1. எந்த கிரேக்க தத்துவ அறிஞர் பருப்பொருள்கள் அனைத்தும் சிறிய பகுக்க இயலாது அலகுகள் என கருதினார்?
See Answer:
alert-success

2. டெமாக்கிரிட்டஸ் எந்த ஆண்டைச் சார்ந்தவர்?

See Answer:
alert-success

3. எந்த ஆண்டு ஜான் டால்டன் என்பவர் தனிமங்கள் இயற்கையில் ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் ஆனவை என கருதினார் ?
See Answer:
alert-success

4. யார் (எதிர் மின் கதிர்கள்) கேத்தோடு எனப்படும் எலக்ட்ரான்களை ஆய்வின் மூலம் கண்டறிந்தார்?
See Answer:
alert-success

5. யார் ஆனோடு (நேர்மின்) கதிர்களை கண்டறிந்தார்?
See Answer:
alert-success

6. கோல்ட்ஸ்டீன் கண்டுபிடித்த கதிர்களுக்கு புரோட்டான் என பெயரிட்டவர் யார்?
See Answer:
alert-success

7. மின்சுமையற்ற நியூட்ரான் கண்டறிந்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

8. எந்த ஆண்டு எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்டு அணுவின் நிலையானது அதன் மையத்தில் செறிந்து காணப்படுகிறது என விளக்கினார்?
See Answer:
alert-success

9. யுரேனியம் ஒளிப்பட தகட்டினை பாதிக்கும் அளவிற்கு சில கதிர்களை வெளியிடுகிறது இந்நிகழ்வுக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

10. கதிரியக்கத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

11. கதிரியக்கம் ஹென்றி பெக்கோரல் எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

12. மேரி க்யூரி மற்றும் அவருடைய கணவர் பியரி கியூரி எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் ?

See Answer:
alert-success

13. மேரி க்யூரி மற்றும் அவருடைய கணவர் பியரி கியூரி உடன் இணைந்து பிட்ச் பிளான்ட் எனப்படும் கருமை நிற சிறிய கதிரியக்க கனிம தாதுக்களிலிருந்து கதிரியக்கத்தை வெளிப்படும் பொருளுக்கு என்ன பெயரிட்டு அழைத்தனர் ?
See Answer:
alert-success

14. கதிரியக்கத் தனிமங்கள் என்ன கதிர்களை வெளியிடுகின்றன?
See Answer:
alert-success

15. சில தனிமங்களின் உட்கருக்கள் சிதைவடைந்து சற்று அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையதாக மாறும் நிகழ்விற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

16. கதிரியக்க நிகழ்விற்கு உட்படும் அனைத்து தனிமங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

17. சில தனிமங்கள் புறத் தூண்டுதல் இன்றி தன்னிச்சையாக கதிர்வீச்சுகளை வெளியிடும் நிகழ்வுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

18. எந்த அணு எண்ணை விட அதிகமாக உள்ள தனிமங்கள் தன்னிச்சையாக கதிரியக்கங்களை வெளியிடும் திறன் பெற்றவை ?
See Answer:
alert-success

19. இதுவரையில் அணு எண் 83 ஐ விட குறைவாக உள்ள எத்தனை தனிமங்கள் கதிரியக்கத் தன்மை வாய்ந்தவை என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

20. அணு எண் 83 விட குறைவாக இருந்தாலும் கதிரியக்கத் தன்மை கொண்ட இரண்டு தனிமங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

21. இதுவரை எத்தனை கதிரியக்கப் பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன?
See Answer:
alert-success

22. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதிரியக்கப் பொருட்கள் பூமியில் உள்ள எந்த வகை தனிமங்களை சார்ந்தவை?

See Answer:
alert-success

23. இலேசான தனிமங்களை செயற்கையாக அல்லது தூண்டப்பட்ட முறையில் கதிரியக்க தனிமங்கள் ஆக மாற்றும் முறைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

24. செயற்கை கதிரியக்கத்தை கண்டறிந்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

25. செயற்கைக் கதிரியக்கம் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

26. கதிரியக்க சிதைவின் போது கதிரியக்க சிதைவிற்கு உட்படும் உட்கரு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

27. செயற்கைக் கதிரியக்க சிதைவிற்கு பிறகு உருவாகும் உட்கரு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

28. செயற்கை கதிரியக்கத்தை தூண்ட பயன்படும் துகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

29. செயற்கைக் கதிரியக்க சிதைவிற்கு பிறகு உருவாகும் துகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

30. கதிரியக்கத்தை குறிக்க பயன்படும் அலகுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

31. கதிரியக்கத்தின் தொன்மையான அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

32. ஒரு விநாடியில் எவ்வளவு அளவில் சிதைவுகள் ஏற்பட்டால் அது ஒரு கியூரி எனப்படும்?

See Answer:
alert-success

33. ஒரு கியூரி எனப்படுவது தோராயமாக எது ஏற்படுத்தும் சிதைவிற்கு சமம் ஆகும்?
See Answer:
alert-success

34. ஒரு வினாடியில் ஒரு கதிரியக்க பொருளானது வெளியிடப்படும் கதிரியக்கச் சிதைவின் அளவு 10⁶ எனில் அது எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

35. கதிரியக்கத்தின் பன்னாட்டு அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

36. காமா மற்றும் x கதிர்கள் வெளியிடப்படும் கதிரியக்கத்தின் மற்றும் ஒரு அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

37. ஒரு ராண்ட்ஜன் என்பது நிலையான அழுத்தம் வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பத நிலையில் ஒரு கிலோகிராம் கதிரியக்க பொருளானது எத்தனை கூலும் மின்னோட்டங்களை உருவாக்கும் அளவாகும்?
See Answer:
alert-success

38. பிட்ச் பிளண்ட் என்ற கதிரியக்க கனிம தாதுவிலிருந்து யுரேனியத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

39. இரண்டு புரோட்டான்கள் மற்றும் இரண்டு நியூட்ரான்கள் கொண்ட ஹீலியம் அணுவின் உட்கருவின் தன்மைக் கொண்டது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

40. அடிப்படைத் துகள்களால் ஆன எலக்ட்ரான்களின் தன்மைக் கொண்டது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

41. காமாக் கதிர்கள் எந்த தன்மையுடையது?
See Answer:
alert-success

42. ஆல்பா கதிர்கள் என்ன மின்சுமை கொண்டது?

See Answer:
alert-success

43. பீட்டா கதிர்கள் என்ன மின்சுமை கொண்டது?
See Answer:
alert-success

44. காமாகதிர்கள் என்ன மின்சுமை கொண்டது?
See Answer:
alert-success

45. ஆல்பா துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் பீட்டாத் துகள்களை விட எத்தனை மடங்கு அதிகம்?
See Answer:
alert-success

46. ஆல்பா துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் காமா துகள்களை விட எத்தனை மடங்கு அதிகம்?
See Answer:
alert-success

47. மிகக் குறைந்த ஊடுருவும் திறன் கொண்டது எந்த கதிர் ?
See Answer:
alert-success

48. மிக அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்ட கதிர் எது?
See Answer:
alert-success

49. மின் மற்றும் காந்தப் புலன்களால் விலக்கமடையும் துகள் எது?
See Answer:
alert-success

50. மின் மற்றும் காந்தப் புலன்களால் விலகலடையாத கதிர் எது?
See Answer:
alert-success

51. ஆல்பா கதிர்கள் திசை வேகம் என்னொ?
See Answer:
alert-success

52. பீட்டா கதிர்கள் திசை வேகம் என்ன?

See Answer:
alert-success

53. காமா கதிர்கள் திசை வேகம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

54. ஆல்பா மற்றும் பீட்டா சிதைவின் போது சேய்க் உட்கரு உருவாகும் என்பதனைக் கதிரியக்க இடப்பெயர்வு விதியின் மூலம் விளக்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

55. கதிரியக்கத் தனிமம் எந்தத் துகளை உமிழும்போது அதன் நிறை எண்ணில் 4ம் அணு எண்ணில் இரண்டும் என்ற அளவில் குறைந்து புதிய சேய் உட்கரு உருவாகும் ?
See Answer:
alert-success

56. கதிரியக்கத் தனிமம் எந்தத் துகளை உமிழும்போது அதன் நிறை எண்ணில் மாறாமலும் அணு எண்ணில் ஒன்றும் அதிகரித்தும் புதிய சேய் உட்கரு உருவாகும் ?
See Answer:
alert-success

57. அணுக்கரு வினையின் போது நிலையற்ற தாய் உட்கருவானது ஆல்பா துகளை உமிழ்ந்து நிலைப்புத் தன்மையுள்ள சேய் உட்கருவாக மாறுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

58. எந்தச் சிதைவின்போது உட்கருவின் ஆற்றல் மட்டும் மட்டுமே மாற்றமடைகிறது அதன் அணு எண் மற்றும் நிறை எண்ணில் மாற்றம் ஏதுமில்லாமல் அதே அளவில் இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

59. யுரேனியம் உட்கரு வினை நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கும் போது ஒப்பீட்டளவில் சமமான நிறை கொண்ட இரண்டு சிறு உட்கருக்களாகப் பிளவுற்று சில நியூட்ரான்களையும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதனை கண்டறிந்தவர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

60. கனமான அணுவின் உட்கரு பிளவுற்று இரண்டு சிறிய உட்காருக்களாக மாறும்போது அதிக ஆற்றலுடன் நியூட்ரான்கள் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

61. ஒவ்வொரு பிளவிற்கும் இடையே எவ்வளவு சராசரி ஆற்றல் வெளியாகிறது?
See Answer:
alert-success

62. கதிரியக்க பொருள் ஒன்று நியூட்ரான்களின் உட்கவர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிளவுகளை ஏற்படுத்துமானால் அப்பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?

See Answer:
alert-success

63. இயற்கையில் எத்தனை சதவீதம் யுரேனியம் 238 தனிமம் காணப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

64. இயற்கையில் எத்தனை சதவீதம் யுரேனியம் 235 தனிமம் காணப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

65. பிளவுக்கு உட்படாத சில கதிரியக்கத் தனிமங்களை நியூட்ரான்களை உட்கவரச் செய்வதன்மூலம் பிளவுக்குட்படும் பொருளாக மாற்ற முடியும் இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?
See Answer:
alert-success

66. யுரேனியம் 235 அணுக்கருவினை நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கும்போது பிளவுபட்டு எத்தனை நியூட்ரான்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

67. முதலில் வெளியேற்றப்படும் மூன்று நியூட்ரான்களும் அடுத்தடுத்து 27 நியூட்ரான்கள் உருவாக காரணமாகின்றன. இவ்வாறு தொடர்ந்து நடைபெறும் இந்நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

68. தொடர் வினையே எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்? இரண்டு கட்டுப்பாடான தொடர்வினை மற்றும்
See Answer:
alert-success

69. கட்டுப்பாடான தொடர்வினை யில் வெளிவரும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எந்த அளவில் பராமரிக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

70. அணுகுண்டு வெடித்தல் நிகழ்வு எந்த வினையை பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

71. கட்டுப்பாடான தொடர்வினை எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

72. அணுக்கரு பிளவின் போது அடுத்தடுத்த பிரிவினை உண்டாக்கும் நியூட்ரான்கள் சில பிளவு அமைப்பிலிருந்து வெளியேறுகின்றன. இதனை எவ்வாறு அழைக்கலாம்?

See Answer:
alert-success

நியூட்ரான் கசிவு
See Answer:
alert-success

74. மாறுநிலை நிறையை விட பிளவுப் பொருள்களின் நிறை குறைவாக இருந்தால் அதனை எவ்வாறு அழைக்கலாம்?
See Answer:
alert-success

75. மாறுநிலை நிறையை விட பிளவுப் பொருள்களின் நிறை அதிகமாக இருந்தால் அதனை எவ்வாறு அழைக்கலாம்?
See Answer:
alert-success

76. எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அணுகுண்டு செயல்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

77. எந்த ஆண்டு ஜப்பானில் உள்ள ஹிரோஷிமா மற்றும் நாகசாகி பகுதிகளில் அணு குண்டுகள் வீசப்பட்டன ?
See Answer:
alert-success

78. அணுக்கரு இயற்பியலில் சிறிய துகள்களின் ஆற்றலை அளவிடும் அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

79. ஓர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டின் ஆற்றல் என்ன?
See Answer:
alert-success

80. 1 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்பது எதற்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

81. அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல்?
See Answer:
alert-success

82. இரு லேசான உட்கருக்கள் இணைந்து கனமான உட்கரு உருவாகும்போது ஆற்றல் வெளியாகிறது இந்த நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

83. ஒவ்வொரு அணுக்கரு இணைவின் போதும் வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

84. தாய் உட்கருவின் நிறைக்கும் சேய் உட்கருவின் நிலைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

85. 1905இல் நிறை ஆற்றல் சமன்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

86. நிறைய ஆற்றல் சமன்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

87. இரண்டாவது உலகப் போரின்போது ஹீரோஷிமா நகரத்தில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

88. லிட்டில் பாய் அணுகுண்டு எதனை உள்ளடக்கமாகக் கொண்டது ?
See Answer:
alert-success

89. நாகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

90. ஃபேட் மேன் அணுகுண்டு எதனை உள்ளடக்கமாகக் கொண்டது ?
See Answer:
alert-success

91. அணுக்கரு இணைவு நடைபெற தேவையான வெப்பநிலை எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

92. உயர் வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜன் அணுவின் உட்கருக்கள் ஒன்றோடொன்று அருகருகே சென்று அணுக்கரு இணைவு நடைபெறும். அவற்றை எவ்வாறு அழைக்கின்றோம்?

See Answer:
alert-success

93. சூரியன் மற்றும் விண்மீன்களின் உள் அடுக்கில் அணுக்கரு இணைவு நடைபெறுவதால் அதிக அளவு ஆற்றல் உருவாகிறது இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

94. எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஹைட்ரஜன் குண்டு செயல்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

95. அணுக்கரு இணைவின் போது என்ன கதிர்கள் வெளியாகின்றன ?
See Answer:
alert-success

96. ஒவ்வொரு வினாடியிலும் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அணுக்கரு இணைவு சூரியனில் நடைபெறுகிறது?
See Answer:
alert-success

97. சூரியனிலிருந்து ஒரு வினாடியில் எவ்வளவு ஆற்றல் கதரியக்கமாக வெளியாகிறது?
See Answer:
alert-success

98. சூரியனிலிருந்து பூமியை அடையும்போது கதிரியக்கம் ஒரு வினாடியில் ஓரலகுப் பரப்பில் அதன் மதிப்பு எவ்வளவு ஆகும் ?
See Answer:
alert-success

99. எந்த கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க பயன்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

100. கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் மருத்துவத் துறையில் எந்த வகைகளில் வகைப்படுத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

101. எந்த கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் இதயத்தை சீராக செயல்பட வைக்க உதவுகிறது?
See Answer:
alert-success

102. எந்த கதிரியக்க ஐசோடோப் முன்கழுத்துக் கழலை குணப்படுத்த உதவுகிறது?

See Answer:
alert-success

103. இரும்பின் எந்த ஐசோடோப் ரத்தசோகையை அடையாளம் காணவும் குணப்படுத்தவும் உதவுகிறது ?
See Answer:
alert-success

104. எந்த கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் தோல் நோய் சிகிச்சையில் பயன்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

105. எந்த கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் தோல் புற்று நோயை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

106. வானூர்திகளில் எடுத்துச்செல்லப்படும் சுமைகளில் வெடிபொருட்கள் உள்ளனவா என்பதைக் கண்டறிய எந்த ஐசோடோப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

107. பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் புகையை உணரும் கண்டுணர்வியாக பயன்படும் ஐசோடோப்பு எது?
See Answer:
alert-success

108. நமது பூமியின் வயது என்ன ?
See Answer:
alert-success

109. பன்னாட்டு கதிரியக்கப் பாதுகாப்பு கழகத்தின் படி ஒரு ஆண்டிற்கான கதிரியக்க பாதிப்பின் பாதுகாப்பான அளவு என்ன?
See Answer:
alert-success

110. ராண்ட்ஜன் அலகில் குறிப்பிடும்போது ஒரு வாரத்திற்கான பாதுகாப்பான கதிர்வீச்சின் அளவு என்ன?
See Answer:
alert-success

111. கதிர்வீச்சின் பாதிப்பு அளவு எவ்வளவு இருந்தால் ரத்தப் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும்?
See Answer:
alert-success

112. கதிர்வீச்சின் பாதிப்பு அளவு எவ்வளவு இருந்தால் மரணத்தை உண்டாக்கும் ?

See Answer:
alert-success

113. அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவை கண்டறியும் சாதனத்தின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

114. கதிரியக்கப் பொருள்களை எந்த சுவர்களால் ஆன கொள்கலனில் வைக்கவேண்டும்?
See Answer:
alert-success

115. உலகின் முதல் அணுக்கரு உலை எப்போது கட்டப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

116. அணுக்கரு உலைகளில் தடுப்பானாக பயன்படுவது எது ?
See Answer:
alert-success

117. அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தும் கழிகளில் பயன்படுபவை?
See Answer:
alert-success

118. அணுக்கரு உலைகளில் குளிர்விப்பானாக பயன்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

119. எந்த ஆண்டு இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சித் துறையால் இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் மும்பையில் அமைக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

120. இந்திய அணுசக்தி ஆணையத்தின் முதல் தலைவராக இருந்தவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

121. இந்திய மின் உற்பத்தியில் அணு சக்தியானது எத்தனையாவது வளமாக உள்ளது?
See Answer:
alert-success

122. இந்தியாவின் முதல் அணு மின் நிலையம் எது ?

See Answer:
alert-success

123. இந்தியாவில் எந்த மாநிலங்களில் அணு மின் நிலையம் உள்ளது ?
See Answer:
alert-success

124. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை அணுமின் நிலையங்கள் உள்ளன ?
See Answer:
alert-success

125. ஆசியா மற்றும் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் அணுக்கரு உலை எது ?
See Answer:
alert-success

126. இந்தியாவில் தற்போது எத்தனை அணுக்கரு உலைகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை