1. தெரிந்த ஒரு அளவை கொண்டு தெரியாத அளவை ஒப்பிடுவதற்கு பெயரென்ன?
See Answer:
alert-success

அளவீடு எத்தனை பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது? அவை என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

2. ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

See Answer:
alert-success

3. நீளத்தின் அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

4. நீளத்தின் குறியீடு என்ன?
See Answer:
alert-success

5. ஒரே மாதிரியான அளவிட்டு முறைக்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட அலகு முறை எது ?
See Answer:
alert-success

6. நீளத்தின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

7. நிறையின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

8. காலத்தின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

9. பரப்பளவின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

10. பருமனின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

11. டெசி முன்னொட்டின் குறியீடு மற்றும் துணை பன்மடங்கு என்ன?
See Answer:
alert-success

12. சென்டி முன்னொட்டின் குறியீடு மற்றும் துணை பன்மடங்கு என்ன?

See Answer:
alert-success

13. மில்லி முன்னொட்டின் குறியீடு மற்றும் துணை பன்மடங்கு என்ன?
See Answer:
alert-success

14. நானோ முன்னொட்டின் குறியீடு மற்றும் துணை பன்மடங்கு என்ன?
See Answer:
alert-success

15. கிலோ முன்னொட்டின் குறியீடு மற்றும் பன்மடங்கு என்ன?
See Answer:
alert-success

16. 10 டெசி மீட்டர் எத்தனை மீட்டருக்கு சமம் ?
See Answer:
alert-success

17. 100 சென்டிமீட்டர் எத்தனை மீட்டருக்கு சமம் ?
See Answer:
alert-success

18. 1000 மில்லிமீட்டர் எத்தனை மீட்டருக்கு சமம் ?
See Answer:
alert-success

19. 1000000000 நானோமீட்டர் எத்தனை மீட்டருக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

20. 1000 மீட்டர் எத்தனை மீட்டருக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

21. பரப்பளவின் சமன்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

22. நீளம் என்பது என்ன அலகு?

See Answer:
alert-success

23. பருமன் என்பது என்ன அலகு?
See Answer:
alert-success

24. எதனை அளப்பதன் மூலம் பருமனை அளவிட முடியும்?
See Answer:
alert-success

25. பரமனின் அலகு எவ்வாறு குறிக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

26. திரவத்தின் பருமனானது பொதுவாக என்ன அலகில் அளவிடப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

27. ஒரு பருப்பொருள் எவ்வளவு இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறதோ அதுவே அதன் ___ஆகும் ?
See Answer:
alert-success

28. திடப்பொருள்களில் பருமன் SI அலகு முறையில் என்ன?
See Answer:
alert-success

29. 1.மி.மீ^3 என்பது எத்தனை மைக்ரோலிட்டருக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

30. 1.செ.மீ^3 என்பது எத்தனை மில்லிலிட்டருக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

31. 1.மீ^3 என்பது எத்தனை கிலோலிட்டருக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

32. நிலவில் பொருளின் எடை என்பது பூமியில் உள்ள எடையில் எத்தனை பங்கு?

See Answer:
alert-success

33. ____ என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவை ஆகும்?
See Answer:
alert-success

34. ___என்பது நிறையின் மேல் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை ஆகும்?
See Answer:
alert-success

35. நிறையின் SI அலகு என்ன?
See Answer:
alert-success

36. 1 கிராம் எத்தனை மில்லி கிராமுக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

37. 1 கிலோ கிராம் எத்தனை கிராமுக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

38. 1 டன் எத்தனை கிலோகிராமுக்கு சமம்?
See Answer:
alert-success

39. தானியங்கி வாகனங்கள் கடக்கும் தொலைவை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

40. மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

41. மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

42. நீளத்தை அளக்க தற்காலத்தில் பயன்படும் அளவுகோல் யாரால் எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

See Answer:
alert-success

43. எடைகள் மற்றும் அளவீடு களுக்கான அனைத்துலக நிறுவனம் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

44. பாரிசில் என்னக் கலவையிலான ஒரு படித்தர மீட்டர் கம்பி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

45. இந்தியாவில் தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

46. ஒரு கிலோ கிராம் அளவு உலோக கலவையால் ஆன ஒரு நிறை எங்கா வைக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success6-1-1 அளவீடுகள் pdf download

You have to wait 30 seconds.

CLICK BELOW TO START DOWNLOAD

17 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை