12TH ZOOLOGY STUDY NOTES | மனித இனப்பெருக்கம் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC TAMIL&GK ONELINERS (33,000+) PDF MATERIALS : [WD_Button id=9633]

TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTIONS BANK [22,000+ MCQ] : [WD_Button id=9638]


 1. “ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும்போதும் மனித இனத்தின் இனப்பெருக்கத் திறன் மீண்டும் பிறக்கிறது எனக் கூறியவர் ?

ஜேம்ஸ் அகீ

 1. முதன்மை இனப்பெருக்க உறுப்புகளானா விந்தகமும் அண்டமும் விந்து செல்மற்றும் அண்டசெல்களை உருவாக்குதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

இனசெல் உருவாக்கம் ( gametogenesis)

 1. ஆண் மற்றும் பெண் இன செல்கள் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

கருவுறுதல் ( fertilization)

 1. ஒற்றை செல்லாக கருமுட்டையில் விரைவாக மறைமுக செல் பிரிதல் நடந்து பல செல்களை உடைய கருக்கோளமாக மாறுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

பிளவிப்பெருகல்

 1. கருப்பையின் உட்சுவரில் கருக்கோளம் பதிதல் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

கரு பதித்தல்

 1. வளர் கருவிற்கும் ,தாயின் கருப்பை சுவருக்கும் இடையில் ஏற்படும் நெருக்கமான பிணைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

தாய் சேய் இணைப்புத் திசு ( placentation)

 1. மூன்று மூல இனச்செல் அடுக்குகளில் இருந்தும் சிறப்பு திசுக்கள், உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் உருவாதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

உறுப்பாக்கம்( organogenesis)

 1. இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை உருவாக்கும் ஹார்மோன்கள் சுரக்கப்படுகிறது?

 பிட்யூட்டரி சுரப்பி மற்றும் முதன்மை இனப்பெருக்க உறுப்புகள்

 1. ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் உறுப்புகள் யாவை?

ஓரிணை விந்தகங்கள் ,துணை நாளங்கள், சுரப்பிகள் மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் .விதைப்பையானது2°c-3°c

 1. குறைவான வெப்பநிலையை விந்தகங்களுக்குஅளிப்பதால் எவ்வாறு செயல்படுகிறது ?

வெப்ப நெறிப்படுத்தி ( thermo regulator)

 1. ஒவ்வொரு விந்தகமும் எத்தன்மை கொண்ட வெளிப்புற உறையால் மூடப்பட்டுள்ளது?

டியூனிகா அல்புஜினீயா ( Tunica albugeinea)

 1. ஒவ்வொரு விந்தகமும், தடுப்பு சுவர்களால் எத்தனை கதுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன?

200-250 கதுப்புகள்.

 1. ஒவ்வொரு கதுப்பும் எத்தனை நுண் குழல்களை (seminiferous tubules)கொண்டுள்ளன?

2-4

 1. விந்தகங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றோ அல்லது இரண்டுமோ விதைப்பையினுள் இறக்காமல் உடலுக்கு உள்ளேயே தங்கிவிடும் நிகழ்வுக்கு என்ன பெயர் ?

மறை விந்தகம் (விந்தக உள் தங்கல்)(cryptorchism)

 1. விந்தகநுண்குழலில் காணப்படும் இரு வகை செல்கள் யாவை?

செர்டோலி செல் அல்லது செவிலிசெல்., விந்து உற்பத்தி செல்.

 1. விந்துகள் முதிர்ச்சி அடையும் வரை அவற்றிற்கு உணவுவூட்டம் அளிக்கும் செல் எது?

பிரமிடு வடிவம் கொண்ட செர்டோலி செல்.

 1. இன்ஹிபின் (inhibin) என்னும் ஹார்மோனை சுரந்து எதிர்மறை பின்னூட்ட கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ளும் செல் எது?

செர்டோலி செல்.

 1. விந்து நுண்குழல்களை சூழ்ந்துள்ள மென்மையான இணைப்புத்திசுவினுள்பொதிந்து காணப்படும் செல்கள் யாவை?

இடையீடு செல் ( interstitial cell) , லீடிக் செல் ( leydig cells)

 1. எந்த செல்கள் டெஸ்டோஸ்டீரான் (testosterone)என்னும் ஆண் இன ஹர்மோனைச்(androgen)சுரக்கிறது?

இடையீடு செல், லீடிக் செல்

 1. ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்துடன் தொடர்புடைய துணை நாளங்கள் யாவை?

ரீட் டெஸ்டிஸ் ( rete testis), விந்து நுண் நாளங்கள் (vasa efferentia), விந்த்க மேல் சுருண்ட குழாய், விந்து நாளங்கள் (vas deferens).

 1. விந்தகத்தின் பின்பகுதியில் அமைந்துள்ள நுண்நாளங்களாலான வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்பைக் கொண்ட நாளம் எது?

ரீட் டெஸ்டிஸ் ( rete testis)

 1. விந்தக மேல் சுருண்ட குழலில் முடிவு பகுதி எங்கு திறக்கிறது?

விந்து நாளத்திக்குள்.

 1. விந்துப்பைகள் சுரக்கும் காரத்தன்மையுள்ள திரவம் எது?

செமினல் பிளாஸ்மா ( seminal plasma).

 1. செமினல் பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் விந்து திரவத்தை உறைய வைக்கும் நொதி எது?
SEE ALSO  9TH CHEMISTRY STUDY NOTES |கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும்| TNPSC GROUP EXAMS

வெஸிகுலெஸ்(vesiculase)

 1. புரோஸ்டேட்சுரப்பி, பல்போரியுதல் இருந்து சுரக்கும் விந்துக்கள் மற்றும் செமினல் பிளாஸ்மா ஆகியவற்றைக் கொண்ட பால் போன்ற வெண்மையான திரவம் எது?

விந்து திரவம் ( semen or seminal fluid)

 1. விந்து செல்களுக்கு உணவூட்டம் அளிக்கவும், விந்து செல்களைக் கடத்தும் ஊடகமாகவும், இயக்கத்திற்கு தேவையான வேதிப் பொருட்களையும் கொண்டுள்ள திரவம் எது ?

விந்து திரவம்.

 1. பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் உள்ள உறுப்புகள் யாவை?

ஓரிணை அண்டகங்கள் ,( ovaries),ஓரிணை அண்ட நாளங்கள்(oviducts), கருப்பை (uterus), பெண் கலவி கால்வாய் (vagina) .

 1. அண்டகம் எந்த வடிவத்தில் உள்ளது ?

 2-4 cm நீளம் கொண்ட நீள்வட்ட வடிவம்

 1. ஒவ்வொரு அண்டகமும் எவற்றால் ஆன இனசெல் எபிதீலியத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது?

கனசதுர வடிவ எபிதீலியம் செல்களால் .

 1. எந்த தசை நாரினால், அண்டமானது இடுப்புப சுவர்பகுதியுடனும் கருப்பையுடனும்  இணைக்கப்பட்டுள்ளது?

மீசோவேரியம் (mesovarium).

 1. ஃபெலாப்பியன் குழாயின் முன் முனைபகுதியில் காணப்படும் புனல் போன்ற அமைப்பு எது?

 இன்ஃபன்டிபுலம் (புனலுரு)

 1. ஆம்புலவையும், புனலுருவையும் ,கருப்பையுடன் இணைப்பது எது?

இஸ்த்மஸ் (isthumus)

 1. கருப்பை எந்த வடிவத்தில் காணப்படுகிறது ?

பேரிக்காய்

 1. கருப்பையின் பெரும்பாலான பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

உடல்

 1. கருப்பையின் மேற்புற கோள வடிவ பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

குவி முகடு (fundus)

 1. கருப்பை வாயினுள் காணப்படும் வெற்றிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 கருப்பை வாய் கால்வாய் ( cervical canal)

 1. கருப்பை கால்வாய், கலவை கால்வாய் இரண்டும் சேர்த்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

பிறப்பு கால்வாய் ( birth canal)

 1. கருப்பை சுவரின் மூன்று அடுக்குகள் யாவை?

 வெளியடுக்கு- பெரிமெட்ரியம்

 நடு அடுக்கு- மயோமெட்ரியம்

உற்புறஅடுக்கு-எண்டோமெட்ரியம்

 1. மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது பலசுழற்சி மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும் கருப்பை சுவர் அடுக்கு எது?

எண்டோமெட்ரியம்

 1. கருப்பை வாய்ப் பகுதியில் இருந்து வெளிப்புறம் வரை நீண்டுள்ள தசைநாரிழைகளாலான பெரிய குழாய்எவ்வாறுஅழைக்கப்படுகிறது?

 கலவி கால்வாய்

 1. பெரிய வெஸ்டியூபிலார் சுரப்பிகள் என்பது என்ன?

பர்தோலின் சுரப்பிகள்.

 1. ஆண்களில் உள்ள பல்போயூரிதல் சுரப்பிகளுக்கு ஒப்பாக பெண்களில் உள்ள சுரப்பி எது?

பர்தோலின் சுரப்பிகள்

 1. செயற்பாட்டில் ஆண்களில் உள்ள புரோஸ்டேட் சுரப்பிகளுக்கு ஒப்பாக பெண்களில் உள்ள சுரப்பி எது?

ஸ்கீன்ஸ் சுரப்பி

 1. ஆண், பெண் இருபாலரிலும் காணப்படும் மாறுபாடடைந்த வியர்வை சுரப்பியாக இருப்பது எது?

 பால் சுரப்பிகள் ( mammary glands)

 1. ஒவ்வொரு பால் சுரப்பின் உட்புறத்திலும் கொழுப்பு மற்றும் இணைப்புத் திசுக்களில் பிரிக்கப்பட்ட எத்தனை கதுப்புக்கள் காணப்படுகின்றன?

2-25 கதுப்புக்கள்( lobes)

 1. ஒவ்வொரு நுண் கதுப்புகளிலும் உள்ள எபிதீலியம் செல்களால் சூழப்பட்ட கதுப்புகள் யாவை?

மீச்சிறு கதுப்புகள்.

 1. இனச்செல் உருவாக்கத்தில் எந்த செல்பகுப்பு நடைபெறுகிறது ?

குன்றல் பகுப்பு

 1. விந்தக நுண் குழலின் உட்பகுதியில் முதிராத விந்து செல்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

ஸ்பர்மட்டோகோனிய அல்லது விந்து தாய்.

 1. ஸ்பேர்மாடிகள் , முதிர்ந்த முழுமையான விந்துசெல் ஆக மாறும் செயல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

ஸ்பர்மியோஜனேசிஸ்( spermiogenesis )

 1. முதிர்ந்த விந்து செல்கள் நுண் குழலின் முதிர்ந்த விந்து செல்கள் விடுவிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பெயர்?

விந்து செல் வெளியேற்றம் .

 1. விந்து செல் உருவாக்க நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக நடந்து முடிக்க எத்தனை நாட்களாகின்றன?

64 நாட்கள்.

 1. ஒவ்வொரு நாளும் உருவாகும் விந்து செல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

 200 மில்லியன்

 1. GnRH ஹார்மோனானது முன் பிட்யூட்டரி மீது செயல்படும் போது வெளியிடும் இரண்டு கொனாடோட்ரோப்க்ஹார்மோன்கள் யாவை?
SEE ALSO  TNPSC APTITUDE PYQ TEST 11

FSH ( நுண்பைசல் தூண்டும் ஹார்மோன்),LH(லூடினைசின் ஹார்மோன்)

 1. இடையீட்டு செல்கள் மீது செயல்பட்டு டெஸ்டோஸ்டிரோன் உற்பத்தியை தூண்டும் ஹார்மோன் எது ?

LH ஹார்மோன்

 1. விந்து செல்லில் காணப்படும் மூன்று பகுதிகள் யாவை ?

தலை, கழுத்து, வால்.

 1. அக்ரோசோம் தன்னுள் கொண்டுள்ள புரத செரிப்பு நொதிஎது?

ஹயலூரோனிடெஸ் .

 1. விந்து செல்லின் உட்கரு என்ன வடிவம் கொண்டது ?

தட்டையான முட்டை வடிவம்.

 1. விந்து செல்லின் நடுப்பகுதியில் அச்சு இழையை சுற்றி திருகு போன்ற மைட்டோகாண்ட்ரியாகள் அமைந்துள்ளன இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 மைட்டோகாண்ட்ரியல்திருகு அல்லதுநெபன்கென் ( nebenkern)

 1. ஆக்சோனியம் எனப்படும் மைய அச்சு இலையும் அதைச் சூழ்ந்துள்ள புரோட்டோபிளாசம் உறையும் எங்கு காணப்படுகிறது?

விந்துவின் வால் பகுதிகள்

 1. பெண்களின் பூப்பெய்துதல் போது ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் எத்தனை நுண்பை செல்கள் மட்டும் எஞ்சி இருக்கும் ?

60,00-80,000

 1. மூன்றாம் நிலை நுண்பைசெல் முதிர்ந்து எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறது ?

கிராபியன் ஃபாலிகில்கள்அல்லது முதிர்ந்த நுண் பை செல்லகளாக.

 1. மனித செல்களில் மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பெரிய செல் எது?

விந்து செல் மற்றும் அண்ட செல்

 1. அண்ட செல்லில் சைட்டோபிளாசம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஊபிளாசம்(ooplasan)

 1. ஊபிளாசத்தினுள் உள்ள பெரிய உட்கரு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிது?

வளர்ச்சிபை (germinal vesicle)

 1. மாதவிடாய் சுழற்சி அல்லது அண்டக சுழற்சி எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது ?

28 அல்லது 29

 1. மாதவிடாய் சுழற்சியில், “மாதவிடாய் நிலை” எத்தனை நாட்கள் வரையில் இருக்கும்?

3-5

 1. மாதவிடாய் சுழற்சியில், எந்த நிலையில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு அதிகரிக்கிறது?

ஃபாலிகுலார் அல்லது பெருகு நிலை.

 1. மாதவிடாய் சுழற்சியின் மைய நாளில் அதிக அளவில் LH ஹார்மோன் உற்பத்தியாவதை எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?

LH எழுச்சி

 1. அண்டசெல்லானது அண்டசுவரின் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு வயிற்று குழியைஅடையும் நிகழ்ச்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

அண்டம் விடுபடுதல்

 1. மாதவிடாய் சுழற்சியின் லூட்டியல்அல்லது சுரப்பு நிலையில் கிராஃப்பியன் நுண்பை எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறது?

கார்பஸ் லூட்டியம் (corpus luteum)

 1. கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் கார்ப்பஸ் லூட்டியம் முற்றிலுமாக சிதைவுற்று எவ்வாறு உருவாகிறது?

கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ் என்னும் வடுவாக.

 1. மாதவிடாய் சுழற்சி 21 நாட்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால் அந்நிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

 பல மாதவிடாய் நிலை ( polymenorrhoea)

 1. நீண்ட நாட்களுக்கு தொடரும் மாதவிடாய் நிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

மாதவிடாய் மிகைப்பு (menorrhagia)

 1. பெண்களில் “மாதவிடாய் நிறைவு” எந்த வயதில் நிறைவுபெறுகிறது?

45-50

 1. கருவுற்று 72 மணி நேரத்திற்கு பிறகு தளர்வாக இணைக்கப்பட்ட 16 அல்லது 16க்கும் மேற்பட்ட செல்களை கொண்ட செல்பகுப்பு உருவாகிறது. இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

மோருலா (Morula)

 1. ஒரே கர்ப்பத்தில் உருவாகும் இரண்டு சிசுக்கள் எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?

இரட்டைக் குழந்தைகள் (twins)

 1. இரு கருமுட்டைகள் உருவாகும் இரட்டையர்கள் எவ்வாறு அறியப்படுகின்றன?

உருவம்மாறுபட்ட அல்லது இரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள்.

 1. சியாமிஸ் என்பது எவ்வகை இரட்டையர்கள்?

ஒட்டிப் பிறக்கும் இரட்டையர்கள் .

 1. கருவானது ஏறத்தாழ 100 செல்களை கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற பந்து போன்ற அமைப்புக்கு என்ன பெயர்?

கருக்கோளம்

 1. கருவுற்ற அண்டம் கருப்பைக்கு வெளியே பதிந்து வளரும் நிகழ்வு என்ன ?

இடம் மாறிய கர்ப்பம் ( ectopic pregnancy)

 1. வளர்க்க கரு உலர்ந்து போகாமல் பாதுகாத்தல், இயக்க அதிர்வு தாங்குதல், ஊட்டச் சத்துப் பொருட்களை உறிஞ்சுதல் போன்ற பணிகளை செய்யும் கரு சூழ்புறபடலங்கள் யாவை?
SEE ALSO  12TH ZOOLOGY STUDY NOTES | மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் | TNPSC GROUP EXAMS

ஆம்னியான், கோரியான், கருவுணவு பை, ஆல்ன்டாய்ஸ்

 1. தொப்புள் கொடியின் அடிப்படை அமைப்பான எது கருவை தாய் சேய் இணைப்பு திசுவோடு இணைக்கிறது?

ஆல்ன்டாய்ஸ்,

 1. கர்ப்பகாலத்தில் தற்காலிகமாக உருவாக்கப்படும் நாளமில்லா சுரப்பி எது?

தாய் சேய் இணைப்புத் திசு

 1. மனிதரின் கருவளர்ச்சி காலம் (கர்ப்ப காலம்) எத்தனை நாட்கள்?

280 நாள்கள் or 40 வாரங்கள்.

 1. கர்ப்ப காலத்தில், உறுப்பு உருவாக்கத்திற்கான முக்கிய காலம் எது ?

முதல் முப்பருவம்

 1. கர்ப்பகாலத்தின் எந்த பருவத்தில் , முகம் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்தும் எலும்புகள் கடினமாகவும் மாறுகின்றன?

இரண்டாம் பருவம்.

 1. மகப்பேறின் போது குழந்தை பிறத்தலை எளிதாக்கும் ஹார்மோன் எது?

 ரிலாக்ஸ்ன்

 1. 3அங்குல நீளமும் 2அங்குல அகலமும் கொண்ட கருப்பை கர்ப்ப காலத்தில் எத்தனை மடங்கு பெரிதாகிறது ?

20 மடங்கு

 1. கர்ப்ப காலத்தில் கருப்பை ஏற்படுத்தும் லேசான மற்றும் வலிமையான சுருக்கங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

பிராக்ஸ்டர்ஹிக்ஸ் சுருக்கங்கள்.

 1. சீம்பாலில் காணப்படும் எதிர் பொருள் எது?

 IgA


12TH ZOOLOGY STUDY NOTES | மனித இனப்பெருக்கம் | TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

 

Leave a Comment

error: