12TH ZOOLOGY STUDY NOTES | மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் | TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 1. எந்த ஈஸ்ட் இனம் அடுமனை மற்றும் பான தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் பயன்படுகிறது?

“சாக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே .

 1. பயன் தரும் புரோபயோடிக்நுண்ணுயிரிகளின் வகைகள்யாவை?

லேக்டோபேசில்லஸ்  அசிடோஃபிலஸ் (Lactobacillus acidophilus), லேக்டோபேசில்லஸ் லேக்டிஸ் (Lactobacillus lactis) மற்றும் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லேக்டிஸ்(Streptococcus lactis) 

 1. லேக்டோபேசில்லஸ் எந்த வெப்பநிலையில் பாலை தயிராக மாற்றுகிறது ?

(≤40°c)

 1. பாலில் வளரும் லேக்டிக் அமிலபாக்டீரியாக்கள் பாலில் உள்ள பால் புரதத்தை செரித்து என்னவாக மாற்றுகிறது?

கேசின் என்னும் தயிராக.

 1. நாரச்த்துள்ள உணவில் உள்ள கூட்டுப்பொருட்களாகவும் நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியையும்,செயல்திறனையம் தூண்டுபனவாகவும் உள்ளது எது?

பிரிபபையோடிக் (Prebiotic)

 1. பால் புரதத்தை உறையச் செய்துவதுடன் பாலில் உள்ள லாக்டோசை, லாக்டிக் அமிலமாகவும் மாற்றும் நுண்ணுயிரிஎது?

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தெர்மோஃபைலஸ்  (Streptococcus themophilus) மற்றும்  லாக்டோபேசில்லஸ் பல்கேரிகஸ் (Lactobacillus bulgaricus)

 1. யோகர்டின்சுவைக்கு, மணத்திற்கு காரணமான வேதிய பொருள் எது?

அசிட்டால்டிஹைடு

 1. எந்த வினைத்தொடக்க பாக்டீரியாக்களின் உதவியோடு பலவகையானபாலாடைக்கட்டிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன?

லாக்டோகாக்கஸ், லாக்டோபேசில்லஸ் (அ) ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் .

 1. இட்லி மற்றும் தோசை மாவை நொதிக்கச் செய்வதற்கு பயன்படும் பாக்டீரிய நுண்ணுயிரி எது?

லியூகோநாஸ்டாக்மீசென்டிரய்ட்ஸ்  (Leuconostoc mesenteroides)

 1. எந்த பாக்டீரியா  உற்பத்தி செய்யும் அதிகப்படியான கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு ஸ்விஸ் பாலாடைக்கட்டிகளில் காணப்படும்பெருத்துளைகளுக்கு காரணமாகும் ?

புரோபியோனிபாக்டீரியம் ஷெர்மானியை (Propionibacterium shermanii)

 1. ரொட்டி தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மாவை நொதிக்க செய்யும் நுண்ணுயிரி எது?

சக்ரோமைசஸ் செரிவிசியே (Saccharomyces cerevisi)(அடுமனை ஈஸ்ட்)

 1. மாவு புளிப்பதற்கான காரணிமாகும் வேதிய பொருள்?

எதில் ஆல்கஹால் மற்றும் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு

 1. உண்ணத்தகுந்த ஒரு செல் நுண்ணுயிரி என்பது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

ஒற்றைசெல் புரதம் (SCP)

 1. உயிர் எதிர்ப்பொருள் என்பதன் பொருள் ?

 “உயிரிக்கு எதிரானவை”

 1. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் என்ற உயிர்எதிர்ப்பொருளை கண்டறிந்தவர் யார் ?

செல்மேன் வேக்ஸ்மேன்(Selman Waksman)

 1. 1943 ஆம் ஆண்டில்” உயிர் எதிர்பொருள் “என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியவர் யார்?

செல்மேன் வேக்ஸ்மேன்(Selman Waksman)

 1. பெனிசிலின் மருந்தை பயன்படுத்த பெரிய இடராக உள்ளது எது?

 மீஉணர்மை (Hypersensitivity)

 1. 1926ல் ஒரு பூஞ்சைக்கு பெனிசிலியம் என பெயரிட்டவர் யார்?

அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளமிங் (Alexander Fleming)

 1. எந்தெந்த பூஞ்சைகள் பெனிசிலினை உற்பத்திசெய்கின்றன?

பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் (Penicillium notatum) மற்றும் பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம் (Penicillium chrysogenum)

 1. பெனிசிலின் மருந்தை மேம்படுத்தி, அதை மேலும் வீரியமுடைய உயிர் எதிர்ப்பொருளாக மாறியவர்கள் யாவர்?

எர்னஸ்ட் செயின்(Earnest Chain) மற்றும் ஹோவார்டு ப்ளோரி(Howare Florey)

 1. மருந்துகளின் ராணி” எனப்படும் உயிர் எதிர் பொருள் எது?
SEE ALSO  10TH ECONOMICS STUDY NOTES |மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி ஓர் அறிமுகம்| TNPSC GROUP EXAMS

பெனிசிலின்

 1. 1945ம் ஆண்டு பெனிசிலியம் மருந்து கண்டுபிடித்தார்கான எந்த மூவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது?

ஃபிளமிங், செயின்மற்றும் ப்ளோரி

 1. பரந்தசெயலாற்றலுள்ள,பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை மட்டுபடுத்தும் (Bacteriostatic) உயிர் எதிர்ப்பொருள்எது?

டெட்ராசைக்கிளின் (Tetracycline)

 1. டெட்ராசைக்ளின் வகையைச் சேர்ந்த முதல்உயிர்எதிர்ப்பொருள் மருந்து எது?

ஆரியோபேசியன்ஸ் (Streptomyces aureofaciens) என்ற பாக்டீரியாவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட குளோர்டெட்ராசைக்ளின்.

 1. நுண்ணுயிரிகளில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுக்க படும் உயிர் எதிர் பொருள்கள் யாவை?

எரித்ரோமைசின், குளோரோமைசிடின், கிரைஸ்ஸியோஃபல்வின், நியோமைசின்,  கெனாமைசின், பாசிட்ராசின்

 1. நொதித்தலின் உயிர் வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறை பயன்களை பற்றி படிக்கும் பன்முறை அறிவியலுக்கு என்ன பெயர்?

சைமாலஜி (Zymology) .

 1. எந்த விளைவு என்பது , நொதித்தல் நிகழ்வின் மீது ஆக்சிஜன்ஏற்படுத்தும் தடையின் விளைவாகும்?

பாஸ்டியர் விளைவு (Pasteur effect)

 1. புரூயரின் ஈஸ்ட் (Brewer’s Yeast) என அழைக்கப்படும் நுண்ணுயிரி எது?

சக்காரோமை செஸ்செரிவிசயே (Saccharomyces cerevisiae)

 1. ஒயின் மற்றும் ஒயின் உற்பத்தி செய்யும் முறைகளைபற்றிய அறிவியலுக்கு என்ன பெயர்?

ஈனாலாஜி (Oenology)

 1. முளைக்கட்டிய பார்லி மால்ட் தானியங்களை பீராக மாற்றுவதுஎது?

சக்காரோமைசெஸ் கார்ல்பெர்ஜென்சிஸ் (Saccharomyces carlsbergensis) (அ) சக்காரோமைசஸ் செரிவிசியே

 1. எதன் மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு அல்லது கரும்புச் சர்க்கரை அல்லது கரும்பு சாற்றிலிருந்து நேரடியாக “ரம்” உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது?

சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே

 1. எத்தனால் (C2H5OH) உற்பத்தியில் எந்த நுண்ணுயிரி பெரும் பங்கு வகிக்கிறது?

சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே

 1. “தொழில்துறை ஆல்கஹால்” என குறிப்பிடப்படுவது எது?

எத்தனால் (C2H5OH).

 1. ஓவ்வொரு ஆண்டும் எந்த நாள் உலக உயிரிய எரிபொருள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

ஆகஸ்ட் 10

 1. எவற்றில் இருந்து பயோடீசல் (Biodiesel) என்ற எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது?

தாவர எண்ணைய், கொழுப்பு (அ) உயவுகளிம்புகள்(Greases).

 1. எந்த சிற்றினமும் பயோடீசல் உற்பத்திக்கு ஏற்றது எனக் கருதப்படுகிறது?

புங்கன்(Pongamia

 1. சிட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்க பயன்படும் நுண்ணுயிரி எது?

ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் (Aspergillus niger)

 1. அசிடிக் அமிலம் தயாரிக்க பயன்படும் நுண்ணுயிரி எது?

அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை (Acetobacter aceti),

 1. ஃபியுமரிக் அமிலம் தயாரிக்கபயன்படும் நுண்ணுயிரி எது?

 ரைசோபஸ் ஒரைசே (Rhizopus oryzae)

 1. 40)பியூட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்க பயன்படும் நுண்ணுயிரி எது?

கிளாஸ்டிரிடியம் பியூட்டைரிக்கம் (Clostridium butyricum)

 1. லாக்டிக் அமிலம் தயாரிக்கபயன்படும் நுண்ணுயிரி எது?

லாக்டோபேசில்லஸ் (Lactobacillus)

 1. துணிகளில் படிந்த எண்ணைய் கறைகளை நீக்க எந்த நொதி சலவைப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

லைபேஸ்

 1. பாலாடைக்கட்டி தயாரிப்பில் எந்த நொதிகள்பாலைகெட்டியான தயிராகமாற்றுவதற்குப்பயன்படுகிறது?

ரென்னட் நொதி

 1. உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படும் நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியான சைக்ளோஸ்போரின்A எந்த நுண்ணுயிரியில் இருந்து பெறப்படுகிறது?
SEE ALSO  12TH ZOOLOGY STUDY NOTES | இனப்பெருக்க நலன் | TNPSC GROUP EXAMS

டிரைக்கோடெர்மா பாலிஸ்போரம் (Trichoderma polysporum)

 1. இரத்தகொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுத்தப்படும் “ஸ்டேட்டின்கள்” எந்த நுண்ணுயிரியில் இருந்து பெறப்படுகிறது?

மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் (Monascus purpureus) என்ற ஈஸ்ட்.

 1. பாக்டீரியாக்களின் சுவாசமானது எவ்வகை வினையாகும்?

ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை.

 1. ஆக்சிஜனற்ற சூழலில் கரிம பொருட்களை சிதைவடைச் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் பல வகையான வாயுக்களின்கலவை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 உயிரியவாயு (Biogas)

 1. மீத்தேனை உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் எவ்வாறு அழைக்கபடுகிறது?

மெத்தனோஜென்ஸ்(Methanogens)

 1. உயிர்வாயுவில், உள்ள வாயுக்கள் யாவை?

மீத்தேன் (63%), கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன்.

 1. சாணம் என அழைக்கப்படும் கால்நடைக்கழிவு பொதுவாக எவ்வாறு  அழைக்கப்படுகிறது?

கோபர் (Gobar)

 1. இயற்கையாக உள்ள அல்லது மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டு, மாசுபடுத்திகளைகுறைப்பதும் அழிப்பதும் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

உயிரியத் தீர்வு.

 1. உயிரியத்தீர்வை எத்தனை வகையாக வகைப்படுத்தலாம்?

2- வாழிட உள் உயிரிய தீர்வு , மற்றும் வாழிட உள் உயிரிய தீர்வு , 

 1. மாசுபட்ட அதே இடத்தில் மாசுபட்டமண் /நீரை சுத்திகரிப்பு செய்தல் எந்த வகை உயிரிய தீர்வு?

வாழிட உள் உயிரிய தீர்வு (insitu)

 1. மாசுபட்ட மண்மற்றும் நீரை வேறு இடத்திற்கு மாற்றி சுத்திகரித்தல் எந்த வகை உயிரிய தீர்வு?

வாழிட வெளி உயிரிய தீர்வு (exsitu)

 1. சூடோமோனாஸ் புட்டிடா (Pseudomonas putida) என்ற மரபு பொறியியல் முறையில் மாற்றப்பட்ட நுண்ணுயிரியை (GEM) உருவாக்கியதற்கான காப்புரிமையை பெற்றவர் யார்?

டாக்டர். ஆனந்த மோகன் சக்ரவர்த்தி

 1. பல பிளாஸ்மிடுகளைக் கொண்ட,ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் எண்ணெய்க் கசிவுகளில் உள்ளஹைடிரோ கார்பன்களைச்  சிதைக்க்கும் நுண்ணுயிரி எது?

சூடோமோனாஸ் புட்டிடா (Pseudomonas putida) .

 1. PET நெகிழிகளை மறுசுழற்சி செய்யும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள நுண்ணுயிரி எது?

இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ் (Ideonella sakaiensis)

 1. காற்றற்ற சூழலில் பென்சீனை சிதைக்கவும், டொலுவின் மற்றும் சைலீனை ஆக்ஸிகரணமடையச் செய்யும் திறமையும் பெற்ற சிற்றினம் எது?

டீகுளோரோமோனாஸ் அரோமேட்டிக்கா (Dechloromonas aromatica) .

 1. எந்த சிற்றினம் காற்று இல்லா சூழலில் உயிரிய தீர்வின் மூலம் நச்சுடைய ட்ரைகுளோரோ ஈத்தேனை நச்சற்ற ஈத்தேனாக மாற்றகூடியது?

டீஹாலோகோக்காய்ட்ஸ் (Dehalococcoides species

 1. தாவரத்தின்உடலினுள் வாழும் , எந்த பூஞ்சை பாலியூரிதேனை சிதைக்கும் திறன்பெற்றவை?

பெஸ்டலோடியிப்சிஸ் மைரோஸ்போரா (Pestaloptiopsis microspora)

 1. அதி்க அ்ளவு நெகிழி்களை , உயிரியத்தீர்வின் மூலம் செரிக்க வைக்கும் திட்டத்திற்கு தகுதியானதாக அறியப்பட்டடுள்ள நுண்ணுயிரி பூஞ்சை எது?

பெஸ்டலோடியிப்சிஸ் மைரோஸ்போரா (Pestaloptiopsis microspora).


12TH ZOOLOGY STUDY NOTES | மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் | TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  7TH ECONOMICS STUDY NOTES |உற்பத்தி| TNPSC GROUP EXAMS

 

Leave a Comment

error: