12TH BOTANY STUDY NOTES | சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் | TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய வெப்பக்கதிர்கள் வளிமண்டல வாயுக்களால் கவரப்பட்டு வளிமண்டலத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிகழ்வை எவ்வாறு அழைக்கிறோம்?

பசுமை இல்ல விளைவு

 1. வெப்பக்கதிர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் வாயுக்களுக்கு என்ன பெயர்?

பசுமைஇல்ல வாயுக்கள் (Green House Gases).

 1. பசுமைஇல்ல வாயுக்களுக்கு உதாரணம் தருக?

கார்பன்-டை ஆக்ஸைடு (CO2), மீத்தேன் (CH4), நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு (N20)

 1. பவழப் பாறைகள் வெளிர்தல் (coral bleaching) தமிழ்நாட்டில் எப் பகுதியில்கண்டறியப்பட்டுள்ளது?

மன்னார் வளைகுடா

 1. பசுமை இல்ல வாயுக்களின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்போது புவியின் சராசரி வெப்பநிலையும் உயர்கின்றது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

புவிவெப்பமடைதல் (globalwarming)

 

 1. நிலக்கரியைச் சார்ந்துள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் தொல்லுயிர் படிம எரிப்பொருட்கள் எரிக்கப்படும் போது வெளியிடப்படும் வாயு எது?

CO2 (கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு)

 1. வேளாண் நிலங்களில் அறுவடையின்போது எஞ்சி நிற்கும் அடிக்கட்டைப் பயிர்களைஎரிப்பதாலும் எந்த வாயு வெளியேற்றப்படுகின்றது?

CO2 (கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு)

 1. CO2-வைக் காட்டிலும் 20 மடங்கு வெப்பத்தை வளி மண்டலத்தில் கூட்டும் வாயுன் எது?

மீத்தேன்

 1. பயிரிடல், கால்நடை வளர்ப்பு, நீர்நிலைகளில் வாழும் பாக்டீரியங்கள் மற்றும் தொல்லுயிர் படிம எரிபொருட்களின்உற்பத்தி,காட்டுத்தீ வாயிலாக எந்த வாயு  உருவாகிறது?

மீத்தேன்

 1. இயற்கையில் பெருங்கடல்களிலிருந்தும், மழைக் காடுகளிலிருந்தும் உருவாகும் வாயு எது ?

N2O (நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட்)

 1. புவியின் மீவளிமண்டல அடுக்கின்(stratosphere) ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது எது?

ஓசோன் அடுக்கு

 1. ஓசோன் அடுக்கின் தடிமண் என்ன அலகால் அளவிடப்படுகின்றன?

டாப்ஸன் அலகுகளால் (Dobson Units)

 1. சூரிய ஒளியிலிருநது எந்தெந்த தீங்கு வினைவிக்கும் கதிரியக்கத்தை ஓசோன் உட்கிரகிக்கும் தன்மையுடையது?

UV – a மற்றும் UV – b

 1. சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய புற ஊதாக் கதிர்களைப் பெருமளவில் கவர்ந்து கொள்வதால் ஓசோன் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஓசோன் கவசம் (Ozone Shield)

 1. புவிப்பரப்பின் மீது காணப்படும் மொத்த ஓசோன் அடுக்கு எவ்வளவு தடிமன் கொண்டது?

 0.3 cm(3 மி.மீ.)

 1. ஓசோன் அடுக்கின் அடர்வு வெகுவாக குறைந்து காணப்படும் அபாயகரமான பகுதி கண்டறியப்பட்டு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

ஓசோன் துளை (ozone hole)

 1. உலக ஓசோன் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

September 16

 1. 1970-ஆம் ஆணடு நடத்தப்பட்ட ஆய்வு முடிவில் மனிதன் வாயிலாக வெளியிடப்படும் எந்த வாயு ஓசோன் மூலக்கூறுகளை அதிக அளவில் சிதைக்கிறது?

குளோரோ புளுளோரோ கார்பன் (CFC)

 1. 19)1985) வியன்னாவில் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்புக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம் பிற்காலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?

மான்ட்யல் ஒப்பந்தம்.(Montreal )

 1. தூய்மை மேம்பாடு செயல்திட்டம் (Clean Development Mechanism – CDM) வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
SEE ALSO  12TH POLITY STUDY NOTES | திட்டமிடலும் வளர்ச்சி அரசியலும் | TNPSC GROUP EXAMS

க்யோட்டோ ஒப்பந்தம் (Kyoto Protocol) (2007)

 1. சல்ஃபர்-டை-ஆக்ஸைடு சுட்டிக்காட்டிகள் யாவை?

லைக்கன்கள், ஃபைகஸ், பீனுஸ், ரோஜா.

 1. நைட்ரேட் குறிகாட்டி சுட்டிக்காட்டிகள் எவை?

பெட்டூனியா, க்ரைசாந்திமம்

 1. ஃப்ளூரைட் மாசுபாடு சுட்டிக்காட்டி எது?
TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

12TH BOTANY STUDY NOTES | சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் | TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

 

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: