைக்கும் நீர்ச்சந்தி எது ?
See Answer:
alert-success

70. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எது?
See Answer:
alert-success

71. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எத்தனை மீட்டர் ஆழமுடையது?
See Answer:
alert-success

72. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்கள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

73. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள தீவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

74. இந்திய பெருங்கடல் புவியின் எத்தனையாவது மிகப்பெரிய பெருங்கடல் ?
See Answer:
alert-success

75. இந்தியப் பெருங்கடலின் பரப்பு எவ்வளவு ?
See Answer:
alert-success

76. இந்திய பெருங்கடல் என்ன வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

77. இந்திய பெருங்கடல் என்ன கண்டங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

78. இந்திய பெருங்கடலில் காணப்படும் தீவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

79. இந்தியப் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கும் நீர்சந்தி எது?
See Answer:
alert-success

80. இந்திய பெருங்கடலில் எல்லையோர கடலாக அமைந்துள்ளவை எவை?
See Answer:
alert-success

81. இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எது?
See Answer:
alert-success

82. ஜாவா அகழியின் ஆழம் என்ன ?

See Answer:
alert-success

83. வங்காள விரிகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் இணைக்கும் நீர் சந்தி எது?
See Answer:
alert-success

84. இந்திரா முனையையும் இந்தோனேசியாவையும் பிரிக்கும் கால்வாய்?
See Answer:
alert-success

85. மாலத் தீவையும் மினிகாய் தீவையும் பிரிக்கும் கால்வாய்?
See Answer:
alert-success

86. லட்சத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கும் கால்வாய்?
See Answer:
alert-success

87. அந்தமான் தீவையும் நிக்கோபார் தீவையும் பிரிக்கும் கால்வாய்?
See Answer:
alert-success

88. தென் பெருங்கடல் எந்த கண்டத்தை சுற்றி அமைந்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

89. தென்பெருங்கடலின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

90. தென்பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

91. தென்பெருங்கடலில் உள்ள தீவுகள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

92. தென்பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எது?

See Answer:
alert-success

93. தென் சான்ட்விச் அகழியின் ஆழம் என்ன?
See Answer:
alert-success

94. ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

95. ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

96. ஆர்க்டிக் பெருங்கடலில் காணப்படும் தீவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

97. ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எது?
See Answer:
alert-success

98. யுரேசியன் தாழ்நிலத்தின் ஆழம் என்ன?
See Answer:
alert-successPDF Download

You have to wait 30 seconds.

Download Timer

Post a Comment

புதியது பழையவை