1. "மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும்" என்று இயற்கையை வாழ்த்தியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

2. உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் எது?
See Answer:
alert-success

3. "நீரின்று அமையாது உலகு" என கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

4. "மழை உழவுக்கு உதவுகிறது,விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது.நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழவேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளருகின்றன" இவ்வாறு கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

5. பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதிகளில் ஏரியை எவ்வாறு அழைப்பர்?
See Answer:
alert-success

6. மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

7. மக்கள் பருகுநீர் உள்ள நீர் நிலைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

8. கல்லணை யாரால் கட்டப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

9. கல்லணையின் நீளம் அகலம் உயரம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

10. நாட்டின் சிறந்த அரண்களுள் நீருக்கே முதலிடம் தருபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

11. இந்திய நீர் பாசனத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

12. சர் ஆர்தர் காட்டன் காவிரி பாசன பகுதி தனி பொறுப்பாளராக ஆங்கிலேய அரசால் எந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

13. சர் ஆர்தர் காட்டன் கல்லணைக்கு என்ன பெயரை சூட்டினார்
See Answer:
alert-success

14. சர் ஆர்தர் காட்டன் எந்த ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரம் அணையைக் கட்டினார்?
See Answer:
alert-success

15. சர் ஆர்தர் காட்டன் எந்த ஆண்டு தௌலீஸ்வரம் அணையை கட்டினார்?
See Answer:
alert-success

16. "தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப் பட்டவையாக விளங்குகின்றன "எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

17. குளித்தல் என்பதற்கு பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

18. "குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடி" எனக் கூறியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

19. தெய்வச் சிலைகளை குளிர்க்க வைப்பதை எவ்வாறு கூறுவர்?
See Answer:
alert-success

20. எந்த சிற்றிலக்கியத்தில் நீராடல் பருவம் என்று ஒரு பருவம் உண்டு?
See Answer:
alert-success

21. இறப்புச் சடங்கில் உடலை நீராட்டுவதற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

22. சனி நீராடு என்பது யாருடைய வாக்கு?
See Answer:
alert-success

23. கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்து அமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

24. மலைமுகட்டுத் தேக்கநீர் குத்திட்டு குதிப்பதற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

25. கடல் அருகே தோண்டி கட்டிய கிணறு என்ன?
See Answer:
alert-success

26. பெருகி ஓடும் நதிக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

27. பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்
See Answer:
alert-success

28. அடியில் இருந்து நீர் வருவதற்கு என்ன பெயர்
See Answer:
alert-success

29. வேளாண்மை பாசன நீர் தேக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்
See Answer:
alert-success

30. சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களால் அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

31. சிறியதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர் நிலைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

32. குளிப்பதற்கு ஏற்ற சிறு குளத்திற்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

33. அடிநிலத்து நீர் நில மட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்றுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

34. உவர்மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

35. அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

36. தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர் நிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

37. நீர்வரத்து மடையின்றி மழை நீரையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர் நிலைக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

38. கமலை நீர்பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறு ?
See Answer:
alert-success

39. முல்லைப் பெரியாறு அணையை கட்டியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

40. " பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும்"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer:
alert-success

41. கவிஞர் தமிழ்ஒளியின் காலம் என்ன?
See Answer:
alert-success

42. கவிஞர் தமிழ்ஒளி எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

43. கவிஞர் தமிழ்ஒளி யாருடைய மாணவராக விளங்கியவர்?
See Answer:
alert-success

44. "பூவிரித்த புதுமதுப் பொங்கிட" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

45. "... காடெல்லாம் கழைக்கரும்பு காவெல்லாம் குழைக்கரும்பு.."இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

46. "நாளிகே ரஞ்செ ருந்தி நறுமலர் நரந்தம் எங்கும்"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

47. அடியவர் பெருமையை ஓரடியில் கூறும் நூல் எது
See Answer:
alert-success

48. திருத்தொண்டத்தொகை நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:
alert-success

49. திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:
alert-success

50. பெரிய புராணம் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

51. சேக்கிழார் எந்த இரண்டு நூல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பெரிய புராணத்தை இயற்றினார்?
See Answer:
alert-success

52. பெரியபுராணத்தில் எத்தனை சிவனடியார்களின் சிறப்புகளை விளக்கி பாடப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

53. பெரியபுராணம் என அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன?
See Answer:
alert-success

54. சேக்கிழாரின் காலம் என்ன
See Answer:
alert-success

55. சேக்கிழார் யாருடைய அவையில் முதலமைச்சராக இருந்தார்
See Answer:
alert-success

56. "பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வலவ" என்று சேக்கிழாரை பாடியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

57. "வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே, நீங்களெல்லாம் கானலின் நீரோ" இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

58. முன்னோர்கள் "நீர்நிலைகளை உருவாக்குபவர்களை" எவ்வாறு போற்றினர் ?
See Answer:
alert-success

59. "மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

60. "நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே" இவரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

61. "உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்"இவரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

62. "உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே"இவரிகள் எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

63. "மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே"இப் புறநானூற்றுப் பாடலில் குடபுலவியனார் யாரைப் பற்றிப் பாடினால்?
See Answer:
alert-success

64. எந்த நூல் பண்டைத் தமிழர்களின் அரிய வரலாற்றுச் செய்திகள் அடங்கிய பண்பாட்டுக் கருவூலமாகத் திகழ்கிறது ?
See Answer:
alert-success

65. "குளம்தொட்டுக் கோடு பதித்து வழிசீத்து உடன்தொட்டு உழுவயல் ஆக்கி"-இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

66. "உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே " வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

67. "உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே "இவ்வரிகள் எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

68. "யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

69. "யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்"இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

70. "சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே! நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே!" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

71. "சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே! நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே!" இவ்வரிகள் இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

72. "உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே" வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

73. தண்ணீர் என்னும் சிறுகதையை எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

74. கந்தர்வனின் இயற்பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

75. கந்தர்வன் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்
See Answer:
alert-success

76. கந்தர்வனின் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

77. குமுளி எனும் கவிதையை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

78. "கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் - பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன்" இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

79. அழகின் சிரிப்பு -ஆசிரியர் யார்
See Answer:
alert-success

80. தண்ணீர் தண்ணீர் -ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

81. தண்ணீர் தேசம் -ஆசிரியர் யார்
See Answer:
alert-success

82. வாய்க்கால் மீன்கள் -ஆசிரியர்
See Answer:
alert-success

83. மழைக்காலமும் குயிலோசையும்- ஆசிரியர் யார் ?
See Answer:
alert-success

84. ஒரு கிலோ ஆப்பிள் உற்பத்தி செய்ய எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

85. ஒரு கிலோ சர்க்கரை உற்பத்தி செய்ய எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

86. ஒரு கிலோ அரிசியை உற்பத்தி செய்ய எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

87. ஒரு கிலோ காபி கொட்டையை உற்பத்தி செய்ய எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

88. "கண்ணுக்குப் புலப்படாத தண்ணீரும் புலப்படும் உண்மைகளும்" ஆசிரியர் யார்
See Answer:
alert-success

2 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை