11TH HISTORY STUDY NOTES | பிரதேச முடி அரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப் பிரிவுகள் உருவாக்கமும்| TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. ஆரியர்கள் ஏறத்தாழ எந்த ஆண்டு வாக்கில் கிழக்கு நோக்கி இடம் பெயரத் தொடங்கினர்?

கிமு 1000

 1. “தெற்கு பிஹாரில் கிடைக்கும் இரும்பு கனிமத்தை தேடி அடைந்து அதன் மீது ஏகபோகத்தினை நிலைநாட்டும் நோக்குடன் இந்தோ ஆரியர்கள் கிழக்கு நோக்கி இடம்பெயர்ந்தார்கள். மகத அரசு அரசியலில் மேலாதிக்கம் பெறுவதற்கு இரும்புத்தாது வளமே காரணமாக இருந்தது” எனக் கூறியவர்?

டி டி கோசாம்பி

 1. “கங்கை வடிநீர் பகுதியில் நிலப்பரப்பு வெகுவாக விரிவடைய இரும்பு கோடாரிகளும் இரும்புக்கலப்பைகளும் வழிவகுத்தன” எனக் கூறியவர் ?

ஆர் எஸ் சர்மா

 1. “காடுகள் அழிக்கப்படவும் உபரி வேளாண் உற்பத்தி ஏற்படவும் இரும்பு கோடாரிகளும் இரும்புக்கலப்பைகளும் காரணம் என்பது கட்டுக்கதை ஏனெனில் 16 17 ஆம் நூற்றாண்டு வரை கூட கங்கை சமவெளி அடர்ந்த வனப்பகுதியாக இருந்தது “எனக் கூறியவர் யார்?

மக்கன்லால்

 1. “கங்கை பகுதியின் காடுகள் நெருப்பின் மூலமாகவும் அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம்” என கூறியவர்?

ஏ.கோஷ் நிஹரஞ்சன் ரே

 1. பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றக் காலத்தில் மத்திய கங்கைச் சமவெளிகளில் என்ன பயிர் உற்பத்தி அதிகரித்தது ?

அரிசி

 1. இந்திய வரலாற்றில் இரண்டாவது நகரமயமாக்கம் என குறிப்பிடப்படும் பகுதி எது?

கங்கை சமவெளி

 1. முதலாவது நகரமயமாக்கம் எப்போது நடந்தது?

ஹரப்பா நாகரிகம்

 1. இரண்டாவது நகரமயமாக்கல் காலத்தில் அரசியல், நிர்வாக மையங்களாக திகழ்ந்த இடங்கள் என்னென்ன ?

ராஜகிருகம் ,சிராவஸ்தி ,கௌசாம்பி ,சம்பா

 1. இரண்டாவது நகரமயமாக்கல் காலத்தில் வணிக மையங்களாக திகழ்ந்த இடங்கள் என்னென்ன ?

உஜ்ஜையினி,தட்சசீலம்

 1. இரண்டாவது நகரமயமாக்கல் காலத்தில் புனித தலங்களாக திகழ்ந்த இடங்கள் என்னென்ன ?

வைசாலி

 1. பிந்தைய வேத காலத்தின் காலகட்டம் என்ன?

கிமு 1000 – முதல் 600 வரை

 1. பிந்தைய வேத கால கட்டத்தில் மக்களின் ஆதரவு ஜனத்திடமிருந்து (இனக்குழு) எதற்கு மாற ஆரம்பித்தன?

ஜனபதம்

 1. ஜனபதம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

இனக்குழு தன் காலை பதித்த இடம்

 1. ஒரு நாட்டின் முக்கிய கூறுகள் என்னென்ன?

நிலம், மக்கள் ,அரசாங்கம், இறையாண்மை

 1. கங்கைச் சமவெளியில் புராண பௌத்த சமண மரபு சான்றுகளின்படி எத்தனை மகாஜனபதங்கள் இருந்தன?

16 மகாஜனபதங்கள்

 1. 16 மகாஜனபதங்கள் என்னென்ன?

 காந்தாரம் ,காம்போஜம் ,அசகம்,வத்சம்,அவந்தி, சூரசேனம், சேதி, மள்ளம், குரு,பாஞ்சாலம், மத்ஸ்யம், வஜ்ஜி(விரஜ்ஜி), அங்கம் ,காசி, கோசலம் ,மகதம்

 1. மகாஜனபதங்கள் அவற்றின் அரசு அதிகாரத்தின் தன்மையை பொருத்து எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டன?

கணசங்கங்கள் மற்றும் குடித்தலைமை ஆட்சி

 1. கங்கை சமவெளியின் சிறு நாடுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
SEE ALSO  11TH HISTORY STUDY NOTES | குப்தர் | TNPSC GROUP EXAMS

ஜனபதங்கள்

 1. கணசங்கங்களில் மிகவும் பிரபலமானது எது?

விரிஜ்ஜி

 1. விரிஜ்ஜி கணசங்கம் எந்தப் பகுதியில் இருந்தது?

 FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 


11TH HISTORY STUDY NOTES | பிரதேச முடி அரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப் பிரிவுகள் உருவாக்கமும்| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: