1. இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் எத்தனையாவது பெரிய நாடு ?
See Answer: alert-success


2. இந்திய ஆசிய கண்டத்தின் எத்தனையாவது பெரிய நாடு?
See Answer: alert-success


3. இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


4. இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு புவியில் மொத்த பரப்பளவில் எத்தனை சதவீதம்?
See Answer: alert-success


5. இந்தியா எத்தனை கிலோமீட்டர் நீள நில எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


6. மேற்கு மற்றும் வடமேற்கில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் தனது எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது ?
See Answer: alert-success


7. வடக்கில் இந்தியா தனது எல்லையை எந்த நாட்டுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


8. கிழக்கில் இந்தியா தனது எல்லைகளை எந்த நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது ?
See Answer: alert-success


9. இந்தியா எந்த நாட்டுடன் தனது அதிகபட்சமான நில எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


10. வங்காள தேசத்துடன் இந்தியா எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நில எல்லையைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


11. இந்தியா குறுகிய எல்லையாக எந்த நாட்டுடன் தனது நில எல்லையைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது ?
See Answer: alert-success


12. ஆப்கானிஸ்தானுடன் இந்தியா எத்தனை கிலோமீட்டர் நில எல்லையைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


13. இந்தியா எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரை பகுதியை கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


14. இந்திய கடற்கரையின் மொத்த நீளம் மற்றும் தீவுக்கூட்டங்களிலும் சேர்த்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஆகும்?
See Answer: alert-success


15. இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதிக்கு என்ன பெயர்?
See Answer: alert-success


16. எந்த நாடுகளுடன் இணைந்து இந்தியா ஒரு துணைக் கண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


17. இயற்கை நில அமைப்பு காலநிலை, இயற்கைத் தாவரம் ,கனிமங்கள் மற்றும் மனித வளங்கள் போன்றவற்றில் ஒரு கண்டத்தில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளதால் இந்தியா எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


18. இந்தியாவின் வட அட்சரேகை எது வரை பரவியுள்ளது?
See Answer: alert-success


19. இந்தியாவின் கிழக்கு தீர்க்க ரேகை எது வரை பரவியுள்ளது?
See Answer: alert-success


20. அட்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுமையும் எந்த கோளத்தில் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


21. இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லையாக அமைந்துள்ள மாநிலங்கள் எவை?
See Answer: alert-success


22. மேற்கில் தொடங்கி கிழக்கு வரை இந்தியா எத்தனை தீர்க்க கோடுகளைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


23. புவியானது 1degree தீர்க்க கோட்டை கடக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


24. இந்தியாவின் மேற்கே உள்ள குஜராத்திலிருந்து கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தின் இடையே உள்ள தீர்க்க கோடுகள் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


25. இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு ஆகிய இரண்டு பகுதிகளுக்கும் இடையே உள்ள தல நேர வேறுபாடு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


26. இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கரேகை எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


27. இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கரேகை எதன் வழியாக செல்கிறது?
See Answer: alert-success


28. இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்விச் சராசரி நேரத்தைவிட எவ்வளவு முன்னதாக உள்ளது?
See Answer: alert-success


29. இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


30. இந்திரா முனை முன்பு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
See Answer: alert-success


31. இந்திரா முனை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் எந்த அட்சரேகையில் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


32. இந்திய நிலப் பகுதியின் தென்கோடி எது?
See Answer: alert-success


33. இந்திய நிலப் பகுதியின் வடமுனை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


34. இந்திரா கோல் எங்கு அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


35. இந்தியா வடக்கே காஷ்மீரில் உள்ள இந்திரா கோல் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை எத்தனை கிலோ மீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


36. மேற்கே குஜராத்தில் உள்ள ரான் ஆப் கட்ச் முதல் கிழக்கே அருணாச்சலபிரதேசம் வரை இந்தியா எத்தனை கிலோ மீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


37. இந்தியாவின் மையமாக அமைந்து தென் பகுதியை வெப்ப மண்டலமாகவும் வடபகுதியை மிதவெப்ப மண்டலமாகவும் இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிப்பது?
See Answer: alert-success


38. இந்தியா எத்தனை மாநிலங்களாகவும் யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


39. ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் தலைநகர் எது ?
See Answer: alert-success


40. எந்த ஆண்டு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக இருக்கும்?
See Answer: alert-success


41. இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பு எத்தனை பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்?
See Answer: alert-success


42. இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பின் பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


43. உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத் தொடர்கள் எது?
See Answer: alert-success


44. இமய மலைகள் மேற்கு சிந்து பள்ளத்தாக்கில் இருந்து கிழக்கே பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரை எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பரவியுள்ளது?
See Answer: alert-success


45. இமய மலைகள் காஷ்மீர் பகுதியில் எத்தனை கிலோ மீட்டர் அகலத்துடன் காணப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


46. இமயமலைகள் 200 கிலோ மீட்டர் அகலத்துடன் எங்கு காணப்படுகிறது ?
See Answer: alert-success


47. உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுவது எது ?
See Answer: alert-success


48. பாமீர் முடிச்சுலிருந்து கீழ்நோக்கி இமயமலை என்ன வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


49. இமாலயா என்ற சொல் எந்த மொழி சொல்?
See Answer: alert-success


50. இமாலயா என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer: alert-success


51. இமயமலையை எத்தனை பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்?
See Answer: alert-success


52. இமயமலையின் மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


53. இந்தியாவிலேயே மிகப் பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் எது ?
See Answer: alert-success


54. ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


55. ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் எங்கு அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


56. ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் பரப்பளவு திபெத்தில் அதிகமாக இருப்பதால் இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


57. ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மலைகளில் எத்தனை கிலோமீட்டர் அகலத்தில் காணப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


58. ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் மையப்பகுதியில் எத்தனை கிலோ மீட்டர் அகலத்துடன் காணப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


59. ட்ரான்ஸ் இமயமலைப் பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் என்ன?
See Answer: alert-success


60. ட்ரான்ஸ் இமயமலையில் உள்ள முக்கியமான மலைத் தொடர்களில் எவை?
See Answer: alert-success


61. எந்த இரு நிலப்பகுதிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும்போது இமயமலை உருவானது?
See Answer: alert-success


62. இரண்டு நிலங்களுக்கும் இடையே இருந்த எந்த கடல் மடிக்கப்பட்டு இமயமலை உருவானது?
See Answer: alert-success


63. மத்திய இமயமலை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ?
See Answer: alert-success


64. மத்திய இமயமலையின் மூன்று பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


65. பெரிய இமயமலைகள்/இமாத்திரியின் சராசரி அகலம் மற்றும் சராசரி உயரம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


66. இமயமலையில் மிக உயர்ந்த சிகரங்களில் பெரும்பாலானவை எந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளன?
See Answer: alert-success


67. இமாத்திரி மலைத்தொடரில் என்ன பணியாறுகள் காணப்படுகின்றன?
See Answer: alert-success


68. எவரெஸ்ட் சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


69. காட்வின் ஆஸ்டின் /k2 சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


70. கஞ்சன் ஜங்கா சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


71. மக்காலு சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


72. தௌலகிரி சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


73. நங்கபர்வதம் சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


74. அன்ன பூர்ணா சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


நந்தாதேவி சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


76. காமெட் சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


77. நம்ச பர்வதம் சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


78. குருலா மருதாத்தா சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் உயரம்?
See Answer: alert-success


79. உலகில் உள்ள 14 உயரமான சிகரங்களில் எத்தனை சிகரங்களை இமயமலை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


80. வெண்கற்பாறைகள், சுண்ணாம்பு பாறைகள் மற்றும் மணப்பாறைகள் எந்த மலைத்தொடர்களில் காணப்படுகின்றன?
See Answer: alert-success


81. இமாச்சல் மலைத்தொடர் சராசரி அகலம் எவ்வளவு ?
See Answer: alert-success


82. இமாச்சல் மலைத்தொடரின் சராசரி உயரம் எவ்வளவு ?
See Answer: alert-success


83. இமாச்சல் மலைத்தொடரில் காணப்படும் மலைகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


84. புகழ்பெற்ற கோடை வாழிடங்கள் எந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளன?
See Answer: alert-success


85. சிறிய இமயமலைகள் அல்லது இமாச்சல் மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள கோடை வாழிடங்கள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


86. காரகோரம் கணவாய் எங்கு அமைந்துள்ளது ?
See Answer: alert-success


87. ஜொசிலா கணவாய்,சிப்கிலா கணவாய் எங்கு அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


88. பொமிடிலா கணவாய் எங்கு அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


89. நாதுலா மட்டும் ஜெலிப்லா கணவாய் எங்கு அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


90. பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கணவாய் பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


91. ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து அசாம் வரை நீண்டு உள்ள மலைத்தொடர் எது?
See Answer: alert-success


92. சிவாலிக் அல்லது வெளி இமயமலையின் உயரம் எவ்வளவு ?
See Answer: alert-success


93. சிவாலிக் மலைத்தொடரின் சராசரி உயரம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


94. சிவாலிக் மலைத்தொடர் மற்றும் வெளிப்புற இமயமலைக்கு இடையில் குறுகலான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் காணப்படுகின்றன. இவை கிழக்குப் பகுதியில் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


95. சிவாலிக் மலைத்தொடர் மற்றும் வெளிப்புற இமயமலைக்கு இடையில் குறுகலான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் காணப்படுகின்றன. இவை மேற்கு பகுதியில் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


96. இமய மலையின் கிழக்கு கிளை மலைத்தொடர்களில் பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


97. எந்தெந்த குன்றுகள் இணைந்து பூர்வாஞ்சல் மலைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


98. காஷ்மீர் பஞ்சாப் இமாச்சல் இமயமலைகள் இந்த இரு நதிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளன?
See Answer: alert-success


99. குமாயூன் இமய மலைகள் எந்த இரு ஆறுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளன?
See Answer: alert-success


100. மத்தியநேபாள இமய மலைகள் எந்த இரு ஆறுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளன?
See Answer: alert-success


101. அசாம் கிழக்கு இமய மலைகள் எந்த இரு ஆறுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளன?
See Answer: alert-success


102. உலகிலேயே வளமான சமவெளியாக உள்ளது எது?
See Answer: alert-success


103. வடபெரும் சமவெளியின் நீளம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


104. வடபெரும் சமவெளி எத்தனை சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவிற்கு பரவியுள்ளது?
See Answer: alert-success


105. இமயமலை ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட பெரும் மணல்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட படிவுகளால் ஆன சமவெளி எது?
See Answer: alert-success


106. எந்த சமவெளியில் நுண்துளைகள் அதிகமாக உள்ளதால் அதன் வழியாக ஓடும் சிற்றோடைகள் நீர் உள்வாங்கப்பட்டு மறைந்து விடுகின்றன ?
See Answer: alert-success


107. சிவாலிக் குன்றுகளின் பின்புறம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக எந்த சமவெளி அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


108. அதிகப்படியான ஈரப்பதம் கொண்ட பகுதியாகவும் காடுகள் வளர்வதற்கும் பல்வேறுவிதமான வனவிலங்குகள் வாழ்வதற்கும் ஏற்றதாக உள்ள சமவெளி எது?
See Answer: alert-success


109. பாபர் சமவெளிப் பகுதிக்கு தெற்கில் அமைந்துள்ள மண்டலம் எது ?
See Answer: alert-success


110. தராய் மண்டலம் எத்தனை கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்டது?
See Answer: alert-success


111. மேட்டு நில வண்டல் படிவுகள் கொண்ட நிலத் தோற்றத்தோற்றத்தின் பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


112. எந்த சமவெளியின் படிவுகள் அனைத்தும் பழைய வண்டல் மண்ணால் ஆனவை?
See Answer: alert-success


113. எந்த சமவெளி கருமை நிறத்துடன், வளமான் இலைமக்குகளைகா கொண்டும் நல்ல வடிகாலமைப்பையும் கொண்டுள்ளதால் இது வேளாண்மைக்கு உகந்ததாக உள்ளது?
See Answer: alert-success


114. ஆறுகளால் கொண்டுவரப்பட்டு படிய வைக்கப்படும் புதிய வண்டல்மண் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


115. காதர்‌ மணல் , களிமண் சேறு மற்றும் வண்டலை கொண்ட வளம்மிக்க சமவெளி எது?
See Answer: alert-success


116. ராஜஸ்தான் சமவெளியின் பரப்பளவு எவ்வளவு ?
See Answer: alert-success


117. ராஜஸ்தான் சமவெளி எந்த ஆறுகளின் படிவுகளால் உருவாகியுள்ளது?
See Answer: alert-success


118. சாம்பார் ஏரியின் வேறு பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


119. சாம்பார் ஏரி இதன் அருகில் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


120. பஞ்சாப் அரியானா சமவெளியின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


121. இந்திய பாலைவனத்தில் வடகிழக்கே அமைந்துள்ள சமவெளி எது?
See Answer: alert-success


122. பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி எந்த ஆறுகளால் ஏற்படும் படிவுகளால் உருவானது?
See Answer: alert-success


123. கங்கைச் சமவெளியின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


124. கங்கைச் சமவெளி எந்த ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer: alert-success


125. பிரம்மபுத்திரா சமவெளியின் பெரும்பகுதி எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


126. டெல்டா சமவெளிப் பகுதிகள் எவ்வளவு பரப்பளவை கொண்டது?
See Answer: alert-success


127. வண்டல் சமவெளியில் உயர் நிலப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


128. வண்டல் சமவெளியில் சதுப்பு நிலப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


129. தீபகற்ப பீடபூமி எவ்வளவு பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


130. தீபகற்ப பீடபூமியின் பெரும் பகுதி கடல் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


131. தீபகற்ப பீடபூமியின் மிக உயரமான சிகரம் எது?
See Answer: alert-success


132. ஆனைமுடி சிகரத்தின் உயரம் என்ன?
See Answer: alert-success


133. எந்த ஆறு தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பெரும் பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றது?
See Answer: alert-success


134. தீபகற்ப பீடபூமியின் வட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


135. தீபகற்ப பீடபூமியின் தென்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


136. மேற்கு நோக்கிப் பாய்ந்து அரபிக்கடலில் கலக்கும் ஆறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


137. ஆரவல்லி மலைத்தொடரின் மிக உயரமான சிகரம் எது?
See Answer: alert-success


138. தீபகற்ப பீடபூமி மேற்குப் பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர் நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


139. மாளவ பீடபூமியின் கிழக்கு தொடர் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


140. மாளவ பீடபூமியின் கிழக்கு தொடர் பகுதியின் தொடர்ச்சியை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


141. மத்திய உயர் நிலங்களின் வடகிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பீடபூமி எது?
See Answer: alert-success


142. தோராயமாக முக்கோண வடிவம் கொண்ட பீடபூமி எது?
See Answer: alert-success


143. தக்காண பீடபூமியின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


144. தீபகற்ப பீடபூமியின் மேற்கு விளிம்புப் பகுதியில் காணப்படும் மலைத்தொடர் என்ன ?
See Answer: alert-success


145. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் வடபகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


146. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் உயரமானது வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி செல்ல செல்ல என்னவாகிறது?
See Answer: alert-success


147. எந்த மலைகள் சந்திக்கும் பகுதியில் ஆனைமுடி சிகரம் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


மலைவாழ் இடமான கொடைக்கானல் எந்த மலையில் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


149. தீபகற்ப பீடபூமியின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மலைத்தொடர்?
See Answer: alert-success


150. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


151. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் எங்கு ஒன்றிணைகின்றன?
See Answer: alert-success


152. தார் பாலைவனத்தின் பரப்பளவு என்ன?
See Answer: alert-success


153. தார் பாலைவனம் உலகின் எத்தனையாவது மிகப்பெரிய பாலைவனம்?
See Answer: alert-success


154. உபஅயன மண்டல பாலைவனங்களில் உலக அளவில் எத்தனையாவது பெரிய பாலைவனமாக தார் பாலைவனம் அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


155. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலப் பரப்பைக் கொண்டுள்ள தார்பாலைவனம் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


156. அரைப் பாலைவனப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer: alert-success


157. இந்திய கடற்கரை சமவெளிகளை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்?
See Answer: alert-success


158. இந்திய கடற்கரை சமவெளிப்பகுதிகளின் பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


159. வடக்கில் உள்ள ரானாப்கட்ச் முதல் தெற்கில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரை நீண்டு உள்ள கடற்கரை பகுதி என்ன?
See Answer: alert-success


160. மேற்கு கடற்கரையின் வடபகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


161. மேற்கு கடற்கரையின் தென்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


162. மலபார் கடற்கரையின் நீளம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


163. வேம்பநாடு ஏரி இந்த பகுதியில் உள்ளது?
See Answer: alert-success


164. கிழக்கு கடற்கரை சமவெளிப்‌ பகுதிகளில் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


165. கிருஷ்ணா மற்றும் காவிரி ஆற்றிற்கு இடைப்பட்ட கிழக்கு கடற்கரை சமவெளிப்‌ பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


166. உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை எது?
See Answer: alert-success


167. இந்தியாவின் மிகப் பெரிய காயல் ஏரி எது?
See Answer: alert-success


168. கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே அமைந்துள்ள ஏரி எது ?
See Answer: alert-success


169. தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச எல்லையில் என்ன ஏரி அமைந்துள்ளது?
See Answer: alert-success


170. அந்தமான் நிக்கோபார் எத்தனை தீவுகளைக் கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


171. லட்சத்தீவுகள் எத்தனை தீவுக்கூட்டங்களைஇஅ கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


172. இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை எங்கு உள்ளது?
See Answer: alert-success


173. பாரன் தீவு எங்கு உள்ளது?
See Answer: alert-success


174. அரபுக் கடலில் உள்ள இலட்சத்தீவுகள் என்ன பாறைகளால் உருவானவை ?
See Answer: alert-success


175. கடலடி மலைத் தொடரின் மேல் பகுதியாக அமைந்துள்ள தீவுக்கூட்டங்கள் என்ன?
See Answer: alert-success


176. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


177. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் வடபகுதி தீவுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer: alert-success


178. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் நிர்வாகத் தலைநகரம் எது?
See Answer: alert-success


179. அந்தமான் தீவுக்கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களில் இருந்து எந்த கால்வாய் பிரிக்கின்றது ?
See Answer: alert-success


180. நிக்கோபாரின் தென்கோடி முனை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


181. லட்சத்தீவுகளின் பரப்பளவு எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


182. லட்சத்தீவுகளின் நிர்வாகத் தலைநகரம் எது?
See Answer: alert-success


183. லட்சத்தீவு கூட்டங்களை எந்த கால்வாய் மாலத்தீவில் இருந்து பிரிக்கிறது?
See Answer: alert-success


184. லட்சத்தீவுகளிலுள்ள மனிதர்கள் வசிக்காத தீவின் பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


185. லட்சத்தீவிலுள்ள பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு பெயர்பெற்ற இடம் எது?
See Answer: alert-success


186. லட்சத்தீவு, மினிக்காய் மற்றும் அமினி தீவு கூட்டங்களை எந்த ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


187. முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் ஒருங்கிணைந்து மேற்பரப்பு நீரை கடலிலோ அல்லது ஏரிகளிலோ அல்லது நீர் நிலைகளிலோ சேர்க்கும் செயலுக்கு பெயர் என்ன?
See Answer: alert-success


188. முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் இணைந்து பாயும் பரப்பளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


189. இந்தியாவின் அமைவிட அடிப்படையில் வடிகாலமைப்பு எத்தனை பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்?
See Answer: alert-success


190. இந்தியாவின் அமைவிட அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட வடிகாலமைப்பின் பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


191. இமய மலையில் தோன்றும் ஆறுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer: alert-success


192. சிந்து நதியின் மொத்த நீளம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


193. சிந்து நதி இந்திய பகுதியில் மட்டும் எத்தனை கிலோமீட்டர் பாய்கிறது?
See Answer: alert-success


194. சிந்து நதி எங்கு உற்பத்தியாகிறது?
See Answer: alert-success


195. சிந்து நதியின் துணை ஆறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


196. சிந்துநதியின் மிகப்பெரிய துணை ஆறு எது?
See Answer: alert-success


197. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வடிகாலமைப்பைக் கொண்ட ஆறு எது?
See Answer: alert-success


198. கங்கையாறு என்ன பெயரில் உற்பத்தியாகிறது?
See Answer: alert-success


199. பாகிரதி எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


200. கங்கை ஆற்றின் நீளம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


201. வடபகுதியிலிருந்து கங்கையில் கலக்கும் துணை ஆறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


202. தென்பகுதியிலிருந்து கங்கை ஆற்றில் கலக்கும் துணையாறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


203. வங்கதேசத்தில் கங்கை என்ன பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


204. எந்த இரு ஆறுகள் சேர்ந்து உலகிலேயே மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கியுள்ளன?
See Answer: alert-success


205. பிரம்மபுத்திரா ஆறு எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


206. பிரம்மபுத்ரா திபெத் பகுதியில் என்ன பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


207. சாங்போ என்றால் பொருள் என்ன?
See Answer: alert-success


208. பிரம்மபுத்திரா ஆறு எந்த மாநிலத்தின் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைகிறது?
See Answer: alert-success


209. பிரம்மபுத்ராவின் துணையாறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


210. பிரம்மபுத்திரா வங்காளதேசத்தில் என்ன பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


211. கங்கை ஆற்றுடன் பிரம்மபுத்ரா இணைந்து பிறகு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer: alert-success


212. தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?
See Answer: alert-success


213. மகாநதி ஆறு எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


214. மகாநதி எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பாய்கிறது?
See Answer: alert-success


215. மகாநதியின் முக்கிய துணையாறுகள் எவை ?
See Answer: alert-success


216. தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான நதி எது?
See Answer: alert-success


217. கோதாவரி நதியின் நீளம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


218. கோதாவரி நதி எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது ?
See Answer: alert-success


219. கோதாவரி வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer: alert-success


220. கோதாவரி ஆற்றின் துணை ஆறுகள் எவை?
See Answer: alert-success


221. கோதாவரி நதி ராஜமுந்திரி க்கு அருகில் என்ன இரண்டு கிளைகளாக பிரிகிறது?
See Answer: alert-success


222. கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் அமைந்துள்ள நன்னீர் ஏரி?
See Answer: alert-success


223. கிருஷ்ணா நதி எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


224. கிருஷ்ணா நதியின் நீளம் எவ்வளவு ?
See Answer: alert-success


225. தீபகற்ப ஆறுகளில் இரண்டாவது பெரிய நதி எது?
See Answer: alert-success


226. கிருஷ்ணா நதியின் துணையாறுகள் என்னென்ன ?
See Answer: alert-success


227. கிருஷ்ணா நதி எந்த இடத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது?
See Answer: alert-success


228. காவிரி ஆறு எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


229. காவிரியின் நீளம் எவ்வளவு?
See Answer: alert-success


230. தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படும் நதி எது ?
See Answer: alert-success


231. காவிரி நதியின் துணை ஆறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


232. காவிரி கர்நாடகாவில் என்ன ஆற்றுத் தீவுகளை உருவாக்குகிறது?
See Answer: alert-success


233. காவிரி எங்கு கொள்ளிடம் மற்றும் காவேரி என இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிகிறது?
See Answer: alert-success


234. மேற்கு நோக்கிப் பாயும் ஆறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


235. நர்மதை எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


236. நர்மதை ஆறு எத்தனை கிலோ மீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


237. மேற்கு நோக்கிப் பாயும் ஆறுகளில் மிக நீளமானது எது ?
See Answer: alert-success


238. நர்மதையின் ஆறுகளின் துணை ஆறுகள் என்னென்ன ?
See Answer: alert-success


239. தபதி ஆறு எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது?
See Answer: alert-success


240. தபதி ஆறு எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது?
See Answer: alert-success


241. தபதியின் துணை ஆறுகள் என்னென்ன?
See Answer: alert-success


3 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை