1. எடை உள்ளதும் இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

2. பருப்பொருட்கள் எத்தனை நிலைகளில் காணப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

3. பருப்பொருட்கள் என்னென்ன நிலைகளில் காணப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

4. அணுக்களின் அமைப்பை கண்டறிய பயன்படும் கருவிகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

5. பருப்பொருட்களின் எந்த நிலை என்பது பூமியில் உள்ள பருப்பொருளின் பொதுவான நிலை அல்ல?
See Answer:
alert-success

6. சூரியனும் நட்சத்திர மண்டலமும் சேர்ந்த கலப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

7. மிகக் குறைவான தட்பவெட்ப நிலையில் காணப்படும் வாயு நிலை போன்ற பருப்பொருள்களின் நிலை என்ன?
See Answer:
alert-success

8. போஸ் ஐன்ஸ்ட்டீன் சுருக்கம் எந்த ஆண்டு உறுதி செய்யப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

9. இந்தியாவின் எந்த தத்துவ மேதையும் கிரேக்க தத்துவ மேதை டெமாக்ரடிஸ்சும் பருப்பொருள் பற்றிய ஒத்த கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர்?
See Answer:
alert-success

10. ஒரு துளி நீரில் எத்தனை நீர் துகள்கள் அடங்கியுள்ளது?
See Answer:
alert-success

11. பருப்பொருளின் துகள்களுக்கிடையே என்ன விசை உள்ளது?
See Answer:
alert-success

12. கிடைக்கும் இடத்தை நிரப்ப பரவும் துகள்களின் தன்மை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?

See Answer:
alert-success

13. வாயுக்கள் நீர்மமாக மாற்றப்படுவதற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

14. பருப்பொருளின் எந்த நிலை அழுத்தத்திற்கு உட்படாது?
See Answer:
alert-success

15. ஒரே தன்மையான துகள்களால் மட்டுமேயானது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

16. சிறிய துகள்களால் ஆன அணுக்களால் ஆனது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

17. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணையும் வேதியியல் சேர்க்கை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

18. தங்கத்தின் தூய்மை எந்த அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

19. தூய தங்கம் எத்தனை காரட் மதிப்புடையது?
See Answer:
alert-success

20. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையான தொடர்களைக் கொண்ட தூய்மையற்ற பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

21. தனிமங்களின் வேதியல் அடிப்படையிலான சேர்க்கையில் உருவாவது எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

22. துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் ஈர ஆடைகளில் இருந்து நீரினை வெளியேற்றும் முறைக்கு என்ன பெயர்?

See Answer:
alert-success

23. மிகச்சிறிய அளவிலான கரையாத திடப் பொருட்களை திரவத்தில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறையின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

24. தானியங்களை அவற்றின் தாவர தண்டுகளிலிருந்து பிரிப்பதற்காக விவசாயிகள் தண்டுகளை கடினமான பரப்பில் அடிக்கின்றனர் இந்த முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

25. லேசான திடப்பொருள்கள் காற்றினால் அடித்து செல்லப்பட்டு பிரிக்கப்படும் முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

26. காந்தத் தன்மை உடைய பொருட்களை காந்தத் தன்மையற்ற பொருட்களிலிருந்து பிரிக்கும் முறைக்கு பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

27. நீரால் லேசான மாசுக்கள் நீரில் மிதந்து எடை அதிகம் உள்ள தானியங்கள் நீரில் மூழ்கி அடியில் தங்கும் இந்த முறைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

28. என்ன முறையில் குடிப்பதற்கான நீரில் உள்ள மாசுக்கள் நீக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success6-1-3 நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் pdf download

You have to wait 30 seconds.

Download Timer

7 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை