12TH BOTANY STUDY NOTES | சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் | TNPSC GROUP EXAMS

 


 1. சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய வெப்பக்கதிர்கள் வளிமண்டல வாயுக்களால் கவரப்பட்டு வளிமண்டலத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிகழ்வை எவ்வாறு அழைக்கிறோம்?

பசுமை இல்ல விளைவு

 1. வெப்பக்கதிர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் வாயுக்களுக்கு என்ன பெயர்?

பசுமைஇல்ல வாயுக்கள் (Green House Gases).

 1. பசுமைஇல்ல வாயுக்களுக்கு உதாரணம் தருக?

கார்பன்-டை ஆக்ஸைடு (CO2), மீத்தேன் (CH4), நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு (N20)

 1. பவழப் பாறைகள் வெளிர்தல் (coral bleaching) தமிழ்நாட்டில் எப் பகுதியில்கண்டறியப்பட்டுள்ளது?

மன்னார் வளைகுடா

 1. பசுமை இல்ல வாயுக்களின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்போது புவியின் சராசரி வெப்பநிலையும் உயர்கின்றது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

புவிவெப்பமடைதல் (globalwarming)

 

 1. நிலக்கரியைச் சார்ந்துள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் தொல்லுயிர் படிம எரிப்பொருட்கள் எரிக்கப்படும் போது வெளியிடப்படும் வாயு எது?

CO2 (கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு)

 1. வேளாண் நிலங்களில் அறுவடையின்போது எஞ்சி நிற்கும் அடிக்கட்டைப் பயிர்களைஎரிப்பதாலும் எந்த வாயு வெளியேற்றப்படுகின்றது?

CO2 (கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு)

 1. CO2-வைக் காட்டிலும் 20 மடங்கு வெப்பத்தை வளி மண்டலத்தில் கூட்டும் வாயுன் எது?

மீத்தேன்

 1. பயிரிடல், கால்நடை வளர்ப்பு, நீர்நிலைகளில் வாழும் பாக்டீரியங்கள் மற்றும் தொல்லுயிர் படிம எரிபொருட்களின்உற்பத்தி,காட்டுத்தீ வாயிலாக எந்த வாயு  உருவாகிறது?

மீத்தேன்

 1. இயற்கையில் பெருங்கடல்களிலிருந்தும், மழைக் காடுகளிலிருந்தும் உருவாகும் வாயு எது ?

N2O (நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட்)

 1. புவியின் மீவளிமண்டல அடுக்கின்(stratosphere) ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது எது?

ஓசோன் அடுக்கு

 1. ஓசோன் அடுக்கின் தடிமண் என்ன அலகால் அளவிடப்படுகின்றன?

டாப்ஸன் அலகுகளால் (Dobson Units)

 1. சூரிய ஒளியிலிருநது எந்தெந்த தீங்கு வினைவிக்கும் கதிரியக்கத்தை ஓசோன் உட்கிரகிக்கும் தன்மையுடையது?

UV – a மற்றும் UV – b

 1. சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய புற ஊதாக் கதிர்களைப் பெருமளவில் கவர்ந்து கொள்வதால் ஓசோன் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஓசோன் கவசம் (Ozone Shield)

 1. புவிப்பரப்பின் மீது காணப்படும் மொத்த ஓசோன் அடுக்கு எவ்வளவு தடிமன் கொண்டது?

 0.3 cm(3 மி.மீ.)

 1. ஓசோன் அடுக்கின் அடர்வு வெகுவாக குறைந்து காணப்படும் அபாயகரமான பகுதி கண்டறியப்பட்டு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஓசோன் துளை (ozone hole)

 1. உலக ஓசோன் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

September 16

 1. 1970-ஆம் ஆணடு நடத்தப்பட்ட ஆய்வு முடிவில் மனிதன் வாயிலாக வெளியிடப்படும் எந்த வாயு ஓசோன் மூலக்கூறுகளை அதிக அளவில் சிதைக்கிறது?

குளோரோ புளுளோரோ கார்பன் (CFC)

 1. 19)1985) வியன்னாவில் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்புக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம் பிற்காலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?

மான்ட்யல் ஒப்பந்தம்.(Montreal )

 1. தூய்மை மேம்பாடு செயல்திட்டம் (Clean Development Mechanism – CDM) வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

க்யோட்டோ ஒப்பந்தம் (Kyoto Protocol) (2007)

 1. சல்ஃபர்-டை-ஆக்ஸைடு சுட்டிக்காட்டிகள் யாவை?
SEE ALSO  10TH ECONOMICS STUDY NOTES |மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி ஓர் அறிமுகம்| TNPSC GROUP EXAMS

லைக்கன்கள், ஃபைகஸ், பீனுஸ், ரோஜா.

 1. நைட்ரேட் குறிகாட்டி சுட்டிக்காட்டிகள் எவை?

பெட்டூனியா, க்ரைசாந்திமம்

 1. ஃப்ளூரைட் மாசுபாடு சுட்டிக்காட்டி எது?

க்ளேடியோலஸ்

 1. கன உலோகத் தூய்மைக்கேட்டைக் சுட்டிக் காட்டி எது?

ரொபீனியா ரொபீனியா, சூடஅகேசியா

 1. வணிக ரீதியாக வளர்க்கப்படும் வேளாண் காடுகளில் உள்ள சில முக்கியத் தாவரச் சிற்றினங்கள் யாவை?

கேசுரைனா, யூக்களிப்டஸ், மலை வேம்பு, தேக்கு, கடம்பு.

 1. புற்களுடன் கட்டைத்தன்மையுடைய தாவரங்களை வளர்க்கும் முறை எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது?

 மரப்புல்வெளி (Silvopasture)

 1. தீவன உற்பத்திக்காகப் பல்நோக்குடைய மரங்களை வேளாண் மற்றும்சுற்றுப்புற நிலங்களின் உள் மற்றும் எல்லாப்பக்கங்களிலும் நடவு செய்து வளர்க்கப்படுவது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 புரத வங்கி (Protein bank)

 1. புரத வங்கி (Protein bank) க்கு எடுத்துகாட்டு தருக?

அக்கேஷியா நிலோடிகா, அல்பிஜியா லெப்பக், அசாடிராக்டா இண்டிகா, கிளைரிசிடியா சிபியம், செஸ்பேனியாகிராண்டிஃபுளோரா

 1. உயிரி வேலி மற்றும் காப்பரணாகத் தீவன மரங்கள் (Live fence of fodder trees and hedges)க்கு எடுத்துகாட்டு தருக?

கிளரிசிடியா சிபியம், செஸ்பேனியா கிராண்டிஃபுளோரா, எரித்ரைனா சிற்றினம்,அக்கேஷியா சிற்றினம்.

 1. காடுகளுக்கு வெளியே மரம் வளர்ப்பதை ஊக்குவிக்க, எ‌ந்த ஆண்டுகளில் மாநிலஅரசால் தனியார் நிலங்களில் மர வளர்ப்பு என்ற முறை செயல்படுத்தப்பட்டது?

2007 – 08 முதல் 2011 – 12 .

 1. காடுள்ள பகுதிகளைக் காடற்ற பகுதிகளாக மாற்றப்படுவதற்கு என்ன பெயர்?.

காடழிப்பு

 1. இந்தியாவின் வன மனிதன் என்றழைக்கப்படுபவர் யார்?

ஜாதவ் “மோலாய்” பயேங் (1963)

 1. ஜாதவ் “மோலாய்” பயேங்க்கு எப்போது பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது?

 2015

 1. தமிழ்நாடு புதிய காடு வளர்ப்பு திட்டம் (Tamilnadu afforestation project – TAP)-ன் இரண்டு செயல் திட்டங்கள் எப்போது செயல்படுத்தப்பட்டது?

TAPl(1997-2005),TAPll-(2005-2013)

 1. உரங்களில் இருந்து வரும் நைட்ரேட் ஹீமோகுலோபுலின் உடன் வினை புரிந்து எதை உருவாக்குகிறது?

மீத்தைல் ஹீமோகுலோபுலின்

 1. நீரில் மாசுபடுத்திகள், நச்சு பொருட்களின் உயர்அளவு ஒரு உணவு சங்கிலியிருந்து பலவற்றிக்கும் நகர்ந்து இறுதியாக மனிதனிலும் அதிகரிக்கும் இந்த நிகழ்வு அல்லது அளவு பெருக்கமடைவது எவ்வாறு அழைக்கபடுகிறது?

உயிரிபல்பெருக்கம்

 1. ஐகோர்னியா கிராஸிபஸ் எந்த நாட்டை புகலிடமாகக் கொண்ட ஆக்கிரமிப்பு த்தாவரமாகும்?

தென் அமெரிக்கா.

 1. லேண்டனா கேமரா எந்த நாட்டை புகலிடமாகக் கொண்ட ஆக்கிரமிப்புத்தாவரமாகும்?

வட அமெரிக்கா.

 1. பா‌ர்‌த்தீனியம்ஹிஸ்டிராபோரஸ் எந்த நாட்டை புகலிடமாகக் கொண்டஆக்கிரமிப்பு த்தாவரமாகும்?

தென் அமெரிக்க

 1. புரோசாபிஸ் ஜுலிஃப்ளோரா எங்கு இருந்து வந்த ஆக்கிரமிப்புத் தாவரமாகும்?

மெக்ஸிகோ மற்றும் தென்அமெரிக்கா.

 1. புரோசாபிஸ் ஜுலிஃப்ளோரா எங்கு முதன்முதலாகப் பாலைவனப்பரவலைத் தடுக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

குஜராத்

 1. தமிழ்நாடு முழுவதும் எத்தனை கோயில் காடுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன?
SEE ALSO  8TH CHEMISTRY STUDY NOTES |வெப்பம்| TNPSC GROUP EXAMS

448

 1. எப்ப்பாதுகாப்பு முறையில் சிற்றினங்கள இயற்கைச்சூழலுக்கு வெளியே பாதுகாக்கப்படுகின்றன?

புற வாழிடப் பேணுகை (Ex-situ conservation).

 1. இயற்க்கை பாதுகாப்பிற்காக பன்னாட்டு ondriyam(IUCN) எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கபட்டது?

1948

 1. IUCN – ன் சிவப்பு பட்டியல் வகைப்படுகள் யாவை?

அழிந்தவை (Extinct – EX), இயல் வாழிடத்தில் அழிந்தவை(extinct in the wild-EW, அழி விளிம்பில் உள்ளவை (critically endangered-CR), அழி நிலை தாவரங்கள் (endangered-EN).பாதிப்பிற்கு உட்பட்டவை (vulnerable-VU), அழிவு அன்மை தாவரங்கள் , தகவல்குறைபாடு  உடையவை.

 1. ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியில்மட்டும் காணப்படும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

இடவரை சிற்றனங்கள்.

 1. இடவரைத்தாவரங்களுக்குச் றந்த எடுத்துக்காட்டுகள் யாவை?

ஹார்ட்விக்கியா பைனேட்டா மற்றும் பென்டிக்கியா கொண்டப்பனா..

 1. இந்தியாவில் எத்தனை இட வரை மையங்கள் மற்றும் எத்தனை நுண்ணிய இட வரை மையங்கள் உள்ளன?

3 &27

 1. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் தெற்கு பகுதியில் காணப்படும்  இடவரைத்தாவரங்கள் யாவை?

பக்காரியா குற்றாலன்சிஸ்

 1. தீபகற்ப இந்தியாபகுதியில் காணப்படும் இடவரைத்தாவரங்கள் யாவை?

அகஸ்தியமலைய்யா பாசிஃப்ளோரா

 1. தீபகற்பம் மற்றும் வட இந்தியா பகுதிபகுதியில் காணப்படும்  இடவரைத்தாவரங்கள் யாவை?

ஹார்ட்விக்கியா பைனேட்டா

 1. தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள்பகுதியில் காணப்படும் இடவரைத்தாவரங்கள் யாவை?

பென்டிக்கியா கொண்டப்பனா

 1. காசி மலைகள் மற்றும் மேகாலயா பகுதியில் காணப்படும் இடவரைத்தாவரங்கள் யாவை ?

நெப்பந்தஸ் காசியானா.

 1. வளிமண்டலக்கரியமில வாயுவைக் குறைக்கும் நோக்கில் வளிக்கார்பனைப் பிரித்தெடுத்துச் சேமிக்கும்ஒருசெயல் முறை எது?

கார்பன் சேகரிப்பு (Carbon sequestration)

 1. கார்பனைச் சேகரிக்கப் பயன்படும் ஒரு நீண்டகால முறை எது?

உயிரிமரகரிமம்.

 1. நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பசுமை இல்ல வாயுப் பொருட்களை மொத்தமாக உருவாக்குதல் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 ‘கார்பன் வழித்தடம்’.

 1. பிரித்தானிய காலத்தில் கட்டப்பட்ட, சோழவரம் எரியின் கொள்ளளவு என்ன?

65.5அடி

 1. சென்னையில் உள்ள சேரம்பப்பக்கம் ஏரியின் பரப்பளவு என்ன ?

15சதுர கிலோமீட்டர்

 1. 2908 பரப்பளவில் உத்தம சோழனால் கட்டப்பட்ட ஏரி எது?

மதுராந்தகம் (காஞ்சிபுரம்)

 1. புவிப்பரப்பின் மீதுள்ள அமைப்பு சார்ந்த தகவல்களை (GIS) படம்பிடிக்க, சேமிக்க, சோதிக்க மற்றும் காட்சிப்படுத்த உதவும் தகவல்சார் கணினிசார் ஓர் அமைப்பு எது ?

புவிசார் தகவல் அமைப்பு(geographic information system).

 1. எது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் இயற்பியப் பண்புளை கண்டுபிடிக்கவும் மற்றும் கண்காணிக்கவும் உதவும் ஒரு செயல்முறையாகும்?.

தொலைஉணரி (Remote sensing)

 1. செப்டெம்பர் (2016) காலநிலைமுன்னறிவிப்பு, புயல் கணிப்பு மற்றும் இந்தியாவில் கணிப்பு சேவைகாக ஏவப்பட்ட செயற்கை கோள் எது?

SCATSAT – I

 1. செப்டெம்பர்(2016)இல் இயற்கைச்சீற்ற மேலாண்மைக்காக எவப்பட்ட செயற்கை கோள் எது?
SEE ALSO  12TH BOTANY STUDY NOTES | பொருளாதார பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில் முனைவு தாவரங்களும் | TNPSC GROUP EXAMS

INSAT-3DR

 1. சனவரி 2018ல்புவி உற்றுநோக்கலுக்காக ஏவப்பட்ட செயற்கை கோள் எது ?

CARTOSAT-2

 1. மார்ச் 2018ல்தகவல் தொடர்புக்காக ஏவப்பட்ட செயற்கை கோள் எது?

GSAT-6A

 1. சனவரி 2018-ல்எல்லைப்பாதுகாப்பை கண்காணிக்க ஏவப்பட்ட செயற்கை கோள் எது ?

CARTOSAT-2(நூறாவது செயற்கை கோள்)


12TH BOTANY STUDY NOTES | சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் | TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

 

 

 

Leave a Comment

error: