1. ஒரு நாட்டின் நிர்வாகமானது எந்த அடிப்படை கொள்கைகளை சார்ந்து உள்ளது என்பதை பிரதிபலிக்கும் அடிப்படை சட்டமே ______ஆகும்
See Answer:
alert-success

2. அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கை முதன் முதலில் எங்கு தோன்றியது
See Answer:
alert-success

3. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை எதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

4. அமைச்சரவைத் தூதுக்குழு திட்டம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

5. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் எத்தனை மாகாண பிரதிநிதிகள் இடம்பெற்றனர்
See Answer:
alert-success

6. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் எத்தனை சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றனர்
See Answer:
alert-success

7. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் பலுசிஸ்தான் சார்பில் எத்தனை பேர் இடம்பெற்றனர்
See Answer:
alert-success

8. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் சார்பில் எத்தனை பேர் இடம்பெற்றனர்
See Answer:
alert-success

9. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் மொத்தம் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இடம் பெற்றனர்
See Answer:
alert-success

10. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடந்தது
See Answer:
alert-success

11. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிகத் தலைவராக இருந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

12. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் யார்
See Answer:
alert-success

13. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் கூட்டத் தொடர் எத்தனை அமர்வுகளாக நடைபெற்றது
See Answer:
alert-success

14. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் கூட்டத் தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெற்றது
See Answer:
alert-success

15. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் கூட்டத்தின் போது எத்தனை திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன
See Answer:
alert-success

16. சட்ட வரைவு குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் ?
See Answer:
alert-success

17. இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என அறியப்படுபவர் யார்
See Answer:
alert-success

18. இந்திய அரசியலமைப்பு எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
See Answer:
alert-success

19. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட போது எத்தனை பாகங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பில் இருந்தன
See Answer:
alert-success

20. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட போது எத்தனை சட்டபிரிவுகள் இந்திய அரசியலமைப்பில் இருந்தன
See Answer:
alert-success

21. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட போது எத்தனை அட்டவணைகள் இந்திய அரசியலமைப்பில் இருந்தன
See Answer:
alert-success

22. எப்போது இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது
See Answer:
alert-success

23. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் யாரால் கைப்பட எழுதப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

24. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் எந்த பாணியில் கைப்பட எழுதப்பட்டது
See Answer:
alert-success

25. உலகிலுள்ள எழுதப்பட்ட அனைத்து அரசியலமைப்புகளைவிடவும் மிக நீளமான அரசியலமைப்பு?
See Answer:
alert-success

26. அரசியலமைப்பிற்கு அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை என்பதை குறிக்கும் சொல் எது?
See Answer:
alert-success

27. அரசியலமைப்பின் திறவுகோல் எனக் குறிப்பிடப்படுவது எது
See Answer:
alert-success

28. குறிக்கோள் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

29. குறிக்கோள் தீர்மானம் எப்போது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

30. முகவுரை எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

31. எந்த ஆண்டு 42வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது
See Answer:
alert-success

32. 42வது சட்ட திருத்தத்தின்படி முகவுரையில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட மூன்று புதிய சொற்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

33. எந்த சொற்களுடன் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை தொடங்குகிறது?
See Answer:
alert-success

34. இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரம் எது?
See Answer:
alert-success

35. எந்த ஆண்டு பிரெஞ்சு புரட்சியின்போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியன முக்கிய முழக்கமாகின?
See Answer:
alert-success

36. சிட்டிசன் எனும் சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

37. சிவிஸ் எனும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

38. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தப் பாகம், சட்டப்பிரிவுகள் குடியுரிமை பற்றி விளக்குகின்றன?
See Answer:
alert-success

39. எந்த ஆண்டு இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்டது
See Answer:
alert-success

40. இந்திய குடியுரிமை சட்டம் எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

41. இந்திய குடியுரிமை சட்டம் வழங்கிய காமன்வெல்த் குடியுரிமை எந்த ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தத்தின்படி நீக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

42. குடியுரிமை சட்டம் 1955 குடியுரிமை பெற எத்தனை வழிகளை பரிந்துரை செய்கிறது
See Answer:
alert-success

43. குடியுரிமை சட்டம் 1955 பரிந்துரை செய்யும் 5 வழிகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

44. எந்த நாளன்று அல்லது அதற்குப் பின்னரோ இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் இந்திய குடிமக்களாக கருதப்படுகின்றனர்?
See Answer:
alert-success

45. குடியுரிமை சட்டம் 1955 படி எந்த வழிகளில் குடியுரிமையை இழக்கலாம்?
See Answer:
alert-success

46. குடியுரிமை சட்டம் 1955 இன் படி உரிமையை இழக்க பரிந்துரைக்கப்படும் முறைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

47. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த பகுதி அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி கூறுகிறது?
See Answer:
alert-success

48. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த சட்டப்பிரிவுகள் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி கூறுகின்றன?
See Answer:
alert-success

49. முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு எத்தனை அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியது
See Answer:
alert-success

50. தற்போது எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் உள்ளன
See Answer:
alert-success

51. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தப் பகுதி இந்தியாவின் மகாசாசனம் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

52. சமத்துவ உரிமை பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

53. சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

54. சுதந்திர உரிமை பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

55. சமயச் சார்பு உரிமை பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள்
See Answer:
alert-success

56. கல்வி கலாச்சார உரிமை பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள்
See Answer:
alert-success

57. அரசியமைப்பு கூப்பிட்டு தீர்வு காணும் உரிமை எந்த பிரிவின்கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

58. கீழுள்ள பிரிவுகளின்படி பிரிவுகளின் சட்டங்களை குறிப்பிடுக: பிரிவு 14
See Answer:
alert-success

59. பிரிவு 15
See Answer:
alert-success

60. பிரிவு 16
See Answer:
alert-success

61. பிரிவு 17-
See Answer:
alert-success

62. பிரிவு 18
See Answer:
alert-success

63. பிரிவு 19
See Answer:
alert-success

64. பிரிவு 20
See Answer:
alert-success

65. பிரிவு 21
See Answer:
alert-success

66. பிரிவு 21A
See Answer:
alert-success

67. பிரிவு 22
See Answer:
alert-success

பிரிவு 23
See Answer:
alert-success

பிரிவு 24
See Answer:
alert-success

பிரிவு 25
See Answer:
alert-success

71. பிரிவு 26
See Answer:
alert-success

72. பிரிவு 27
See Answer:
alert-success

73. பிரிவு 28
See Answer:
alert-success

74. பிரிவு 29
See Answer:
alert-success

பிரிவு 30
See Answer:
alert-success

பிரிவு 32
See Answer:
alert-success

77. அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலில் இருந்து சொத்துரிமை எத்தனையாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி நீக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

78. 44வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

79. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின்படி சொத்துரிமை நீக்கப்படுவதற்கு முன் இருந்தது?
See Answer:
alert-success

80. தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்தப் பகுதி மற்றும் பிரிவின்கீழ் சொத்துரிமை ஒரு சட்ட உரிமையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

81. குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளுடன் தொடர்புடைய முதல் எழுதப்பட்ட ஆவணம் எது?
See Answer:
alert-success

82. உரிமைகள் பட்டயம் யாரால் வெளியிடப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

83. எந்த ஆண்டு உரிமைகள் பட்டயம் வெளியிடப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

84. இங்கிலாந்து மன்னரால் வெளியிடப்பட்ட உரிமைகள் பட்டயம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

85. நீதிமன்ற முத்திரையுடன் நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படும் கட்டளை அல்லது ஆணை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்
See Answer:
alert-success

86. சில சட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் தடைசெய்ய நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படும் ஆணையின் பெயரென்ன?
See Answer:
alert-success

87. உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்கள் எத்தனை வகையான நீதிப்பேராணை வெளியிட அதிகாரம் பெற்றுள்ளன
See Answer:
alert-success

88. நீதிமன்றங்கள் வெளியிடும் ஐந்து வகையான நீதிப் பேராணைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

89. அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் என அழைக்கப்படுவது எது ?
See Answer:
alert-success

90. உச்ச நீதிமன்றம் ஏன் அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் என அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

91. சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்படுவதில் இருந்து பாதுகாக்கும் நீதிப்பேராணை எது?
See Answer:
alert-success

92. மனுதாரர் சட்ட உதவியுடன் தனது மனு தொடர்பான பணியினை சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இருந்து நிறைவேற்றிக்கொள்ள முடியும் இது எவ்வகை நீதிப்பேராணை?
See Answer:
alert-success

93. எந்த நீதிப்பேராணை ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் தனது சட்ட எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை தடுக்கிறது ?
See Answer:
alert-success

94. எந்த நீதிப்பேராணையின் மூலம் உயர் நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவிட முடியும்?
See Answer:
alert-success

95. என்ன பேராணை சட்டத்திற்குப் புறம்பாக தகாத முறையில் அரசு அலுவலகத்தை கைப்பற்றுவதை தடைசெய்கிறது?
See Answer:
alert-success

96. எந்த பிரிவின் கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டும்பொழுது சட்டப் பிரிவு 19ன் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரம் தாமாகவே நிறுத்தப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

97. எந்த சூழ்நிலையிலும் குடியரசுத் தலைவரால் எந்த அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமைகளை தடை செய்ய முடியாது?
See Answer:
alert-success

98. அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தில் எந்த பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

99. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சட்ட பிரிவுகள் அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகளை குறிப்பிடுகின்றன?
See Answer:
alert-success

100. அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் பொருளடக்கம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் எத்தனை பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன
See Answer:
alert-success

101. அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் இன் மூன்று பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

102. அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகளின் நோக்கமென்ன
See Answer:
alert-success

103. அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகளை இந்திய அரசமைப்பின் புதுமையான சிறப்பம்சம் என கூறியவர் யார்
See Answer:
alert-success

104. இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தப் பிரிவு திருத்தப்பட்டு பிரிவு 21A சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

105. பிரிவு 21Aஇல் தொடக்கக் கல்வியை அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது எத்தனையாவது அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

106. 86 வது சட்டத்திருத்தம் எந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது
See Answer:
alert-success

107. ECCE-என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
See Answer:
alert-success

108. பிரிவு 21A ன் கீழ் எத்தனை வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு முன்பருவ மழலையர் கல்வியை வழங்க அறிவுறுத்துகிறது?
See Answer:
alert-success

109. அடிப்படை உரிமைகள் எந்த அரசியலமைப்பில் இருந்து பெறப்பட்டவை
See Answer:
alert-success

110. அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் எந்த அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது
See Answer:
alert-success

111. இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கடமைகள் என்பவை எந்த அரசியலமைப்பின் தாக்கத்தால் சேர்க்கப்பட்டவை ?
See Answer:
alert-success

112. அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆராய பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கமிட்டி எது?
See Answer:
alert-success

113. சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

114. எத்தனையாவது சட்டத்திருத்தம் நமது அரசியலமைப்பில் குடிமக்களின் பொறுப்புகள் சிலவற்றை சேர்த்தது
See Answer:
alert-success

115. 42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது
See Answer:
alert-success

116. அரசியலமைப்பின் கடமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்தப் பகுதியில் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

117. IV A பகுதி எந்த ஒரே ஒரு பிரிவை மட்டும் கொண்டது
See Answer:
alert-success

அடிப்படை கடமைகள் உருவாக்கப்பட்டபோது எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் இருந்தது
See Answer:
alert-success

119. தற்போது எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் உள்ளன
See Answer:
alert-success

120. இறுதியாக எந்த ஆண்டு பதினோராவது அடிப்படை கடமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
See Answer:
alert-success

121. 11வது அடிப்படைக் கடமையாக இயற்றப்பட்டது எது?
See Answer:
alert-success

122. மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான அதிகாரப் பகிர்வு பட்டியலில் எத்தனை பட்டியல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

123. மூன்று அதிகாரப்பகிர்வு பட்டியல்கள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

124. மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான பட்டியலில் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை எது பெற்றுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

125. மத்திய அரசு பட்டியலில் தற்போது எத்தனை துறைகள் உள்ளன
See Answer:
alert-success

126. மாநில அரசு பட்டியலில் தற்போது எத்தனை துறைகள் உள்ளன
See Answer:
alert-success

127. பொதுப்பட்டியலில் தற்போது எத்தனை துறைகள் உள்ளன
See Answer:
alert-success

128. எந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தத்தின்படி மாநிலப் பட்டியலிலிருந்து 5 துறைகள் பொதுப் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

129. மாநிலப் பட்டியலில் இருந்து பொதுப் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்ட 5 துறைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

130. மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பொதுப்பட்டியலில் உள்ள துறைகள் குறித்து சட்டம் இயற்றும் பொழுது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் எது இயற்றும் சட்டமே இறுதியானது?
See Answer:
alert-success

131. தமிழக அரசு மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்து முழுவதுமாக ஆராய யாருடைய தலைமையின்கீழ் மூவர் குழு ஒன்றை நியமித்து?
See Answer:
alert-success

132. டாக்டர் பி.வி ராஜமன்னார் குழு எந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

133. மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி சார்ந்த உறவுகளைப் பற்றி விளக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பகுதி மற்றும் சட்டப் பிரிவு என்ன?
See Answer:
alert-success

134. எந்தப் பிரிவின் கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட நிதிக் குழு பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மத்திய அரசால் சில வரிகள் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மத்திய அரசாலும் மாநில அரசாலும் பிரித்துக்க்கொள்ளப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

135. மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவினை விசாரிக்க முன்னாள் பிரதமர் திருமதி.இந்திராகாந்தி அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட குழு எது?
See Answer:
alert-success

136. சர்க்காரியா குழு எந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

137. சர்க்காரியா குழுவின் 247 பரிந்துரைகளில் எத்தனை பரிந்துரைகளை மத்திய அரசு செயல்படுத்தியது ?
See Answer:
alert-success

138. எந்த ஆண்டு மாநிலங்களுக்கிடையிலான குழு அமைக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

139. அலுவலக மொழிகள் பற்றி விவரிக்கும் சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

140. அரசியலமைப்பின் எந்த சட்ட பகுதி அலுவலக மொழிகள் பற்றி விவரிக்கின்றன?
See Answer:
alert-success

141. முதலாவது மொழி குழு எந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

142. முதலாவது மொழி குழு தனது அறிக்கையை எந்த ஆண்டு சமர்ப்பித்தது
See Answer:
alert-success

143. முதலாவது மொழி குழு அறிக்கையின் தொடர்ச்சியாக நாடாளுமன்றம் எந்த ஆண்டில் அலுவலக மொழி சட்டம் இயற்றியது
See Answer:
alert-success

144. எந்த ஆண்டு அலுவலக மொழிகள் திருத்தச் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

145. மொழிகள் அரசியலமைப்பின் எத்தனையாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

146. தொடக்கத்தில் எத்தனை மொழிகள் அரசியலமைப்பின் அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தன?
See Answer:
alert-success

147. தற்போது எத்தனை அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் அட்டவணையில் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

148. எந்த ஆண்டு இந்திய அரசு செம்மொழிகள் எனும் புதிய வகைப்பாட்டினை ஏற்படுத்த தீர்மானித்தது
See Answer:
alert-success

149. தற்போதுவரை எத்தனை மொழிகள் செம்மொழி தகுதியைப் பெற்றுள்ளன
See Answer:
alert-success

150. முதன் முதலில் செம்மொழி தகுதியைப் பெற்ற மொழி எது
See Answer:
alert-success

151. தமிழ் மொழி எந்த ஆண்டு செம்மொழி தகுதியைப் பெற்றது
See Answer:
alert-success

152. சமஸ்கிருதம் எந்த ஆண்டு செம்மொழித் தகுதியைப் பெற்றது
See Answer:
alert-success

153. தெலுங்கு எந்த ஆண்டு செம்மொழி தகுதியைப் பெற்றது
See Answer:
alert-success

154. கன்னடம் எந்த ஆண்டு செம்மொழி தகுதியைப் பெற்றது
See Answer:
alert-success

155. மலையாளம் எந்த ஆண்டு செம்மொழி தகுதியைப் பெற்றது
See Answer:
alert-success

156. ஒடியா எந்த ஆண்டு செம்மொழி தகுதியைப் பெற்றது
See Answer:
alert-success

157. அரசியலமைப்பின் எத்தனை வகையான அவசர நிலைகள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

158. மூன்று வகை அவசர நிலைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

159. தேசிய அவசர நிலையின் சட்டப்பிரிவு என்ன
See Answer:
alert-success

160. தேசிய அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம்
See Answer:
alert-success

161. எப்போது தேசிய அவசரநிலை கொண்டுவரப்படும் ?
See Answer:
alert-success

162. போர் அல்லது வெளிநாட்டினர் ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

163. ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

164. தேசிய அவசரநிலை எந்தெந்த ஆண்டுகளில் அறிவிக்கப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

165. மாநில அவசரநிலை எந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் அறிவிக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

166. மாநில அவசர நிலை 352ன்ப்படி நடைமுறையில் இருந்தாலும் அல்லது தேர்தல் ஆணையம் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்துவதற்கு தகுந்த சூழல் இல்லை என்று சான்றிதழ் அளித்தாலும் எத்தனை ஆண்டுகள் தாண்டி தொடரமுடியும்?
See Answer:
alert-success

167. மாநில அவசர நிலையின் அதிகபட்ச காலம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

168. இந்தியாவில் முதன் முறையாக எந்த ஆண்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது
See Answer:
alert-success

169. இந்தியாவில் முதன் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது
See Answer:
alert-success

170. நிதி சார்ந்த அவசரநிலை எந்த சட்டப் பிரிவின் கீழ் அறிவிக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

171. நிதி சார்ந்த அவசர நிலையின் போது மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் படிகள் யாருடைய ஆணையின் மூலம் குறைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

172. "அமெண்ட்மெண்ட்" எனும் சொல்லின் பொருள் என்ன
See Answer:
alert-success

173. அரசியலமைப்பின் எந்தப் பகுதி அரசியல் அமைப்பினை சட்ட திருத்தம் செய்வது பற்றிய நடைமுறைகளை தெரிவிக்கிறது
See Answer:
alert-success

174. அரசியலமைப்பின் எந்தப் சட்டப்பிரிவு அரசியல் அமைப்பினை சட்ட திருத்தம் செய்வது பற்றிய நடைமுறைகளை தெரிவிக்கிறது ?
See Answer:
alert-success

175. அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்யப்படும்போது நாடாளுமன்றத்தின் எந்த அவைகளில் அரசியல் சட்டத்திருத்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும்?
See Answer:
alert-success

176. அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தத்தை எவற்றால் மட்டுமே கொண்டு வரமுடியும்?
See Answer:
alert-success

177. அரசியலமைப்பின் 368 ஆவது சட்டப்பிரிவு எத்தனை வகைகளில் அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தங்களை செய்ய வழிவகை செய்கிறது?
See Answer:
alert-success

178. மூன்று சட்டத்திருத்த வழிமுறைகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

179. அரசியலமைப்பின் எத்தனையாவது சட்டத்திருத்தம் சிறிய அரசியலமைப்பு என அறியப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

180. எந்த ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான தேசிய சீராய்வு ஆணையம் இந்திய அரசால் அமைக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

181. அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய யாருடைய தலைமையில் தேசிய சீராய்வு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

182. அரசின் பல்வேறு நிலைகள் அவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு மற்றும் பங்களிப்புகள் குறித்து புதிய நோக்கத்தோடு ஆராய யாருடைய தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

183. எம்.எம்.பூஞ்சி ஆணையம் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

8 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை