1. யாருடைய காலம் பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சியின் காலம் செவ்வியல் கலைகளின் காலம் என அழைக்கப்படுகிறது -
See Answer:

2. நீதிசாரம் (தர்ம சாத்திரம்) யாரால்எழுதப்பட்டது -
See Answer:

3. விசாகதத்தரின் இரு நூல்கள் -
See Answer:

4. சீன பயணி பாகியான் யாருடைய காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தார்
See Answer:

5. மெஹரோலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு யாருடைய சாதனைகளை குறிக்கிறது -
See Answer:

6. அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு யாருடைய ஆட்சியை விளக்குகிறது -
See Answer:

7. அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு யாரால் பொறிக்கப்பட்டது
See Answer:

8. அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு எந்த வரி வடிவத்தில் எத்தனை வரிகளை கொண்டது -
See Answer:

9. முதலாம் சந்திரகுப்தரின் மனைவி குமார தேவி எந்த மரபைச் சேர்ந்தவர்
See Answer:

10. லிச்சாவி என்பதன் பொருள்
See Answer:

11. குப்த வம்சத்தின் முதல் அரசர்
See Answer:

12. முதலாம் சந்திரகுப்தரின் காலம்
See Answer:

13. மகாராஜா அதிராஜா என்ற பட்டத்தை பெற்றவர் யார்-
See Answer:

14. முதலாம் சந்திரகுப்தரின் தந்தை -
See Answer:

15. சமுத்திரகுப்தர் மௌரிய பரம்பரையில் வந்ததாக கூறிய சான்று எது -
See Answer:

16. கங்கைச் சமவெளியின் மேற்கு பகுதியில் ஒன்பது அரசர்களை வென்றவர் யார்
See Answer:

17. சமுத்திர குப்தரின் எந்த கல்வெட்டு அவர் பிரயாகைக்கு மேற்கே மதுரா வரையுள்ள செழிப்பான நிலங்கள் முழுவதையும் கைப்பற்றினார் என்று கூறுகிறது-
See Answer:

18. தெய்வ புத்திர சகானுசாகி என்பது
See Answer:

19. யாருடைய காலத்தில் இலங்கை அரசன் மேகவர்மன் பரிசுகளை அனுப்பி கயாவில் பௌத்த மடம் கட்ட அனுமதி கோரினார்-
See Answer:

20. சமுத்திர குப்தரின் ஆட்சிக்காலம்-
See Answer:

21. கவிராஜா என்ற பட்டத்தைப் பெற்றவர் யார்-
See Answer:

22. வசுபந்து என்ற புத்தக அறிஞரை ஆதரித்தவர் -
See Answer:

23. ஹரிசேனர் என்ற அறிஞரை ஆதரித்த குப்தரசர்-
See Answer:

24. யாருடைய காலத்தில் வீணை வாசிப்பது போன்ற நாணயங்கள் பொறிக்கப்பட்டது
See Answer:

25. இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்காலம்
See Answer:

26. இராம குப்தர் உடன் வாரிசுரிமைக்கு போராடி ஆட்சிக்கு வந்தவர் யார்
See Answer:

27. விக்ரமாதித்யன் என்று அழைக்கப்பட்டவர்
See Answer:

28. பாடலிபுத்திரத்தை தலைநகரமாக கொண்டவர்
See Answer:

29. 400 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வந்த சாக அரசர்களை படையெடுப்பின் மூலம் வென்றவர் யார்
See Answer:

30. வாகட இளவரசருக்கு மகள் பிரபாவதி திருமணம் செய்து கொடுத்தவர்
See Answer:

31. விக்ரமன், தேவ குப்தன் ,தேவராஜன் ,சிம்ஹவிக்ரமன் ,விக்ரமாதித்தன் சாகரி ஆகிய பெயர்கள் யாரைக் குறிக்கும்
See Answer:

32. இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் அவையில் கலை இலக்கியம் அறிவியல் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கியவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்
See Answer:

33. அகராதி உருவாக்கியவர் யார்
See Answer:

34. வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த
See Answer:

35. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் க்குப்பின் ஆட்சி செய்தவர் -
See Answer:

36. நாளந்தா பல்கலைக் கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் -
See Answer:

37. குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர்
See Answer:

38. குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர்
See Answer:

39. விஷ்ணு குப்தரின் ஆட்சிக்காலம்-
See Answer:

40. யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் குப்தப் பேரரசின் விரிவாக்கம் உச்சத்தை எட்டியது -
See Answer:

41. மகா ராஜாதி ராஜா ,பரம பட்டாரக ,பரமேஸ்வர போன்ற பட்டங்களை கொன்றவர்கள் யார்
See Answer:

42. அலகாபாத் கல்வெட்டுகளில் புருஷா (அனைவருக்கும் மேலானவர்) என்று கடவுளுடன் ஒப்பிட படுபவர் யார் -
See Answer:

43. குமாரமாத்யா என்ற சொல் எத்தனை வைசாலி முத்திரைகளில் இடம்பெறுகிறது-
See Answer:

44. அமாத்யாக்களில் மிக முக்கியமான பதவி எது-
See Answer:

45. குமாரமாத்யா, சந்தி விக்கிரஹிகா, மகா தண்ட நாயகா பட்டங்களைப் பெற்றவர் யார்-
See Answer:

46. மகா தண்ட நாயகாக துருவபூதியின் புதல்வர் யார் -
See Answer:

47. அமைச்சர்களில் உயர் நிலையில் இருப்பவர் -
See Answer:

48. மகா அஸ்வபதி என்பதின் பொருள்
See Answer:

49. குப்தர்களின் பேரரசு எவ்வாறு மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது
See Answer:

50. மாநிலங்களை நிர்வகித்த ஆளுநர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றனர்
See Answer:

51. மாவட்ட தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளையும் வாரிய அதிகாரிகளையும் நியமித்தவர்கள்
See Answer:

52. மூன்று உபாரிகளுக்கு மகாராஜா என்ற பட்டம் இருந்ததாக கூறுவது எது
See Answer:

53. குப்தர் ஆண்டாக ஈரான் கல்வெட்டு குறிப்பிடுவது எது-
See Answer:

54. லோக பாலா என்பது யாரை குறிப்பிடுகிறது
See Answer:

q555. குப்தப் பேரரசின் மாநிலங்கள் எந்த அதிகாரியின் கீழ் மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டன மற்றும் இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
See Answer:

56. மாவட்ட மட்டத்திற்கு கீழ் உள்ள பல்வேறு விதமான நிர்வாக அலகுகள்
See Answer:

57. அஷ்ட குல அதிகாரனா என்பதன் பொருள்
See Answer:

58. மாவட்ட அளவிலான காவல் துறை அலுவலகம் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது
See Answer:

59. மகா பிரதிகாரா என்பதன் பொருள்
See Answer:

60. கத்யதபகிதா என்பதன் பொருள்
See Answer:

61. துடகா என்றழைக்கப்பட்ட எந்த அமைப்பை குறிக்கிறது-
See Answer:

62. அரசு கருவூலத்தில் முக்கிய வருவாய்கள் ,மூலவளங்கள் பற்றி குறிப்பிடும் நூல் -
See Answer:

63. அரசு ஆவணங்களை பராமரித்த அதிகாரியின் பெயர் -
See Answer:

64. இரணிய வெஷ்திஎன்பதன் பொருள் என்ன-
See Answer:

65. எந்த செப்பேடு அரசர் தான் நிலத்தின் ஒரே உரிமையாளர் என்று காட்டுகிறது-
See Answer:

66. மாவட்டத்தின் நிலப் பரிமாற்றம் தொடர்பான ஆவணங்கள் அனைத்தையும் பாதுகாத்த அதிகாரி
See Answer:

67. பயிரிடக்கூடிய நிலத்தின் பெயர் -
See Answer:

68. தரிசு நிலத்தின் பெயர் -
See Answer:

69. அப்ரஹதா என்பதன் பொருள்-
See Answer:

70. குடியிருக்க தகுந்த நிலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது -
See Answer:

71. அறக்கட்டளை போன்ற அமைப்பின் மூலம் நில மானியம் பெறும் முறை-
See Answer:

72. நிரந்தரமான அறக்கட்டளை
See Answer:

73. வருவாயை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் அதை பிறருக்கு தானம் செய்ய முடியாது நிர்வாக உரிமையும் இல்லை இது எவ்வகை நிலக்குத்தகை
See Answer:

74. தரிசு நிலத்தை முதன்முதலாக சாகுபடி நிலமாக மாற்றுபவருக்குத் தரப்படும் உரிமை இந்த நிலத்திற்கு குத்தகை இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டது இது எவ்வகை நில குத்தகை
See Answer:

75. குப்தர் காலத்தில் நில கொடைகள் எத்தனை வகைப்படுத்தப்பட்டன-
See Answer:

76. பிராமணருக்கு தரப்படும் நிரந்தரமான பரம்பரையாக வரக்கூடிய நிலமானியம் இதற்கு வரி கிடையாது இதன் பெயர் -
See Answer:

77. கோயில் மராமத்து ,வழிபாடு ஆகிய பணிகளுக்காக பிராமணர்கள் வணிகர்கள் ஆகியோர்களுக்கு அளிக்கப்படும் மானியம் -
See Answer:

78. குப்தர்களுக்கு கீழிருந்த நிலப்பிரபுக்களுக்கு தரப்பட்ட மானியம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது -
See Answer:

79. குப்தர் காலத்தில்குஜராத்தின் கிர்னார் மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்த மிகப் புகழ்பெற்ற ஏரி
See Answer:

80. குப்தர் காலத்தில் பாசனத்திற்கு உதவிய பந்தியா , கரா என்ற இருவகை அணைக்கரை பற்றி குறிப்பிடும் நூல் எது-
See Answer:

81. விளைச்சலில் அரசன் பெறும் வழக்கமான ஆறில் ஒரு பங்கு வரியை குறிப்பிடும் வரி எது-
See Answer:

82. அரசருக்கு கிராமங்கள் அவ்வப்போது வழங்க வேண்டிய பழங்கள் விறகு பூக்கள் போன்றவை குறிப்பிடும் வரி
See Answer:

83. கிராமத்தினர் மீது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் விதிக்கப்படும் ஒரு வரி
See Answer:

84. ஆரம்பத்தில் விருப்பப்பட்டு வழங்கப்பட்ட வழியாக இருந்து பின்னர் கட்டாய வழியாக மாற்றப்பட்டது இது ஒரு அடுக்கு முறை வரி
See Answer:

85. காவல் நிலையங்களின் பராமரிப்பிற்காக விதிக்கப்பட்ட காவல் வரியாக இருக்கலாம் அல்லது நீர் வழியாகவும் இருக்கலாம் எனினும் இது ஒரு கூடுதல் வரி அவ்வரி எது-
See Answer:

86. எவ்வரி வசூலிக்கப்பட்டதற்காக அறிஞர்கள் மாறுபட்ட விளக்கங்களைத் தருகின்றனர்-
See Answer:

87. எவ்வரி தங்க நாணயங்கள் மீது விதிக்கப்படும் வரி என நேரடி பொருள் தரும் இது நடைமுறையில் குறிப்பிட்ட தானியங்களில் விளைச்சலின் ஒரு பங்கினை அரசின் பங்காக பொருளாகவே அளிக்கிறது-
See Answer:

88. காட்டுக்கும் ஆவிக்கும் செய்யவேண்டிய சடங்குகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட பல்வேறு வரிகளின் பெயர் என்ன -
See Answer:

89. கலப்பை வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு உழவரும் கட்டவேண்டிய கலப்பை வரியின் பெயர் என்ன-
See Answer:

90. குப்தர் காலத்தில் வசூலிக்கப்பட்ட நுழைவு வரியின் பெயர் என்ன-
See Answer:

91. நிலப் பதிவின்போது விதிக்கப்படும் விற்பனை வரிகளின் பெயர் என்ன
See Answer:

92. குப்தர் காலத்தில் இரும்பு படிகள் மற்றும் செம்பு படிகள் எங்கிருந்து பெருமளவில் தோண்டி எடுக்கப்பட்டன-
See Answer:

93. குப்தர் கால ஆட்சியின் தென்பகுதியில் மிளகு ஏலம் ஆகியவற்றிற்கு புகழ் பெற்றிருந்தது என்பதை யாருடைய நூலின் மூலம் அறியலாம்
See Answer:

94. குப்தர்கால வணிகத்தில் பொதுவாக ஒரே இடத்தில் தங்கி இருப்பவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்-
See Answer:

95. லாபத்திற்காக ஊர்ஊராக சென்று வணிகம் செய்பவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்-
See Answer:

96. வணிகக் குழுக்கள் வங்கிகளின் பங்கினை ஆற்றி யதாக குறிப்பிடும் கல்வெட்டு-
See Answer:

97. வங்கத்தின் தாமிரலிப்தி கிழக்கு கடற்கரையின் முக்கியமான வணிக மையம் என்று யார் குறிப்பிடுகிறார்-
See Answer:

98. குப்தர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் எவ்வகை நாணயங்களை வெளியிட்டனர் -
See Answer:

99. குப்தர்கள் காலத்தில் எவ்வகை பாணியிலான கலைகள் வளர்ந்தன -
See Answer:

100. குப்தர் கால குடைவரை கோவில்கள் காணப்படும் இடங்கள் -
See Answer:

101. சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் யாருடைய காலத்தைச் சேர்ந்தவை -
See Answer:

102. அஷ்ட தாயி என்ற நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது-
See Answer:

103. மகாபாஷ்ய என்ற நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:

104. சந்திர வியாகரணம் என்ற இலக்கண நூலை எழுதியவர்-
See Answer:

105. குப்தர்கால குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர்கள் யார்-
See Answer:

106. குப்தர்கால அலுவலக மொழி
See Answer:

107. சமண ராமாயணத்தை எழுதியவர் -
See Answer:

108. சாகுந்தலம் மாளவிகாக்னிமித்ரம் விக்ரமோர்வசியம் போன்ற புகழ்பெற்ற நாடகங்களை எழுதியவர் யார் -
See Answer:

109. மகா விஹாரா என்று அழைக்கப்பட்டது எது -
See Answer:

110. 5-ஆம் நூற்றாண்டு நூற்றாண்டிலிருந்து 1,200 வரை புகழ்பெற்ற கல்வி சாலையாக இருந்தது எது
See Answer:

111. பக்தியார் கில்ஜியின் படைகளால் நாளந்தா சூறையாடப்பட்டு அழிக்கப்பட்ட வருடம் எது
See Answer:

112. நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் அகழ்வாய்வு ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருடம் -
See Answer:

113. சுழியம் ,பதின்ம இலக்கு முறை யாருடைய காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது-
See Answer:

114. சூரிய சித்தாந்தம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்-
See Answer:

115. கணிதம் கோணவியல் அல்ஜீப்ரா ஆகியவற்றை பேசும் நூல் எது -
See Answer:

116. பிருஹத் சம்ஹிதா என்ற நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:

117. பிரம்மகுப்தரின் நூல்கள் -
See Answer:

118. மருந்துகள் மருந்துகள் தயாரிக்கும் முறை பற்றி குறிப்பிடும் குப்தர்கால மருத்துவ நூல் எது
See Answer:

119. குப்தர் காலத்தில் எழுதப்பட்ட விலங்குகளுக்கான மருத்துவ நூல் எது மற்றும் அதன் ஆசிரியர் யார்-
See Answer:

120. குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார்-
See Answer:

121. நிலப்பிரபுத்துவ துணைநிலை ஆட்சியாளர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்-
See Answer:

6 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை