1. "ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை வேறொரு மொழியில் வெளியிடுவது மொழிபெயர்ப்பு" என கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

2. "ஒரு மொழி வளம் பெறவும் உலகத்துடன் உறவு கொள்ளவும் மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாததாகும். உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பும் ஒரு காரணமாகும் என கூறியவர்?

See Answer:
alert-success

3. மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை தொல்காப்பியர் எங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

4. "மாபாரதம் தமிழ்ப்படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம்வைத்தும் .."இக்குறிப்பு காணப்படும் செப்பேடு?
See Answer:
alert-success

5. வடமொழி கதைகளை தழுவி தமிழில் படைக்கப்பட்ட காப்பியங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

6. ஷேக்ஸ்பியர் எந்த மொழியில் மொழி பெயர்ப்பின் மூலம் அறிமுகமானார்?
See Answer:
alert-success

7. கீதாஞ்சலி நூலை எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

8. கீதாஞ்சலி நூல் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

9. ஒரு நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியை எதனைக் கொண்டு மதிப்பிடுவார்கள் ?
See Answer:
alert-success

10. வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

11. வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூல் எந்த மொழியில் எப்போது எழுதப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

12. வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூலை யார் தமிழில் மொழிபெயர்த்தார்?

See Answer:
alert-success

13. வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூல் எப்போது தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

14. வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூலை யார் 2016ஆம் ஆண்டு மொழிபெயர்த்தவர்?
See Answer:
alert-success

15. வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூலை யார் 2018ஆம் ஆண்டு மொழிபெயர்த்தவர்?
See Answer:
alert-success

16. ஜெர்மனியில் ஓராண்டில் பிறமொழிகளிலிருந்து எத்தனை நூல்கள் வரை மொழிபெயர்க்கப் படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

17. ஜெர்மனியில் மொழிபெயர்க்கப்படும் வரிசையில் எந்த மொழி முதலிடம் வகிக்கிறது?
See Answer:
alert-success

18. கருத்துப் பகிர்வு தருவதால் மொழிபெயர்ப்பை எவ்வாறு குறிப்பிடுவார்கள்?
See Answer:
alert-success

19. "காசினியில் இன்று வரை அறிவின் மன்னர் கண்டுள்ள கலைகள் எல்லாம் தமிழில் எண்ணி பேசி மகிழ் நிலை வேண்டும் என குறிப்பிடுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

20. "சென்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கலைச்செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர்" என கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

21. "தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்" எனக் கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

22. எங்குள்ள தேசிய நூற்கூடத்தில் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பழைய தமிழ் ஏடுகளும் கையெழுத்துப் படிகளும் உள்ளன?

See Answer:
alert-success

23. "மாணிக்கவாசகர் பிள்ளைத்தமிழ் ,சரளிப்புத்தகம் ,புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளைத்தமிழ் முதலிய நூல்களும் பிரான்ஸ் தேசிய நூலகத்தில் உள்ளதாக கூறியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

24. "அருளைப் பெருக்கி அறிவைத் திருத்தி மருளை யகற்றி மதிக்கும்…" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

25. ஒரே நேரத்தில் நிகழ்த்தப்படும் நூறு செயல்களை நினைவில் கொண்டு விடையிளித்தலுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

26. செய்குதம்பி பாவலர் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

27. செய்குத்தம்பி பாவலரின் காலம் என்ன?
See Answer:
alert-success

28. செய்குதம்பி பாவலர் எந்த வயதிலேயே செய்யுள் இயற்றும் திறன் பெற்றிருந்தார் ?
See Answer:
alert-success

29. செய்கு தம்பி பாவலர் சென்னை விக்டோரியா அரங்கத்தில் எப்போது சதாவதானி பட்டம் பெற்றார் ?
See Answer:
alert-success

30. செய்குதம்பி பாவலரின் மணிமண்டபமும் பள்ளியும் எங்கு உள்ளது ?
See Answer:
alert-success

31. இடைக்காடன் பிணக்குத் தீர்த்த படலம் திருவிளையாடல் புராணத்தில் எந்த காண்டத்தில் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

32. இடைக்காடனை அவமதித்த மன்னன் யார்?

See Answer:
alert-success

33. இடைக்காடன் யாருடைய நண்பர்?
See Answer:
alert-success

34. "கழிந்த பெரும் கேள்வியினான் எனக் கேட்டு முழுதுணர்ந்த கபிலன்..." இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

35. மோசிகீரனாருக்கு கவரி வீசிய மன்னன் யார்?
See Answer:
alert-success

36. "மாசற விசித்த வார்புறு வள்பின்.." இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer:
alert-success

37. திருவிளையாடற்புராணம் நூலை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

38. திருவிளையாடற் புராணத்தில் எத்தனை காண்டங்கள் உள்ளன ?
See Answer:
alert-success

39. திருவிளையாடல் புராணம் எத்தனை படலங்கள் உடையது?
See Answer:
alert-success

40. பரஞ்சோதி முனிவர் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

41. பரஞ்சோதி முனிவரின் காலம் என்ன?
See Answer:
alert-success

42. பரஞ்சோதி முனிவர் இயற்றிய வேறு நூல்கள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

43. உனக்கு படிக்க தெரியாது என்னும் சிறுகதையை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

44. உனக்கு படிக்க தெரியாது என்ற தலைப்பில் யாருடைய வாழ்க்கையை நூலாகப் படைத்துள்ளார் கமலாலயன் ?
See Answer:
alert-success

45. கமலாலயன் இயற்பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

46. "கொற்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெருந்துறை "இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

47. "கொற்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெருந்துறை "இவர்களில் குறிப்பிடப்படும் ஊர்?
See Answer:
alert-success

48. "கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே " இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

49. "வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு" என கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

50. "நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்" என கூறியவர் ?
See Answer:
alert-success

51. "அறைக்குள் யாழிசை ஏதென்று சென்று எட்டிப் பார்த்தேன் பேத்தி நெட்டுருப் பண்ணினாள் நீதி நூல் திரட்டையே" இவ்வரிகளை எழுதியவர்?
See Answer:
alert-success

52. சிறந்த சிறுகதைகள் பதின்மூன்று எனும் நூலை எழுதியவர் யார் ?

See Answer:
alert-success

53. குட்டி இளவரசன் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

54. ஆசிரியரின் டைரி என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை