1. அதிக மகசூல் தரும் பயிர் வகைகள் மற்றும் நவீன விவசாய நுட்பங்கள் மூலம் உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் செயல் முறைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

2. பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

See Answer:
alert-success

3. நார்மன் போர்லாக் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த வேளாண் விஞ்ஞானி?
See Answer:
alert-success

4. டாக்டர் நார்மன் போர்லாக் எந்த ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்றார் ?
See Answer:
alert-success

5. டாக்டர் போர்லாகுடன் இணைந்து இந்தியாவில் மெக்சிகன் கோதுமை வகைகளை அறிமுகம் செய்து பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

6. இந்திய பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

7. மெக்சிகோவின் அதிக மகசூல் பெறும் அரைக்குள்ள உயரமுடைய கோதுமை வகைகள் இருந்து என்ன கோதுமை வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

8. எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஐ ஆஅ 8 (அதிசய அரிசி) என்ற அதிக மகசூல் தரும் அரைக்குள்ள நெல் வகையை உற்பத்தி செய்தது?
See Answer:
alert-success

9. ஐ ஆர் 8 எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் இந்தியாவிலும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

10. ஐ ஆர் 8 எந்த நெல் வகைகள் இணைந்து உருவான கலப்பினம் ?
See Answer:
alert-success

11. கோ.நம்மாழ்வாரின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

12. கோ நம்மாழ்வார் உருவாக்கிய அறக்கட்டளை எது?

See Answer:
alert-success

13. எந்த கோதுமை ரகம் இலை மற்றும் பட்டை துரு நோய் ,ஹில்பண்ட் முதலிய நோய்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு தன்மையை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

14. எந்த காலிஃபிளவர் ரகம் கருப்பு அழுகல் நோய்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு தன்மையை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

15. எந்த தட்டைப்பயறு ரகம் பாக்டீரிய கருகல் நோய்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு தன்மையை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

16. எந்த கடுகு ரகம் உறிஞ்சி உண்ணும் பூச்சியான அசுவினி முதலிய பூச்சி/தீங்குயிரிகளுக்கு எதிர்ப்புத் தன்மை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

17. எந்த அவரைக்காய் ரகம் இலைத்தத்துப்பூச்சி, அசுவினி ,கனி துளைப்பான் முதலிய பூச்சி/தீங்குயிரிகளுக்கு எதிர்ப்புத் தன்மை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

18. எந்த வெண்டை ரகம் தண்டு மற்றும் கனித்துளைப்பான் முதலிய பூச்சி/தீங்குயிரிகளுக்கு எதிர்ப்புத் தன்மை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

19. விரும்பத்தக்க ஊட்டச் சத்துக்களான வைட்டமின்கள் ,புரதங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் நிறைந்த பயிர் தாவரங்களை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் அறிவியல் முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

20. உயிரூட்டச்சத்தேற்றம் மூலம் லைசின் மற்றும் அமினோ அமிலம் செறிந்த கலப்பின மக்காச்சோள ரகங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

21. உயிரூட்டச்சத்தேற்றம் மூலம் புரதம் செரிந்த கோதுமை ரகம் எது?
See Answer:
alert-success

22. அதிக மகசூல் தரும் தாவர வகைகளில் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அறிமுகம் செய்யப்படும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. புறத்தோற்றத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு சிறந்த தாவர ரகங்களை தாவர கூட்டத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் பழம்பெரும் முறைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

24. எத்தனை வகையான தேர்வு முறைகள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

25. கூட்டுத் தேர்வுமுறை செயல்முறை எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு தொடர்ந்து செய்யப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

26. தனி உயிரியில் இருந்து தற்காப்பு மூலம் பெறப்பட்ட சந்ததி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

27. தூய வரிசை வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படு?
See Answer:
alert-success

28. ஒரு தனி தாவரத்திலிருந்து உடல இனப்பெருக்கம் அல்லது பாலில்லா இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தாவரங்களின் கூட்டம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

29. உடலப் பெருக்கத்தின் மூலம் உருவான பல் வகைத் தாவரங்களின் கூட்டத்திலிருந்து விரும்பத்தக்க போத்துக்களை தேர்வு செய்யும் முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

30. பாலினப் பெருக்கம் செய்யும் தாவரங்களின் உடல செல்களில் இரண்டு முழுமையான தொகுதி குரோமோசோம்கள் உள்ளன ?
See Answer:
alert-success

31. இரண்டு முழுமையான தொகுதி குரோமோசோம்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

32. இன செல்களில் ஒரே ஒரு தொகுதி குரோமோசோம் மட்டும் உள்ளது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

33. இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதி குரோமோசோம்களைக் கொண்ட உயிரினம் என்று அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

34. ஒரு உயிரினத்தின் டிஎன்ஏவின் நியூக்ளியோடைடு வரிசையில் திடீரென ஏற்படும், பாரம்பரியத்துக்கு உட்படும் மாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

35. சடுதி மாற்றத்திற்கு உட்படும் உயிரினம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

36. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு அணுசக்தி ஆற்றலை பயிர் முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்தும் ஒரு கருத்தாக்கம் எது?
See Answer:
alert-success

37. காமாத் தோட்டம் அல்லது அணுப் பூங்கா என்பது என்ன வகையான பயிர் பெருக்க முறையாகும்?
See Answer:
alert-success

38. எந்த தனிமத்தில் இருந்து வரும் காமா கதிர்கள் பயிர் தாவரங்களில் விரும்பத்தக்க சடுதி மாற்றங்களை கொண்டுவரப் பயன்படுத்தப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

39. சடுதி மாற்றத்தை தூண்டும் காரணிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

40. இயற்பியல் சடுதி மாற்றம் தூண்டிகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

41. சடுதி மாற்றத்தை தூண்டும் வேதிப்பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

42. வேதியியல் சடுதி மாற்றம் துண்டிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு?

See Answer:
alert-success

43. எந்த கோதுமை ரகத்திலிருந்து காமாக்கதிர்களை பயன்படுத்தி சர்பதி ஸொனாரா என்ற கோதுமை ரகம் உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

44. சடுதி மாற்ற பயிர் பெருக்கத்தின் மூலம் உவர் தன்மையைத் தாங்கும் திறன் மற்றும் தீங்குயிரி எதிர்ப்புத் தன்மை பெற்ற அரிசி ரகம் எது?
See Answer:
alert-success

45. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைத் தாவரங்களை கலப்பு செய்து அவற்றின் விரும்பத்தக்க பண்புகளை கலப்புயிர் என்ற ஒரே சந்ததியில் கொண்டு வரும் செயல் முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

46. மனிதன் உருவாக்கிய முதல் கலப்பின தானியம் எது?
See Answer:
alert-success

47. டிரிட்டிக்கேல் எவற்றைக் கலப்பு செய்ததால் கிடைக்கப்பெற்றது?
See Answer:
alert-success

48. ஒரே சிற்றினத்திற்குள்ளே, ஒரு பொது மூதாதையரிடமிருந்து தோன்றிய விலங்குகளின் குழு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

49. சில சிறப்பான பண்புகளை கொண்ட வெவ்வேறு வகையான பெற்றோர்களை கலப்பு செய்து அத்தகு விரும்பத்தக்க பண்புகள் அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படுவதற்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

50. ஒரே இனத்தை சேர்ந்த தொடர்புடைய விலங்குகளுக்கு இடையே நடைபெறக்கூடிய கலப்பை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

51. தொடர்பற்ற உயிரினங்களை கலப்பு செய்வதற்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

52. பஞ்சாபை சேர்ந்த ஹிஸ்ஸர்டேல் என்ற புதிய செம்மறி ஆட்டினை எவற்றை கலப்பினம் செய்து உருவாக்கப்பட்டது?

See Answer:
alert-success

53. தொடர்ச்சியாக ஒரு இனத்தின் தொடர்புடைய விலங்குகளிடையே ஒரு கலப்பு செய்வது அதன் பாலின வளத்தையும் மற்றும் உற்பத்தித் திறனையும் பாதிப்புக்குள்ளவதற்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

54. கலப்பின சேர்க்கை மூலம் உயர்தர பண்புகளை உடைய கலப்பின உற்பத்தி செய்வது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

55. ஜீன்களை நாம் விரும்பியபடி கையாள்வதும் புதிய உயிர்களை உருவாக்க ஜீன்களை ஒரு உயிரியிரிலிருந்து மற்றொரு உயிரிக்கு இடம்மாற்றுதலும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

56. மரபுப் பொறியியல் நிகழ்வில் உருவாகும் புதிய டிஎன்ஏ எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

57. மரபுப் பொறியியல் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

58. டிஎன்ஏ இழையினை குறிப்பிட்ட இடங்களில் துண்டிக்க பயன்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

59. மூலக்கூறு கத்திரிக்கோல் என அழைக்கப்படுபவை எவை ?
See Answer:
alert-success

60. துண்டிக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ துண்டுகளை இணைக்க பயன்படுத்தப்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

61. பாக்டீரியா செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் குரோமோசோம் சாராத ,சிறிய ,வட்ட வடிவ இரண்டு இலைகளாலான டிஎன்ஏ எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

62. ரெஸ்ட்ரிக்ஸன் நொதிகள் கார வரிசையில் உள்ள எந்தப் பிணைப்புகளைத் துண்டிப்பதன் மூலம் டிஎன்ஏவை துண்டிக்கிறது?

See Answer:
alert-success

63. ஒரு உயிரினத்தின் நகல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

64. மரபு ஒத்த உயிரிகளை பிரதிகளாக உற்பத்தி செய்யும் முறைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

65. டாலி எப்போது குளோனிங் முறையில் உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

66. டாலி குளோனிங் முறையில் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

67. டாலி செம்மறி ஆடு எத்தனை ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தது?
See Answer:
alert-success

68. rDNA தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ பொருட்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

69. மனிதனில் குறைபாடுள்ள ஜீன்களுக்கு பதிலாக திருத்தப்பட்ட, செயல்படும் ஜீன்களை இடமாற்றி மரபு நோய்களையும்,குறைபாடுகளையும் சரி செய்வதற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

70. ஜீன் சிகிச்சை எந்த ஆண்டு வெற்றிகரமாக நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

71. உடல செல்களில் திருத்தப்பட்ட ஜீன்கள் இடம் மாற்றப்படுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

72. கருநிலை அல்லது இனப்பெருக்க செல்களில் திருத்தப்பட்ட ஜீன்கள் இடம் மாற்றப்படுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

73. மாறுபாடு அடையாத அல்லது சிறப்பு செல் வகைகளாக மாற்றமடையாத செல்களின் தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

74. எந்த வகை செல்கள் உடலின் எவ்வகை செல்லாகவும் மாற்றம் அடையும் திறன் பெற்றவை?
See Answer:
alert-success

75. கருநிலை குருத்தணுக்கள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

76. பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைகளின் உடலிலும் பெரியவர்களின் உடலிலும் காணப்படும் குருத்தணுக்கள் எவை?
See Answer:
alert-success

77. முதிர் குருத்தணுக்களின் மூலங்களாக விளங்குபவை எவை?
See Answer:
alert-success

78. நமது உடலின் செல்கள் திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகள் ஜீன்களின் கோளாறுகளினாலோ, நோய்களாலோ அல்லது விபத்தினாலோ நிரந்தரமாக சேதம் அடையும் பொழுது அந்த குறைபாடுகளை சரிசெய்ய என்ன சிகிச்சை பயன்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

79. பார்க்கின்சன் நோய் மற்றும் அல்சீமர் நோய் போன்ற நரம்பு சிதைவு குறைபாடுகளை குணப்படுத்த என்ன சிகிச்சை பயன்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

80. மனித ஜீனோம் எத்தனை கார இணைகளைக் கொண்டது ?
See Answer:
alert-success

81. இரு நபர்களின் மரபியல் வேறுபாடுகளை ஒப்பிட என்ன தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

82. டிஎன்ஏ விரல்ரேகை தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைத்தவர் யார் ?

See Answer:
alert-success

83. VNTRsன் விரிவாக்கம் என்ன?
See Answer:
alert-success

84. மனிதரில் பொதுவாக எத்தனை டிஎன்ஏ வரிசை தொடர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவாக காணப்படும் ?
See Answer:
alert-success

85. மனிதர்களில் பொதுவாக காணப்படும் 99% டி.என்.ஏ எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

86. மனிதரில் வேறுபடும் ஒரு சதவீத டிஎன்ஏ எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

87. டி.என்.ஏ விரல் ரேகை தொழில்நுட்பம் எவற்றிற்கு பயன்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை