1. மின்சாரத்தை உருவாக்கும் மூலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

2. தமிழ்நாட்டில் அனல் மின் நிலையங்கள் உள்ள இடம்?

See Answer:
alert-success

3. தமிழ்நாட்டில் நீர்மின் நிலையங்கள் உள்ள இடம்?
See Answer:
alert-success

4. தமிழ்நாட்டில் அணுமின் நிலையங்கள் உள்ள இடம் ?
See Answer:
alert-success

5. தமிழ்நாட்டில் காற்றாலை அமைந்துள்ள இடம்?
See Answer:
alert-success

6. அனல் மின் நிலையங்களில் எந்த ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

7. நீர் மின் நிலையங்களில் எந்த ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

8. அதிக காலம் இயங்கக் கூடியவை மற்றும் சிக்கனமான மின் நிலையங்கள் எது?
See Answer:
alert-success

9. அணுமின் நிலையங்களில் என்ன ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

10. காற்றாலை மின் நிலையங்களில் என்ன ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

11. வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் கருவியின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

12. மின்கலங்களில் நீர் மற்றும் எதிர்மின் அயனிகளைத் தரக்கூடிய எது மின்பகுளி ஆக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

13. தொடர்ந்து மின்னோட்டத்தை வழங்குவதை பொறுத்து மின்கலன்கள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ? அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

14. எந்த வகை மின்கலங்களை மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது?
See Answer:
alert-success

15. சுவர் கடிகாரம் கைக்கடிகாரம் மற்றும் பொம்மைகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலன்கள் எது?
See Answer:
alert-success

16. பலமுறை மின்னேற்றம் செய்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடிய மின்கலன் எது ?
See Answer:
alert-success

17. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலங்களை இணைத்து எது உருவாக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

18. மின்கலத்தின் நேர் முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கு மின்னூட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான மூடிய பாதைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

19. மின்னோட்டத்தை தேவையானபோது செலுத்தவோ நிறுத்தவோ பயன்படும் அமைப்பின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

20. ஒரு மின்சுற்றில் சாவியானது திறந்த நிலையில் இருந்தால் அந்த மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் செல்லாது.அத்தகைய மின்சுற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

21. மின்சுற்றின் வகைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

22. ஒரு சாவி,ஒரு மின்கலன் மற்றும் இணைப்பு கம்பி கொண்டு உருவாக்கப்படும் மின்சுற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

23. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்விளக்குகள் தொடராக இருக்குமாறு சாவி மின்கலன் மற்றும் இணைப்பு கம்பிகள் மூலம் இணைக்கப்படும் மின்சுற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

24. எந்த மின்சுற்றில் ஏதேனும் ஒரு மின்விளக்கு பழுதடைந்தாலும் மின்சுற்று தொடர்பில் உள்ள அனைத்து விளக்குகளும் அணைந்து விடும்?
See Answer:
alert-success

25. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மின் விளக்குகள் இணையாக இருக்குமாறு சாவிகள் மின்கலன் மற்றும் இணைப்பு கம்பிகள் கொண்டு உருவாக்கப்படும் இணைப்பு?
See Answer:
alert-success

26. மின்சாரத்தை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட மீன் எது?
See Answer:
alert-success

27. ஒரு மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை அளவிடும் கருவி எது ?
See Answer:
alert-success

28. அம்மீட்டர் கருவியானது மின்சுற்றில் எந்த இணைப்பில் இணைக்கப்படவேண்டும்?
See Answer:
alert-success

29. கடத்தியில் மின்னூட்டங்கள் பாயும் வீதமே எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

30. எந்தெந்த பொருள்கள் தன் வழியே மின்னூட்டங்களை செல்ல அனுமதிக்கின்றனவோ அவற்றை நாம் எவ்வாறு அழைக்கின்றோம்?
See Answer:
alert-success

31. எந்தெந்த பொருள்கள் தன் வழியே மின்னூட்டங்கள் செல்ல அனுமதிக்கவில்லையோ அவற்றை நாம் எவ்வாறு அழைக்கின்றோம்?
See Answer:
alert-success

32. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனின் காலம் என்ன ?

See Answer:
alert-success

33. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எந்த நாட்டு கண்டுபிடிப்பாளர் ?
See Answer:
alert-success

34. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உபயோகமான பொருட்களை உருவாக்கி உள்ளவர் யார்?
See Answer:
alert-success

35. மைக்கேல் பாரடேவின் காலம் ?
See Answer:
alert-success

36. டைனமோவை கண்டறிந்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

37. "எனக்கு விருதுகள் எதுவும் தேவையில்லை. அறிவியல் மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் .கடைசிவரை சாதாரண மக்களின் விஞ்ஞானி ஆகவே வாழ விரும்புகிறேன்" எனக்கூறிய விஞ்ஞானி யார்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை