1. ஒளி என்ன வடிவில் பரவுகிறது?
See Answer:
alert-success

2. ஒளி செல்லும் பாதை எவ்வாறு அளிக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

3. ஒளிக்கதிர்களின் தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

4. ஒளியை வெளியிடும் பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

5. சில ஒளி மூலங்கள் தங்களுடைய சுய ஒளியை வெளியிடுகின்றன. இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

6. ஒளிப் பரவ எந்த ஊடகம் தேவை?
See Answer:
alert-success

7. ஒளியின் திசைவேகம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

8. ஒளியானது அலை வடிவில் செல்வதால் அது என்ன பண்புகளைப் பெற்றிருக்கும்?
See Answer:
alert-success

9. ஒளிக்கதிரொன்று ஓர் ஒளி புகும் ஊடகத்தில் இருந்து மற்றொரு ஒளிபுகும் ஊடகத்திற்குச் சாய்வாகச் செல்லும்போதும் ஒளிக்கதிர் தன் பாதையில் இருந்து விலகிச் செல்கிறது. ஒளிக்கதிரின் பாதையில் ஏற்படும் இந்த விலகல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

10. "ஒளிக்கதிர் ஓர் ஊடகத்தில் இருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும்போது படுகதிர், விலகுகதிர்,படுபுள்ளியில் விலகல் அடையும் பரப்புக்குச் செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன" இது என்ன விதி?
See Answer:
alert-success

11. "ஒளிக்கதிர் ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது ,படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும், விலகு கோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள தகவானது அவ்விரு ஊடகங்களின் ஒளிவிலகல் எண்களின் தகவிற்கு சமம். இவிவதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

12. எது ஒரு ஊடகத்தில் ஒளிக்கதிர் திசைவேகம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை தெரிவிக்கின்றது ?

See Answer:
alert-success

13. காற்றில் அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும் , மற்றொரு ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்க்கும் இடையே உள்ள தகவு எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

14. ஒளியின் திசைவேகமானது ஒளிவிலகல் எண் அதிகமுள்ள ஊடகத்தில் எவ்வாறு அமையும்?
See Answer:
alert-success

15. ஒளியின் திசைவேகமானது ஒளிவிலகல் எண் குறைவான ஊடகத்தில் எவ்வாறு அமையும்?
See Answer:
alert-success

16. ஓர் ஒளிக்கதிரானது அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது விலகு கதிர் எதை விட்டு விலகிச்செல்லும்?
See Answer:
alert-success

17. ஓர் ஒளிக்கதிரானது அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகு ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது விலகு கதிர் எதை நோக்கி விலகிச்செல்லும்?
See Answer:
alert-success

18. ஓர் ஒளி மூலமானது ஒரே ஒரு நிறத்தைக் கொண்ட ஒளியை வெளியிடுமானால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

19. வெள்ளொளி கற்றையானூஉ, கண்ணாடி, நீர் போன்ற ஒளிபுகும் ஊடகத்தில் ஒளிவிலகல் அடையும் போது அதில் உள்ள நிறங்கள் தனித்தனியாக பிரிகை அடைகின்றன. இந்நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

20. நிறங்களின் தொகுப்பானது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

21. நிற மாலை என்னென்ன நிறங்களை கொண்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

22. ஊடகத்தில் ஒளிக்கதிரின் விலகு கோணமானது எதைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது?

See Answer:
alert-success

23. கண்ணுறு ஒளியில் எந்த நிறம் மிக குறைந்த விலகுக் கோணத்தை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

24. கண்ணுறு ஒளியில் எந்த நிறம் மிக அதிகமாக விலகுக் கோணத்தை பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

25. எந்த விதிப்படி விலகு கோணமானது ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணை சார்ந்து அமையும்?
See Answer:
alert-success

26. ஒரு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் எதை சார்ந்தது?
See Answer:
alert-success

27. சூரிய ஒளி பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுழையும்போது வளிமண்டலத்தில் உள்ள பல்வேறு வாயு அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளால் அனைத்து திசைகளிலும் விலகல் அடைய செய்யப்படுகிறது.இந்த நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

28. ஒளிக்கற்றையின் தொடக்க மற்றும் இறுதி ஆற்றலை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒளிக்கதிர்களை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்? அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

29. சிதறல் அடையும் ஒளி கற்றையின் தொடக்க மற்றும் இறுதி ஆற்றல்கள் சமமாக இருப்பின் அச்சிதறல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

30. சிதறல் அடையும் ஒளிக்கற்றை தொடக்க மற்றும் இறுதி ஆற்றல்கள் சமமற்று இருப்பின் அச்சிதறல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

31. சிதறலை உண்டாக்கும் பொருளின் தன்மை மற்றும் அளவைப் பொறுத்து சிதறலை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம்?
See Answer:
alert-success

32. சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் வளிமண்டலத்திலுள்ள வாயு அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளால் சிதறடிக்கப்படு.ம் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

33. ஓர் ஒளிக்கதிர் சிதறல் அடையும் அளவானது அதன் அலைநீளத்தின் நான்மடிக்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும் என்பது என்ன விதி?
See Answer:
alert-success

34. எந்த விதியின் படி குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட நிறமானது அதிக அலைநீளம் கொண்ட நிறத்தை விட அதிகமாக சிதறல் அடையும் ?
See Answer:
alert-success

35. ஒளிச் சிதறலை ஏற்படுத்தும் துகளின் விட்டமானது, படும் ஒளிக்கதிரின் அலைநீளத்திற்குச் சமமாகவோ அல்லது அலை நீளத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன சிதறல் ஏற்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

36. மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்றொரு பொருளில் சம அளவில் விரவி இருப்பதை எவ்வாறு அழைக்கின்றோம்?
See Answer:
alert-success

37. ஒரு கூழ்மக் கரைசலில் உள்ள கூழ்மத்துகளால் ஒளிக்கதிர்கள் சிதறடிக்கப்படுகின்ற நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

38. ஒளிக்கதிரானது தூய திரவங்கள் மற்றும் ஒளிபுகும் தன்மை கொண்ட திண்மங்களில் உள்ள துகள்களுடன் இடைவினை புரிவதன் காரணமாக ஒளிக்கதிரின் அலைநீளம் மற்றும் அதிர்வெண்ணில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிகழ்வு எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

39. படுகதிர் அதிர்வெண்ணுக்குச் சமமான அதிர்வெண்ணைக் கொண்ட நிறமாலை வரிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

40. புதிய அதிர்வெண்களைக் கொண்ட நிறமாலை வரிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

41. படுகதிரின் அதிர்வெண்ணை விட குறைவான அதிர்வெண் கொண்ட நிறமாலை வரிகளை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் ?
See Answer:
alert-success

42. படுகதிரின் அதிர்வெண்ணை விட அதிகமான அதிர்வெண்ணைக் கொண்ட நிறமாலை வரிகளை எவ்வாறு அழைக்கின்றோம்?

See Answer:
alert-success

43. இரு பரப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட ஒளிபுகும் தன்மை கொண்ட ஊடகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

44. எந்த லென்ஸ் இருபுறமும் கோளக பரப்புகளை கொண்டதும் மையத்தில் தடித்தும் ஓரங்களில் மெலிந்தும் காணப்படும் ?
See Answer:
alert-success

45. குவிக்கும் லென்சுகள் என அழைக்கப்படுபவை எவை?
See Answer:
alert-success

46. எந்து லென்சு இருபுறமும் உள்நோக்கி குழிந்த கோளகப் பரப்புகளைக் கொண்டதும் மையத்தில் மெலிந்தும் ஓரங்களில் தடித்தும் காணப்படும் ?
See Answer:
alert-success

47. விரிக்கும் லென்சுகள் என அழைக்கப்படுபவை எவை?
See Answer:
alert-success

48. ஓர் இருபுற குவிலென்சின் ஒரு பரப்பு சமதள பரப்பாக அமைந்திருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

49. ஓர் இருபுற குழிலென்சின் ஒரு பரப்பு சமதள பரப்பாக அமைந்திருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

50. குவிலென்ஸில் பொருள் ஈறில்லா தொலைவில் வைக்கப்படும்போது, முதன்மை குவியத்தில் என்ன உருவாக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

51. ஒளிப்படக் கருவியில் பயன்படும் லென்சு எது?
See Answer:
alert-success

52. உருப்பெருக்கும் கண்ணாடிகள் ,நுண்ணோக்கிகள் ,தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நழுவப்படவீழ்த்திகள் போன்றவற்றில் பயன்படும் லென்சு?

See Answer:
alert-success

53. தூரப்பார்வை என்ற பார்வை குறைபாட்டை சரிசெய்ய பயன்படும் லென்சு எது?
See Answer:
alert-success

54. லென்சிற்க்கும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு குறையும்போது எவற்றுக்கு இடையேயான தொலைவு குறைகிறது ?
See Answer:
alert-success

55. கலிலியோ தொலைநோக்கியில் கண்ணருகு லென்சாக பயன்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

56. எந்த லென்ஸ் வெளியாட்களைத் தெரிந்துகொள்ள வீட்டின் கதவுகளில் ஏற்படுத்தப்படும் உளவுத் துளைகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

57. லென்சு சமன்பாடு என்ன?
See Answer:
alert-success

58. லென்சுகளின் கதிர் வரைபடங்களில் பல்வேறு தொலைவுகளை அளவிடுவதற்கு எந்த குறியீட்டு மரபு பயன்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

59. கார்டீசியன் குறியீட்டு மரபின்படி பொருள் எப்போதும் லென்சிற்கு எந்த பக்கம் வைக்கப்பட வேண்டும்?
See Answer:
alert-success

60. கார்டீசியன் குறியீட்டு மரபின்படி படுகதிரின் திசையில் மேற்கொள்ளப்படும் அளவீடுகளை எவ்வாறு கொள்ள வேண்டும்?
See Answer:
alert-success

61. கார்டீசியன் குறியீட்டு மரபின்படி படுகதிரின் திசைக்கு எதிர் திசையில் மேற்கொள்ளப்படும் அளவீடுகளை எவ்வாறு கொள்ள வேண்டும்?
See Answer:
alert-success

62. உருபெருக்கத்தின் மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தால் பிம்பம் எவ்வாறு கிடைக்கும் ?

See Answer:
alert-success

63. உருபெருக்கத்தின் மதிப்பு ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தால் பிம்பம் எவ்வாறு கிடைக்கும் ?
See Answer:
alert-success

64. லென்சை உருவாக்கும் ஒருவர் லென்ஸின் எவற்றை பற்றி அறிந்திருக்கவேண்டும்?
See Answer:
alert-success

65. 1/f=(μ-1) (1/R1-1/R2).... இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

66. லென்ஸ் சமன்பாடு மற்றும் லென்சை உருவாக்குவோர் சமன்பாடு ஆகியவை எந்த லென்சுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தக் கூடியவை ?
See Answer:
alert-success

67. லென்ஸ் ஒன்று தன் மீது விழும் ஒளிக்கதிர்களை குவிக்கும் அல்லது விரிக்கும் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

68. லென்சின் திறனின் SI அலகு ?
See Answer:
alert-success

69. லென்சின் குவிய தொலைவு எந்த அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

70. பெரும்பாலும் மெய் பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் லென்ஸ் எது?
See Answer:
alert-success

71. மாய பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் லென்சு?
See Answer:
alert-success

72. ஒரு மீட்டர் குவியத் தொலைவு கொண்ட லென்சின் திறன் என்பது எதற்கு சமம்?

See Answer:
alert-success

73. குறியீட்டு மரபின்படி குவிலென்சின் திறன் எவ்வாறாக கொள்ளப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

74. குறியீட்டு மரபின்படி குழிலென்சின் திறன் எவ்வாறாக கொள்ளப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

75. விழியானது ஏறத்தாழ எத்தனை அளவு விட்டம் கொண்ட கோள வடிவ அமைப்புடையது?
See Answer:
alert-success

76. கண்ணில் உள்ள எந்த வலிமையான சவ்வினால் கண்ணின் உள்ளுறுப்புகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

77. விழி கோளத்தின் முன் பகுதியில் காணப்படும் மெல்லிய ஒளிபுகும் படலம் எது?
See Answer:
alert-success

78. கண்ணில் ஒளிவிலகல் நடைபெறும் முக்கியமான பகுதி எது ?
See Answer:
alert-success

79. கண்ணின் நிறமுடைய பகுதி எது ?
See Answer:
alert-success

80. ஒளிப்படக் கருவியின் முகப்பை போன்று செயல்பட்டு கண் பார்வையின் உள்ளே நுழையும் ஒளிக்கதிர்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது எது?
See Answer:
alert-success

81. ஐரிசின் மையப்பகுதி எது?
See Answer:
alert-success

82. பொருளில் இருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் எதன் வழியாக விழித்திரையை அடைகின்றன?

See Answer:
alert-success

83. விழி கோளத்தில் பின்புற‌பரப்பின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

84. விழிலென்சானது எந்த தசைகளால் தாங்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

85. அருகில் உள்ள மற்றும் தொலைவில் உள்ள பொருள்களை தெளிவாக காண்பதற்கு ஏற்ப விழிலென்சு தன்னை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் தன்மை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

86. விழிலென்சு அதனுடைய குவியத் அளவை மாற்றி அமைப்பதற்கு எது உதவுகிறது ?
See Answer:
alert-success

87. இரு அடுத்தடுத்த ஒளித் துடிப்பு களுக்கு இடைப்பட்ட கால இடைவெளி எத்தனை வினாடியை விட குறைவாக இருந்தால் மனித கண்களால் அவற்றை தனித்தனியாக வேறுபடுத்தி அறிய இயலாது?
See Answer:
alert-success

88. இரு அடுத்தடுத்த ஒளித் துடிப்பு களுக்கு இடைப்பட்ட கால இடைவெளி 1/16 வினாடியை விட குறைவாக இருந்தால் மனித கண்களால் அவற்றை தனித்தனியாக வேறுபடுத்தி அறிய இயலாது. இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

89. மனிதக் கண் ஒன்றினால் தன் எதிரில் உள்ள பொருள்களை தெளிவாக காண கூடிய மிகச் சிறிய தொலைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

90. தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறு தொலைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

91. மனிதக் கண்ணின் அண்மைப் புள்ளி எந்த அளவில் இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

92. கன் ஒன்றினால் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ள பொருள்களை தெளிவாக காணமுடிகிறதோ அந்தப் புள்ளி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

See Answer:
alert-success

93. கிட்டப் பார்வை குறைபாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

94. விழிக்கோளம் சிறிது நீண்டு விடுவதால் ஏற்படும் குறைபாடு எது?
See Answer:
alert-success

95. எந்த குறைபாடு உள்ள மனிதர்களால் அருகில் உள்ள பொருள்களை தெளிவாக காண முடியும் ஆனால் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை காண முடியாது?
See Answer:
alert-success

96. தூரப்பார்வை குறைபாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

97. விழிக்கோளம் சுருங்குவதால் ஏற்படும் குறைபாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

98. சில மனிதர்களை ஒரே நேரத்தில் கிட்டப்பார்வை மற்றும் தூரப்பார்வை ஆகிய பார்வை குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்படும் போது அந்த குறைபாடானது எந்தெந்த லென்சு மூலம் சரி செய்யப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

99. என்ன குறைபாடு உடைய கண்களால் இணையான மற்றும் கிடைமட்ட கோடுகளை தெளிவாக காண இயலாது ?
See Answer:
alert-success

100. பார்வைச் சிதறல் குறைபாடு (Astigmatism) இதன் மூலம் சரி செய்யப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

101. கடிகாரம் பழுது பார்ப்பவர்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் செய்பவர்கள் மற்றும் பூக்கள் பூச்சிகளின் பாகங்களை உற்றுநோக்க பயன்படும் நுண்ணோக்கி எது?
See Answer:
alert-success

102. தடய அறிவியல் துறையில் கைரேகைகளை பகுத்தறிய பயன்படும் நுண்ணோக்கி எது?

See Answer:
alert-success

103. என்ன தொலைவினை குறைப்பதன் மூலம் நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்குத் திறனை அதிகரிக்கலாம்?
See Answer:
alert-success

104. கூட்டு நுண்ணோக்கி எத்தனை குவிலென்ஸ்களை கொண்டது ?
See Answer:
alert-success

105. பொருளுக்கு அருகில் உள்ள குறைந்த குவிய தூரம் கொண்ட குவிலென்ஸானது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

106. உற்று நோக்குபவருடைய கண்ணிற்கு அருகில் உள்ள அதிக விட்டமும் அதிக குவிய தூரமும் கொண்ட குவிலென்ஸ் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

107. கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்குத் திறனானது எளிய நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்குத் திறனை காட்டிலும் எத்தனை மடங்கு வரை அதிகமாக இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

108. நகரும் நுண்ணோக்கியின் மீச்சிற்றளவு என்ன?
See Answer:
alert-success

109. முதன் முதலில் தொலைநோக்கி எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

110. முதன்முதலில் தொலைநோக்கியை உருவாக்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

111. கெப்ளர் எந்த ஆண்டு தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார்?
See Answer:
alert-success

112. யார் உருவாக்கிய தொலைநோக்கி தற்கால வானியல் தொலைநோக்கியை ஒத்திருந்தது ?

See Answer:
alert-success

113. ஒளியியல் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொலைநோக்கிகள் எத்தனை வகையாக வகைப்படுத்தப் படுகின்றன? அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

114. கலிலியோ தொலை நோக்கி ,கெப்ளர் தொலைநோக்கி ,நிறமற்ற ஒளி விளக்கிகள் ஆகியவை எந்த தொலைநோக்கிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்?
See Answer:
alert-success

115. ஒளிவிலகல் தொலைநோக்கிகளில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

116. ஒளி எதிரொளிப்பு தொலைநோக்கியில் எது பயன்படுத்தப்படுகின்றன ?
See Answer:
alert-success

117. ஒளி எதிரொளிப்பு தொலைநோக்கிகள் எடுத்துக்காட்டுகள் எவை?
See Answer:
alert-success

118. தொலைநோக்கிகளை பயன்படுத்தி காணக்கூடிய பொருள்களைக் அடிப்படையாகக் கொண்டு எத்தனை வகையாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன ?அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

119. வானியல் தொலைநோக்கி களில் கிடைக்கும் பிம்பமானது எவ்வாறு இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

120. வானியல் தொலைநோக்கிகளுக்கும் நிலப் பரப்பு தொலைநோக்கிகளுக்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடு எது?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை