1. உயிரினங்களின் தோற்றம் பற்றி விளக்குவதற்காக முன்மொழியப்பட்டுள்ள கோட்பாடுகள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

2. எந்தக் கோட்பாட்டின்படி பூமியில் உள்ள உயிரினங்கள் யாவும் ஒரு தெய்வீகப் படைப்பு?

See Answer:
alert-success

3. எந்தக் கோட்பாட்டின்படி உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து தன்னிச்சையாக உயிர் தோன்றியது?
See Answer:
alert-success

4. எந்தக் கோட்பாட்டின்படி முன்பிருந்த உயிரியில் இருந்துதான் உயிர் தோன்றியது?
See Answer:
alert-success

5. உயிர் பிறப்பு கோட்பாட்டை முன் வைத்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

6. புவிக்கு அப்பால் விண்வெளியில் இருந்து உயிர் தோன்றியதாக கூறப்படும் கோட்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

7. எந்தக் கோட்பாட்டின்படி பூமியில் நிலவும் சூழலுக்கேற்ப தொடர்ச்சியான வேதிவினைகள் மூலம் உயிர் தோன்றியது?
See Answer:
alert-success

8. உயிர்களின் வேதி பரிணாமம் எனும் கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

9. ஒரே மாதிரியான கரு வளர்ச்சி முறை கொண்ட பொதுவான முன்னோர்களிடமிருந்து மரபுவழியாக உருவான உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

10. விலங்குகளின் உடலில் உள்ள உரு வளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் இயங்காத நிலையில் உள்ள உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

11. மனிதனில் காணப்படும் எச்ச உறுப்புகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

12. சில உயிரிகளில் அவற்றின் மூதாதையர்களின் பண்புகள் மீண்டும் தோன்றுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?

See Answer:
alert-success

13. தனி உயிரியின் வளர்ச்சி நிலைகள் அவ்வுயிரி சார்ந்துள்ள தொகுதியினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி நிலையகளை ஒத்தது என்பது யாருடைய கொள்கை?
See Answer:
alert-success

14. உயிர்வழி தோற்ற விதி அல்லது வழிமுறை தொகுப்பு கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார்?
See Answer:
alert-success

15. புதைபடிவங்கள் பற்றிய அறிவியல் பிரிவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

16. தொல்லுயிரியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

17. கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப உயிரினங்களில் படிப்படியாக தோன்றிய மாற்றங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

18. ஜீன் பாப்டிஸ்ட் லாமார்க் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த இயற்கை அறிவியலாளர்?
See Answer:
alert-success

19. லாமார்க்கின் பரிணாம கோட்பாடுகள் எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

20. லாமார்க்கின் பரிணாம கோட்பாடுகள் எந்த நூலில் வெளியிடப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

21. லாமார்க்கின் பரிணாமக் கோட்பாடு வேறு எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

22. லாமார்க்கியத்தின் கொள்கைகள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

23. சூழ்நிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்நாளில் விலங்குகள் பெறுகின்ற பண்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

24. சார்லஸ் டார்வினின் காலம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

25. சார்லஸ் டார்வின் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

26. சார்லஸ் டார்வின் யாருடைய நட்பின் காரணமாக இயற்கையின்பால் ஈர்க்கப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

27. 5 வருடங்கள் தென் அமெரிக்காவைச் சுற்றி ஆய்வு பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்ட கப்பல் எது?
See Answer:
alert-success

28. டார்வின் தன்னுடைய பதிவுகளையும் முடிவுகளையும் என்ன பெயரில் வெளியிட்டார்?
See Answer:
alert-success

29. சிற்றினங்களின் தோற்றம்(origin of species) எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

30. டார்வினின் கொள்கைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

31. டார்வினின் வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் பற்றிய கொள்கை எத்தனை வகைப்படும்?
See Answer:
alert-success

32. வாழ்க்கைக்கான போராட்டத்தின்போது கடினமான சூழலை எதிர்கொள்ள கூடிய உயிரினங்கள் உயிர் பிழைத்து சூழலுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்ளும். கடினமான சூழலை எதிர்கொள்ள முடியாத உயிரினங்கள் உயிர் பிழைக்க தகுதி இன்றி மறைந்துவிடும் இச்செயல் முறைக்கு என்ன பெயர் ?

See Answer:
alert-success

33. பல தலைமுறைகளாக படிப்படியாக ஏற்பட்ட சாதகமான வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால் புதிய சிற்றினங்கள் உருவாகின்றன என்பது யாருடைய கூற்று?
See Answer:
alert-success

34. வேறுபாடுகளின் வகைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

35. எந்த வேறுபாடுகள் ஒரு உயிரினத்தின் உடல செல்களை பாதிக்கின்றன . மற்றும் இவை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவதில்லை?
See Answer:
alert-success

36. அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் வேறுபாடுகள் என்ன?
See Answer:
alert-success

37. இன செல் வேறுபாடு எத்தனை வகைப்படும்?
See Answer:
alert-success

38. ஒரு இனத்தின் உயிர்களுக்கு இடையே காணப்படும் சிறிய வேறுபாடுகள் எவ்வாறு் அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

39. ஒரு இனத்தில் படிப்படியாக நிகழும் வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால் ஏற்படுவது எவை?
See Answer:
alert-success

40. சடுதி மாற்றத்தினால் ஒரு உயிரியில் திடீரென தோன்றுபவை எந்த வகை வேறுபாடுகள்?
See Answer:
alert-success

41. பரிணாமம் என்பது எந்த நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது?
See Answer:
alert-success

42. சடுதி மாற்றம் எப்போது ஏற்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

43. தொல் தாவரவியல் (Palaeobotany)என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

44. Paleon என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

45. தொல் தாவரவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

46. கஸ்பர் மரியா வான் ஸ்டெர்ன்பெர்க் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

47. கஸ்பர் மரியா வான் ஸ்டெர்ன்பெர்க் பிராகு என்ற ஊரில் நிறுவிய அருங்காட்சியகம் எது?
See Answer:
alert-success

48. இந்திய தொல் தாவரவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

49. என்ன கனிமங்கள் இறந்த உயிரின் உள்ளே ஊடுருவி திசுக்களை அழித்து ஒரு பாறை போன்ற புதைபடிவத்தை உருவாக்குகிறது?
See Answer:
alert-success

50. கனிம ஊடுருவலானது எந்தெந்த கனிமங்களால் நிரப்பப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

51. ஜிங்கோ பைலோபா என்பது எதற்கு எடுத்துக்காட்டு?
See Answer:
alert-success

52. படிவங்களின் வயதினை கண்டுபிடிக்க என்னென்ன கதிரியக்க தனிமங்களைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம்?

See Answer:
alert-success

53. கதிரியக்க கார்பன் முறையை கண்டுபிடித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

54. கதிரியக்க கார்பன் கால அளவு முறைக்கு பயன்படும் தனிமம் எது?
See Answer:
alert-success

55. பாறை அடுக்குகளின் அமைப்பினை காலவரிசைப்படி அறிந்து கொள்ளும் முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

56. கல்மரப் பூங்கா தமிழ்நாட்டில் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

57. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு வழிவழியாக எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை பற்றி அறிவதற்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

58. வட்டார இனத் தாவரவியல் என்னும் சொல்லை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

59. அண்டவெளியில் உள்ள உயிரினங்களை பற்றி அறியும் அறிவியலுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

60. ஒரு கிரகத்தின் சுற்று வட்டப் பாதையானது சூரியனிலிருந்து சரியான தொலைவில் அமைந்து இருந்தால் நீர் துளிகள் இருக்கும். அந்த தொலைவானது அதிக வெப்பமும் இல்லாமல் அதிக குளிரும் இல்லாத அளவிலான தொலைவாக இருந்தால் அங்கு உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு உகந்த சூழல் இருக்கும் இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

61. எந்த ஆண்டு நாசாவால் உயிரியல் எனும் திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் செவ்வாயின் பழமையான சூழல் குறித்தும் செவ்வாயின் மேற்பரப்பு புவி அமைப்பு குறித்தும் செவ்வாயில் உயிர்கள் இருந்தனவா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்து வருகிறது?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை