1. எகிப்து அரசி கிளியோபட்ரா கொற்கை முத்தை அணிந்ததாக யார் தம்முடைய குறிப்பில் பதிவு செய்துள்ளார்?
See Answer: alert-success


2. பிளினி எந்த நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவர்?
See Answer: alert-success


3. பிளினி எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் ?
See Answer: alert-success


4. கொற்கை முத்தின் சிறப்பினைக் கூறும் நூல் எது?
See Answer: alert-success


5. வணிகத்திற்காக தமிழகத்திற்கு வந்து சென்றவர்கள் யார்?
See Answer: alert-success


6. கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதியில் இருந்த புகழ்பெற்ற துறைமுகங்கள் எவை?
See Answer: alert-success


7. மேற்கு கடற்கரை துறைமுக பகுதிகள் எவை?
See Answer: alert-success


8. தமிழ்நாட்டின் மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் சேரர்களின் ஆட்சி எல்லைக்குள் அமைந்த புகழ்பெற்ற துறைமுகம் எது?
See Answer: alert-success


9. முசிறி துறைமுகம் எந்த ஆறு கடலில் கலக்கும் இடத்தில் இயற்கையாய் உருவான துறைமுகமாகும்?
See Answer: alert-success


10. காந்த ஊசி பற்றிய செய்தி எந்த நூலில் உள்ளது?
See Answer: alert-success


11. வஞ்சி எந்தத் துறை முகப் பட்டினத்திற்கு அருகில் அமைந்திருந்தது?
See Answer: alert-success


12. யவனர் விரும்பி வாங்கியதால் மிளகிற்கு என்ன பெயர் ஏற்பட்டது?
See Answer: alert-success


13. "சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்ணுரை கலங்க யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer: alert-success


14. "பொன்னோடு வந்து கறியோடு பெயரும் வளங்கெழு முசிறி" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer: alert-success


15. சேரநாட்டு மிளகை அலெக்ஸாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் விற்றவர்கள் யார்?
See Answer: alert-success


16. முசிறி துறைமுகம் பட்டினத்தில் அரேபியர் வணிகம் செய்த இடத்திற்கு என்ன பெயர்?
See Answer: alert-success


17. பந்தர் என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer: alert-success


18. முசிறி துறைமுகத்தில் யவனர்களால் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


19. முசிறி - அலெக்சாண்டிரியா ஒப்பந்தம் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆகும்?
See Answer: alert-success


20. "நன்கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர்" - இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer: alert-success


21. " பந்தர்ப் பெயரிய பேரிசை மூதூர்" - இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer: alert-success


22. " பந்தர்ப் பயந்த பலர்புகழ் முத்தம்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer: alert-success


23. முசிறி அலெக்ஸாண்ட்ரியா ஒப்பந்தத்தின்படி கப்பலில் ஒருமுறை கொண்டு சென்ற வணிக பொருள்களின் பண மதிப்பீடு எத்தனை கிராம் வெள்ளியின் எடைக்கு ஈடானது எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


24. காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கின்ற இடத்தில் வடகரையில் அமைந்துள்ள இயற்கை துறைமுகம் எது ?
See Answer: alert-success


25. காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்ன இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ?
See Answer: alert-success


26. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பானை ஓடு எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ?
See Answer: alert-success


27. அழகன்குளத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பானை ஓட்டில் இடம்பெற்றுள்ள கீறல் கோட்டோவியம் எதனை குறிக்கிறது ?
See Answer: alert-success


28. பொருள்களை பாதுகாப்பாக வைக்க நல்ல அகன்ற கிடங்குகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன என்றும் ,பொருள்களுக்கு சுங்கத்தீர்வை அங்கேயே வசூலிக்கப்பட்டன என்றும் எந்த நூல் தெரிவிக்கிறது ?
See Answer: alert-success


29. சோழப் பேரரசின் இலச்சினையான புலிச்சின்னம் அடையாளமிட்டு வெளியே அனுப்புவதற்காக குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டங்கள் மலைப்போல் தோற்றம் தரும் எனக் கூறும் நூல் எது?
See Answer: alert-success


30. கோவலன் கண்ணகி மாதவி மணிமேகலை ஆகியோர் யாருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வாழ்ந்து இருந்ததாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன?
See Answer: alert-success


31. தாமிரபரணி ஆறு கடலில் கடக்கும் இடத்தில் ஆற்றின் மேற்கு கரையில் அமைந்த இயற்கை துறைமுக நகரம் எது ?
See Answer: alert-success


32. எந்த அரசன் உயிர் துறந்த பின் கொற்கையில் இருந்த பட்டத்து இளவரசன் வெற்றிவேற் செழியன் மதுரை வந்து அரியணை ஏறினான்?
See Answer: alert-success


33. வெற்றிவேற்செழியன் அரியணையேறிய செய்தியை குறிப்பிடும் நூல் எது ?
See Answer: alert-success


34. பாண்டியர்களின் கப்பற்படை தளமாகவும் விளங்கிய துறைமுக நகரம் எது?
See Answer: alert-success


35. கொற்கைத் துறைமுகத்தில் செல்வர் ஏறிவரும் குதிரையின் குளம்புகளுக்குள் மாட்டிக்கொள்ளும் அளவிற்கு கரையோரங்களில் பொருள்கள் குவிந்திருந்தன எனக் குறிப்பிடும் நூல் ?
See Answer: alert-success


36. "...கவர்நடைப்புரவிக் கால்வடுத் தபுக்கும் நற்றேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது ?
See Answer: alert-success


37. "...கவர்நடைப்புரவிக் கால்வடுத் தபுக்கும் நற்றேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை" இது யாருடைய பாடல்?
See Answer: alert-success


38. வெளிநாடுகளிலிருந்து கடல்வழியாக வந்தவை எவை?
See Answer: alert-success


39. உள்நாட்டில் இருந்து தரை வழியில் வந்தவை ?
See Answer: alert-success


40. வட மலையில் இருந்து வந்தவை?
See Answer: alert-success


41. மேற்கு மலையில் இருந்து வந்தவை?
See Answer: alert-success


42. தென் கடலில் இருந்து கிடைத்தவை?
See Answer: alert-success


43. கீழ்க் கடலில் விளைந்தவை?
See Answer: alert-success


44. முசிறி துறைமுகத்துக்கு பருவக் காற்றின் உதவியால் நேரே நடுக் கடல் வழியாக விரைவில் பயணம் செய்யும் புதிய வழியை கண்டுபிடித்தவர் யார்?
See Answer: alert-success


45. ஹிப்பல்ஸ் எந்த நாட்டின் மாலுமி?
See Answer: alert-success


46. முசிறி துறைமுகத்துக்கு ஹிப்பல்ஸ் பருவக்காற்றின் புதிய வழியைக் கண்டுபிடித்தது எப்போது?
See Answer: alert-success


47. முதல் நூற்றாண்டில் உரோமப் பேரரசை ஆண்டவர் யார் ?
See Answer: alert-success


48. யவனர்- தமிழர் வணிகத்தை விரிவுபடுத்திய ரோமப் பேரரசை ஆண்ட பேரரசர்?
See Answer: alert-success


49. "வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer: alert-success


50. கொற்கையை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்கள் உரோம் நாட்டின் அகஸ்டஸ் மன்னனின் அரசவைக்கு முத்துகளை பரிசாக அளித்தார்கள் என்று எந்த வரலாற்று அறிஞர் குறிப்பிடுகிறார்?
See Answer: alert-success


51. பாண்டிய மன்னர்களின் குதிரைப் படைகளுக்காக ஆண்டுதோறும் கொற்கை துறைமுகத்தில் எத்தனை அரேபிய குதிரைகள் வந்து இறங்கியதாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்?
See Answer: alert-success


52. பாண்டிய நாட்டு நாணயங்களை அச்சிடுவதற்கான பட்டறைகள் நிறைந்த தெருவின் பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


53. மதுரையைக் குறித்து கூறியவர்கள் யார்?
See Answer: alert-success


54. ஓசை நயத்துடன் பாடக்கூடிய பா வகையின் பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


55. நாட்டுப்புறப்பாடல் அமைப்பில் இருந்து தோன்றிய சிந்து வடிவம் எந்த இலக்கிய காலத்தில் இருந்து வழக்கில் இருக்கிறது?
See Answer: alert-success


56. ஓரெதுகை பெற்ற இரண்டு அடிகள் அளவுக்கு வருவது எந்த பாவகை?
See Answer: alert-success


57. பாரதியார் எந்த பாவகையினை அதிகமாக கையாண்டிருக்கிறார் ?
See Answer: alert-success


58. சிந்துக்குத் தந்தை என போற்றப்படுபவர் யார்?
See Answer: alert-success


59. மதுரையை சிறப்பித்துப் பாடிய நூல்களுள் பதினெண்மேற்கணக்கில் முதன்மையான நூல் எது?
See Answer: alert-success


60. "மண்உற ஆழ்ந்த மணிநீர்க் கிடங்கின் விண்உற ஓங்கிய…"எனத் தொடங்கும் மதுரைக்காஞ்சி பாடலை இயற்றியவர் யார்?
See Answer: alert-success


61. "மாகால் எடுத்த முந்நீர் போல" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?
See Answer: alert-success


62. "பொறிமயிர் வாரணம்...கூட்டுறை வயமாப் புலியொடு குழும"இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?
See Answer: alert-success


63. மதுரையில் வனவிலங்கு சரணாலயம் இருந்த செய்தியை எந்த இலக்கியம் மூலம் அறியலாம்?
See Answer: alert-success


64. பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer: alert-success


65. காஞ்சி என்றால் என்ன பொருள்?
See Answer: alert-success


66. மதுரைக்காஞ்சி பெயர்க்காரணம் என்ன?
See Answer: alert-success


67. மதுரைக்காஞ்சி எத்தனை அடிகளைக் கொண்டது?
See Answer: alert-success


68. மதுரைக்காஞ்சி நூலில் எத்தனை அடிகள் மதுரையைப் பற்றி மட்டும் சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன?
See Answer: alert-success


69. மதுரைக்காஞ்சி எவ்வாறு சிறப்பித்துக் கூறப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


70. மதுரைக்காஞ்சியின் பாட்டுடைத் தலைவன் யார்?
See Answer: alert-success


71. மதுரைக்காஞ்சி பாடியவர் யார்?
See Answer: alert-success


72. மருதனார் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer: alert-success


73. மாங்குடி மருதனார் எட்டுத் தொகையில் எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்?
See Answer: alert-success


74. பகலில் செயல்படும் கடை வீதிகளுக்கு பெயரென்ன?
See Answer: alert-success


75. இரவில் செயல்படும் கடை வீதிகளுக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer: alert-success


76. அல் என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer: alert-success


77. போச்சம்பள்ளி சந்தை எந்த மாவட்டத்தில் நடைபெறுகிறது?
See Answer: alert-success


78. மாட்டுத்தாவணி என்பதில் தாவணி என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer: alert-success


79. மாட்டுச் சந்தைக்கு பேர்போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


80. ஆட்டுச் சந்தைக்கு பேர்போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


81. காய்கறி சந்தைக்கு பேர் போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


82. பூச்சந்தைக்கு பேர்போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


83. ஜவுளி சந்தைக்கு பேர் போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


84. கருவாட்டுச் சந்தைக்கு பேர்போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


85. மீன் சந்தைக்கு பேர்போன இடம் எது?
See Answer: alert-success


86. பலவகை தானியங்கள் விற்கும் கடைக்கு பெயர் என்ன ?
See Answer: alert-success


87. காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலும், மதுரையிலும் கூலங்குவித்த கூல வீதிகள் இருந்தன எனக் கூறும் நூல் எது?
See Answer: alert-success


88. சொல்லின் செல்வர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
See Answer: alert-success


89. நாட்டுப்புறவியல் ஓர் அறிமுகம் எனும் நூலை எழுதியவர்
See Answer: alert-success


90. தரங்கம்பாடி தங்கப் புதையல் என்ற நூலை எழுதியவர்?
See Answer: alert-success


91. இருட்டு எனக்கு பிடிக்கும் (அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்) ஆசிரியர் யார்?
See Answer: alert-success


Post a Comment

புதியது பழையவை