1. முகலாயப் பேரரசை நிறுவியவர் யார்

See Answer:

2. எந்த ஆண்டு முகலாய பேரரசு நிறுவப்பட்டது

See Answer:

3. முகலாயப் பேரரசு நிறுவப்பட காரணமாக இருந்தபோர் எது

See Answer:

4. முகலாயப் பேரரசின் காலகட்டம் என்ன

See Answer:

5. முகலாயப் பேரரசு அதனுடைய அதிகாரத்தின் உச்சத்தில் இருந்த பொழுது எங்கு வரை பரவியிருந்தது

See Answer:

6. பாபரின் இயற்பெயர் என்ன

See Answer:

7. மத்திய ஆசியாவில் இருந்த துருக்கிய இனக்குழுவின் பெயர் என்ன

See Answer:

8. ஈரானை ஆட்சி செய்த அரச வம்சத்தினர் யார்

See Answer:

9. பாபர் எத்தனை வயது சிறுவனாக இருந்தபோது தனது தந்தையிடமிருந்து சாமர்கண்ட்டை பெற்றார்

See Answer:

10. பாபர் எந்த வம்சத்தைச் சார்ந்தவர்

See Answer:

11. பாபர் எந்த காலகட்டத்தில் பேரா மற்றும் சியால்கோட் லாகூர் ஆகியவற்றின் மீது படையெடுத்தார்

See Answer:

12. பாபர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வர வேண்டும் என்ற வேண்டுதலோடு பாபருக்கு தூதுக் குழுக்களை அனுப்பியவர் யார்

See Answer:

13. பாபர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்தபோது முதலில் யாருடன் போர் புரிந்தார்

See Answer:

14. பாபர் தௌலத்கான் லோடியை எந்த இடத்தில் வென்றார்

See Answer:

15. முதலாம் பானிபட் போர் நடைபெற்ற நாள் எது

See Answer:

16. வெடிமருந்து முதன் முதலில் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

See Answer:

17. வெடிமருந்து எப்போது ஐரோப்பாவை அடைந்தது

See Answer:

18. கான்வா போர் நடைபெற்றது எப்போது?

See Answer:

19. கான்வா போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது?

See Answer:

20. ராணா சங்கா எந்த இடத்தினுடைய அரசன்

See Answer:

21. ராணுவ சங்காவின் படைகள் பாபரை எதிர்த்து யாருடன் கூட்டணி அமைத்தன ?

See Answer:

22. சந்தேரி போர் நடைபெற்ற ஆண்டு

See Answer:

23. சந்தேரி போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது

See Answer:

24. ஆப்கானியர் களுக்கு எதிராக பாபர் மேற்கொண்ட இறுதிப்போர் எது

See Answer:

25. காக்ரா போர் நடைபெற்ற ஆண்டு

See Answer:

26. காக்ரா போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது

See Answer:

27. காக்ரா ஆறு எந்த நதியின் துணை நதி

See Answer:

28. பாபர் எப்போது காலமானார்

See Answer:

29. பாபர் எந்த மொழிகளில் புலமை பெற்றிருந்தார்

See Answer:

30. பாபரின் நினைவு குறிப்புகள் பற்றிய நூலின் பெயர் என்ன

See Answer:

31. எப்போது சுனார் கோட்டையை ஹுமாயுன் முற்றுகையிட்டார்

See Answer:

32. சுனார் கோட்டை எந்த இடத்தில் அமைந்திருந்தது

See Answer:

33. ஹுமாயூன் டெல்லியில் எந்த புதிய நகரை உருவாக்கினார்

See Answer:

34. ஹுமாயுன் குஜராத்தையும் மாளவத்தையும் கைப்பற்றி அவற்றை தனது சகோதரரான யாரிடம் பொறுப்பில் விட்டார்

See Answer:

35. சௌசா போர் நடைபெற்ற ஆண்டு எது

See Answer:

36. சௌசா போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது

See Answer:

37. கன்னோசி போர் நடைபெற்ற ஆண்டு

See Answer:

38. கன்னோசி போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது

See Answer:

39. ஷெர்ஷாவின் இயற்பெயர் என்ன

See Answer:

40. எந்தக் கோட்டையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஷெர்ஷா இறந்தார்

See Answer:

41. ஷெர்ஷா எந்த ஆண்டு இறந்தார்

See Answer:

42. ஷேர்சாவிற்கு பின் பதவி ஏற்றவர் யார்

See Answer:

43. தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிராமங்களில் களவுபோகும் பொருட்களுக்கு கிராம தலைவரே பொறுப்பு என சட்டம் கொண்டு வந்தவர் யார்

See Answer:

44. "விவசாயி சீர்குலைந்தால் அரசன் சீர்குலைவான்" என நம்பியவர் யார்

See Answer:

45. யாருடைய காலத்தில் தங்க வெள்ளி செப்புக்காசுகளில் இடம்பெறும் உலோகங்களின் தரஅளவு வரையறை செய்யப்பட்டது

See Answer:

46. ஜாகிர்தாரி முறை எந்த வம்ச காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்றது

See Answer:

47. குறிப்பிட்ட பகுதியில் வரிவசூல் செய்கின்ற அதிகாரமும் அப்பகுதியை நிர்வகிக்கும் அதிகாரமும் அரசாங்கத்தை சார்ந்த ஒரு அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்படும் இந்த முறைக்கு பெயர் என்ன

See Answer:

48. பாரசீக மொழியில் ஜமீன்தார் என்ற வார்த்தையின் பொருள் என்ன

See Answer:

49. சிந்து பகுதியில் இருந்து வங்காளத்தில் சோனார்கான் வரையிலான முக்கிய பெருவெழியை செப்பனிட்டவர் யார்?

See Answer:

50. ஷெர்ஷா குஜராத் கடற்கரை துறைமுகங்களை எந்த நகரோடு இணைக்கும் புதிய சாலைகளை அமைத்தார்

See Answer:

51. அனைத்து சாலைகளிலும் அமைக்கப்பட்ட சத்திரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன

See Answer:

52. ஷெர்ஷா எந்த முஸ்லிம் பிரிவைச் சார்ந்தவர் ஆவார்

See Answer:

53. ஷெர்ஷாவின் நிதி நிர்வாக முறையை அடித்தளமாக கொண்டவர்கள் யார்

See Answer:

54. ஷெர்ஷா எங்கு புதிய நகரத்தை நிர்மாணிக்க தொடங்கினார்

See Answer:

55. ஷெர்ஷா நிர்மாணிக்க தொடங்கிய புதிய நகரம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

56. ஷெர்ஷாவின் கல்லறை மாடத்தை எங்கு கட்டினார்

See Answer:

57. ஹூமாயூன் எந்தப் படை உதவியுடன் மீண்டும் காந்தகாரையும் காபூலையும் கைப்பற்றினார்

See Answer:

58. "வாழ்க்கை முழுவதும் தவறி விழுந்த ஹுமாயுன் வாழ்க்கையை விட்டே தவறி விழுந்து இறந்தார்" என கூறியவர் யார்?

See Answer:

59. அக்பர் எப்போது பிறந்தார்

See Answer:

60. அக்பரின் எத்தனையாவது வயதில் அவருக்கு முடிசூட்டப்பட்டது

See Answer:

61. அக்பர் யாருடைய பாதுகாப்பில் ஆட்சி செய்தார்

See Answer:

62. இரண்டாம் பானிபட் போர் எப்போது நடைபெற்றது

See Answer:

63. இரண்டாம் பானிபட் போர் அக்பர் மற்றும் யாருடன் நடைபெற்றது?

See Answer:

64. அக்பரின் முதல் நான்காண்டு ஆட்சி காலத்தில் பகர ஆளுநராக இருந்தவர் யார்

See Answer:

65. பைராம் கானின் மகன் அப்துர் ரஹீம் என்ன பட்டத்துடன் அக்பரின் அவையில் இருந்தார்

See Answer:

66. எப்போது மாளவம் பாஜ்பகதூரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டு அவர் அக்பரின் அரசவையில் ஒரு மான்சப்தாராக ஆக்கப்பட்டார்

See Answer:

67. அக்பர் ஆக்ரா கோட்டையின் பிரதான வாசலில் யாருடைய சிலைகளை நிறுவினார்

See Answer:

68. அக்பர் முசாபர்ஷாவிடமிருந்து எப்போது குஜராத்தை கைப்பற்றினார்

See Answer:

69. பீகார் வங்காளம் ஆகிய பகுதிகளை ஆண்டு வந்த தாவுத் கான் அக்பரால் எப்போது தோற்கடிக்கப்பட்டார்

See Answer:

70. காஷ்மீர் மற்றும் சிந்து அக்பரால் எப்போது கைப்பற்றப்பட்டது

See Answer:

71. எப்போது அக்பரால் சாந்த்பீபியிடமிருந்து பெரார் கைப்பற்றப்பட்டது?

See Answer:

72. எப்போது அக்பர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார்

See Answer:

73. இந்து புனித யாத்திரைகளின் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த எந்த வரியை அக்பர் நீக்கினார்

See Answer:

74. ஆம்பர் நாட்டு அரசர் ராஜா பார்மால் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்?

See Answer:

75. ஹர்க்காபாய் பின்னாளில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்

See Answer:

76. ஹால்டிக்காட் போர் எப்போது நடைபெற்றது

See Answer:

77. ஹால்டிக்காட் போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது

See Answer:

78. தொடக்கத்தில் அக்பரின் தலைநகரமாக இருந்த நகரம் எது

See Answer:

79. அக்பர் உருவாக்கிய புதிய தலை நகரம் எது?

See Answer:

80. அக்பர் அறிமுகம் செய்த நிர்வாக முறையின் பெயர் என்ன

See Answer:

81. மன்சப்தாரி இரு வகைப்பட்ட தகுதிகள் என்னென்ன?

See Answer:

82. ஒவ்வொரு மன்சப்தாரி பெரும் ராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறிக்கும் சொல்

See Answer:

83. ஒவ்வொரு மன்சப்தாரின் கீழ் இருக்கும் குதிரைகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் சொல்

See Answer:

84. அக்பர் இஸ்லாமை புறக்கணித்தார் என குற்றம் சாட்டிய வரலாற்று அறிஞர் யார்

See Answer:

85. இபாதத் கானா விவாதங்களை அக்பர் எப்போது நிறுத்தினார்

See Answer:

86. கீழ்க்கண்ட ஞானிகளின் மதங்களை குறிப்பிடுக: 1.தேவி ,புருஷோத்தம் 2.மெகர்ஜிராண 3.அக்வாவிவா,மான்சரட் எனும் போர்த்துகீசியர் 4.ஹிர விஜய சூரி-

See Answer:

87. அக்பருடைய ஒரே ஒரு கடவுள் கொள்கை மதத்தின் பெயர் என்ன

See Answer:

88. தௌகித்-இ-இலாகிஎன்ற சொல்லின் நேரடிப் பொருள் என்ன

See Answer:

89. எந்த அரசருடைய காலத்தில் இந்திய மொழி நூல்களை பாரசீக மொழியில் மொழியாக்கம் செய்வதற்காக ஒரு பெரிய மொழியாக்க துறையை உருவாக்கியவர் யார்

See Answer:

90. ஜஹாங்கீரின் இயற்பெயர் என்ன

See Answer:

91. ஜஹாங்கீர் என்ன பட்டப் பெயருடன் அரியனை ஏறினார்

See Answer:

92. ஜஹாங்கீரின் மூத்தமகன் குஸ்ரு எந்த சீக்கிய குருவின் ஆதரவோடு கலகத்தில் இறங்கினார்

See Answer:

93. ஜஹாங்கீர், ராணா அமர் சிங்கிற்கு எதிராக யார் தலைமையில் படையெடுப்பு நடத்தி அவரை வென்றார்

See Answer:

94. ஜஹாங்கீரின் காலத்தில், எப்போது யாருடைய தலைமையின் கீழ் அகமதுநகர் தன்னை சுதந்திர அரசாக அறிவித்து

See Answer:

95. அகமது நகரின் காங்கிரா கோட்டையை கைப்பற்றி அவர் யார்

See Answer:

96. ஜஹாங்கீரின் ஆட்சியின்போது வருகைதந்த ஆங்கிலேயர்கள் யார்

See Answer:

97. மாலிக் ஆம்பர் எந்த நாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு ஒரு அடிமையாக கொண்டுவரப்பட்டார்

See Answer:

98. மாலிக் ஆம்பர் அரசியல் விவேகம் ராணுவம் மற்றும் நிர்வாக விஷயங்களை யாரிடம் இருந்து கற்றுக் கொண்டார்

See Answer:

99. மாலிக் ஆம்பர் எப்போது இறந்தார்

See Answer:

100. எந்த ஆங்கிலேயர் ஜஹாங்கீர் இடமிருந்து சூரத் நகரில் ஒரு வணிக குடியேற்றத்தை அமைத்துக் கொள்வதற்கான அனுமதி பெற்றார்

See Answer:

101. தாமஸ் ரோ எந்த இங்கிலாந்து அரசர் அனுப்பிய தூதுவராக ஜஹாங்கீரை சந்தித்தார்

See Answer:

102. நூர்ஜஹானின் இயற்பெயர் என்ன

See Answer:

103. இளவரசர் குர்ரம் தனது தந்தைக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்தபோது அதனை அடக்கியவர் யார்

See Answer:

104. ஜஹாங்கீர் எந்த ஆண்டு இறந்தார்

See Answer:

105. ஜஹாங்கிர் இறந்தவுடன் யாரை அரசராக்க நூர்ஜகான் முயன்றார்

See Answer:

106. நூர்ஜஹான் எப்போது இறந்தார்

See Answer:

107. கான்ஜகான் எனும் பட்டப்பெயர் கொண்டவர் யார்?

See Answer:

108. அகமதுநகர் சுல்தான் இரண்டாம் மூர்தசா யாருடன் இணைந்து ஷாஜஹானுக்கு எதிராக சதிகளில் ஈடுபட்டார்

See Answer:

109. ஆசம் கான் எனும் பட்டத்தை பெற்றவர் யார்

See Answer:

110. தக்காணத்தை அகமதுநகர் காண்டேக்ஷ் ,பெரார்,தெலுங்கானா என நான்கு மாநிலங்களாகப் பிரித்த அரசர் யார்

See Answer:

111. ஷாஜகான் தக்காணத்தை பிரித்த பிறகு அந்த நான்கு மாநிலங்களுக்கும் ஆளுநராக யாரை நியமித்தார்

See Answer:

112. எந்த ஆண்டு அக்பரால் கைப்பற்றப்பட்டு ஜஹாங்கீரால் இழக்கப்பட்ட காந்தகாரை மீண்டும் ஷாஜகான் கைப்பற்றினார்

See Answer:

113. போர்த்துகீசியர் எந்த ஆண்டு பீஜப்பூர் சுல்தானிடம் இருந்து கோவாவை கைப்பற்றினார்

See Answer:

114. டேனியர் முதன் முதலில் எங்கு எப்போது குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தினர்

See Answer:

115. எந்த ஆண்டு ஷாஜகானின் அமைச்சருமான மாமனாருமான ஆசஃப்கான் மரணமடைந்தார்

See Answer:

116. ஷாஜகானின் ஆட்சியின்போது அவரது சமகாலத்து அரசராக இருந்த பிரான்ஸ் நாட்டின் அரசர் யார்

See Answer:

117. தாஜ்மஹாலின் தலைமை கட்டடக்கலை நிபுணர் ஆக இருந்தவர் யார்

See Answer:

118. தாஜ்மஹாலின் நான்கு கோபுரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன

See Answer:

119. எந்த ஆண்டு தாஜ்மகாலின் கட்டிட வேலைகள் தொடங்கின

See Answer:

120. தத்துவஞான இளவரசர் என அறியப்படுபவர் யார்

See Answer:

121. சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்த உபநிடதங்களை பாரசீக மொழியில் மொழி பெயர்த்தவர் யார்

See Answer:

122. ஷாஜகான் எப்போது மரணம் அடைந்தார்

See Answer:

123. ஔரங்கசீப் என்ன பட்டத்துடன் அரியணை ஏறினார்

See Answer:

124. ஆலம்கீர் என்பதன் பொருள் என்ன

See Answer:

125. ஔரங்கசீப் எப்போது எங்கு மரணம் அடைந்தார்

See Answer:

126. ஔரங்கசீப்பின் தலைநகரமாக இருந்த நகரம் எது

See Answer:

127. ஔரங்கசீப் காலத்தில் நிலவரி ஆனது விளைச்சலில் எவ்வளவு வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது

See Answer:

128. வட இந்தியாவில் ஔரங்கசீப்பின் எதிராக மூன்று மிக முக்கிய கிளர்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்பட்டது அவை என்னென்ன?

See Answer:

129. சிக்கிய கலகம் யாருடைய சூழ்ச்சியின் காரணமாக வெடித்தது

See Answer:

130. தேஜ்பகதூர் சீக்கியரின் எத்தனாவது குரு

See Answer:

131. கோல்கும்பாஸ் கட்டிடம் யாருடைய காலத்தில் கட்டப்பட்டது

See Answer:

132. உலகின் மிகப்பெரிய குவிமாடம் கட்டடம் எது

See Answer:

133. உலகின் இரண்டாவது பெரிய குவிமாடம் கட்டடம் எது

See Answer:

134. கோல்கும்பாஸின் சராசரி உயரம் என்ன

See Answer:

135. ஔரங்கசீப் எந்த ஆண்டு தற்காலத்திற்கு வருகை தந்தார்

See Answer:

136. சிவாஜி தனது எத்தனையாவது வயதில் காலமானார்

See Answer:

137. எந்த ஆண்டு சாம்பாஜி கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்

See Answer:

138. ஜிஸ்யா வரியை மீண்டும் விதித்தவர் யார்

See Answer:

139. ஔரங்கசீப்பால் ஷரியத் சட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்ற காரணத்திற்காக நிறுத்திய வரியின் பெயர் என்ன ?

See Answer:

140. முகலாயர் காலத்தில் கிராம தலைவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்

See Answer:

141. முகலாயர் காலத்தில் கிராம தலைவர்கள் கிராம நிர்வாக உறுப்பான எந்த அமைப்பினை உருவாக்கினார்

See Answer:

142. ___ எனப்பட்ட மானியத்தை முகலாய பேரரசிடமிருந்தும், உள்ளூர் ஆட்சியாளர்கள், ஜமீன்தார்கள் ஆகியோரிடமிருந்து பெற்றனர்.

See Answer:

143. ஜமீன்தார்கள் ஆவதற்கான தகுதிகள் உடைய சாதிகளை பட்டியலிடும் நூலின் பெயர் என்ன

See Answer:

144. அயினி அக்பரி நூலை எழுதியவர் யார்

See Answer:

145. சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி எந்த முகலாய அரசரிடம் சிலகாலம் பணியாற்றினார்

See Answer:

146. முஸ்லிம் மணப்பெண்கள் திருமணத்தின் போது மணமகனிடம் இருந்து பெற வேண்டிய கட்டாய பணத்தின் பெயர் என்ன

See Answer:

147. ராபி காரிப் ஆகிய இரு பருவங்களில் பயிர் செய்யப்பட்ட பயிர் வகைகளை பற்றி பட்டியலிடும் நூல் எது

See Answer:

148. புகையிலையும் மக்காசோளம் எந்த நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன

See Answer:

149. ஜப்தி முறை யாரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது

See Answer:

150. ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய வரிகள் தொடர்பான விவரங்களைக் கொண்ட அட்டவணைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

151. விலையுயர்ந்த கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட தொழிற்கூடங்களின் பெயர் என்ன

See Answer:

152. பெருமளவிலான பொருட்களை தொலைதூர பகுதிகளுக்கு கொண்டுசெல்லும் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்த நாடோடி வணிக இனக்குழு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

153. முகலாயர் காலத்தில் அரிசி சர்க்கரை மஸ்லின் பட்டு உணவு தானியம் ஆகியவற்றை ஏற்றுமதி செய்வதில் எந்த நகரம் மிக முக்கிய மைமமாக இருந்தது

See Answer:

154. தனது பருத்தித் துணி உற்பத்திக்காக புகழ் பெற்றிருந்த இடம்

See Answer:

155. பொருட்கள் இடம் விட்டு இடம் செல்வதற்கு உதவிய கடன் பத்திரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

156. எந்த நூற்றாண்டுகள் வைணவ மதத்தின் நூற்றாண்டுகள் என அழைக்கப்படுகிறது

See Answer:

157. ராமர் வழிபாட்டு மரபை தனது புகழ்பெற்ற பக்தி பாடல்கள் மூலம் வழிமொழிந்தார் யார்

See Answer:

158. சூர்-சராவளி எனும் நூலை எழுதியவர் யார்

See Answer:

159. ஏகநாதர் துக்காராம் ஆகியோர் எந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தி இயக்க கவிஞர்கள் ஆவர்

See Answer:

160. வியாசராயரால் பிரபல படுத்தப்பட்ட கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த பக்தி இயக்கத்தின் பெயர் என்ன

See Answer:

161. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவர்களின் தொழிலை குறிப்பிடுக: 1. கபீர் - 2.ரவிதாஸ் - 3.சைன் - 4.தாது -

See Answer:

162. குரு கிரந்த சாகிப் யாருடைய போதனைகளை உள்ளடக்கமாகக் கொண்டுள்ளது

See Answer:

163. இஸ்லாமின் உள்ளுணர்வு சார்ந்த இறைநிலை இணைப்பை முன்வைக்கும் மதக் கோட்பாட்டின் பெயர் என்ன

See Answer:

164. சூஃபியிசம் எங்கு உதயமானது

See Answer:

165. டேனியரின் ஆதரவின் கீழ் முதல் லூத்தரன் மத பரப்பாளர்கள் எந்த ஆண்டு தரங்கம்பாடிக்கு வந்தனர்

See Answer:

166. விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்தவர் யார்

See Answer:

167. ஐரோப்பாவிலிருந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நிகராக இந்தியாவில் கல்வி நிறுவனங்கள் இல்லை என குறிப்பிடுபவர் யார்

See Answer:

168. பெய்சி யாருடைய அவைக்களப் புலவராக இருந்தார்

See Answer:

169. புகழ்பெற்ற கணித நூலான லீலாவதியை எழுதியவர் யார்

See Answer:

170. புகழ்பெற்ற கணித நூலான லீலாவதியை மொழிபெயர்த்தவர் யார்

See Answer:

171. பாரசீக சக்கரம் யாருடைய காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

See Answer:

172. வரிசையாக விசை சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட சற்றே கடினமான நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் எங்கு நிறுவப்பட்டது

See Answer:

173. வெடியுப்பைப் பயன்படுத்தி நீரை குளிர்விக்கும் முறையை பரவலாக்கியப் பெருமை யாரைச் சேரும்

See Answer:

174. கப்பலின் ஒட்டகம் என சொல்லப்படும் தொழில்நுட்பத்தை உலகத்திலேயே கண்டறிந்த முதல் மனிதர் என அறியப்படுபவர் யார்

See Answer:

175. சிகப்பு நிற மற்றும் பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்ட புலந்தர்வாசா யாரால் கட்டப்பட்டது

See Answer:

176. அக்பரின் கல்லறை எங்கு அமைந்துள்ளது

See Answer:

177. முகலாயர்கள் யாருக்காக முதன்முதலில் வெள்ளை நிற பளிங்கு கற்களால் முதல் கட்டிடத்தை கட்டினார்

See Answer:

178. யாருடைய காலத்தில் முகலாய கட்டடக்கலை அதன் சிகரத்தை எட்டியது

See Answer:

179. யாருடைய காலத்தில் லாகூரில் பாதுஷாகி மசூதி கட்டப்பட்டது

See Answer:

180. பீபிமக்பாரா(பெண்ணின் கல்லறை) என்று அழைக்கப்படும் கல்லறை எங்கு உள்ளது

See Answer:

181. ஷாலிமார் தோட்டங்கள் யாரால் உருவாக்கப்பட்டவை

See Answer:

182. மத்திய ஆசியாவில் இருந்து ஹூமாயூனோடு இந்தியா வந்த நுண் ஓவியக் கலைஞர்கள் யார்?

See Answer:

183. அக்பரின் அவையை அலங்கரித்த முக்கிய ஓவியர்கள் யார்

See Answer:

184. எந்த அரசருடைய காலத்தில் உருவப்படத்தை வரைதலும் விலங்குகளை வரைவதும் வளர்ச்சி பெற்றன

See Answer:

185. முகலாய நுண் ஓவியங்கள் டச்சு நாட்டின் தலைசிறந்த ஓவியரான யாரின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ?

See Answer:

186. இசைக் கலைஞரான தான்சென் யாரால் ஆதரிக்கப்பட்டார்

See Answer:

187. யாருடைய காலத்தில் இந்தியாவின் செவ்வியல் இசை குறித்த பல நூல்கள் எழுதப்பட்டன

See Answer:

188. எந்தெந்த நூல்களில் இசைக் கருவிகளோடு பெண்கள் நடனம் ஆடும் ஓவியங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன

See Answer:

189. முகலாயர் காலத்தில் எந்த மொழி நிர்வாக மொழியாக இருந்தது

See Answer:

190. எந்த நூலில் அக்பரின் வரலாற்றை அபுல் பாசல் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார்

See Answer:

191. பாதுஷா நாமா யாருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி கூறுகிறது

See Answer:

192. பாபி ஷாநாமா எனும் நூல் எழுதியவர்கள் யார்

See Answer:

193. ஆலம்கீர் நாமா எனும் நூல் யாரைப் பற்றியது

See Answer:

194. ஆலம்கீர் நாமா எனும் நூலை எழுதியவர் யார்

See Answer:

195. பாபரின் ,சகாட்டி துருக்கிய மொழியில் எழுதிய சுயசரிதையை பாரசீக மொழியில் மொழியாக்கம் செய்தவர் யார்?

See Answer:

196. யாருடைய மேற்பார்வையில் மகாபாரதம் பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது

See Answer:

197. தராஷுகோவால் உபநிடதங்கள் என்ன பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது?

See Answer:

198. ராஜவலிபதகா என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்

See Answer:

199. ராஜவலிபதகா எனும் நூல் அவருடைய காலத்தில் யாரால் தொகுக்கப்பட்டது

See Answer:

200. தஜிகனிலந்தி எனும் வானியல் ஆய்வு நூலைப் படைத்தவர் யார்

See Answer:

201. ஜெகநாத பண்டிதர் யாருடைய அவைக்களப் புலவர்

See Answer:

202. ஜெகநாத பண்டிதர் இயற்றிய நூலின் பெயர் என்ன

See Answer:

203. அப்துர் ரஹீம் வாழ்க்கை குறித்த மனித உறவுகள் தொடர்பான பாரசீகர்களின் சிந்தனைகள் இழையோடும் பக்திப்பாடல்களை எந்த மொழியில் எழுதினார்

See Answer:

204. ஏகநாதர் துக்காராம் ராம்தாஸ் முக்தீஸ்வர் ஆகியோரின் படைப்புகள் எந்த இலக்கியம் எழுச்சி பெற்றது

See Answer:

205. மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் மராத்தி மொழியில் எழுதியவர் யார்

See Answer:

206. ஆமுக்த மால்யதா எனும் நூலை எழுதியவர் யார்

See Answer:

207. அல்லசானி பெத்தண்ணா எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன

See Answer:

208. அசாமிய மொழியில் பக்தி பாடலை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு ஒரு புதிய இலக்கிய மரபை உருவாக்கியவர் யார்

See Answer:

209. சீக்கியரின் புனித நூலான குரு கிரந்தத்தை தொகுத்தவர் யார்

See Answer:

210. மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் நீதிநெறி விளக்கம் முதலிய நூல்களை இயற்றியவர் யார்

See Answer:

211. சமரச சன்மார்க்கம் எனும் அறத்தை உள்ளடக்கிய பக்தி பாடல்களை இயற்றியவர் யார்

See Answer:
DOWNLOAD SECTION:
You Have To Wait Few Seconds To Downlaod.அதுவரை மேலே உள்ள குறிப்புக்களை படித்துக்கொண்டிருக்கவும்.alert-success


You have to wait few seconds.

Download Timer

2 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை